Avizes

Lielvārdes novada pašvaldības informatīvais izdevums "Lielvārdes Novada Ziņas" iznāca līdz 2021. gada jūnijam, turpmāk "Lielvārdes Ziņas" - līdz 2021. gada decembrim. Izdevums iznāca reizi mēnesī.

Izdevumā ietverta informācija par Lielvārdes, Jumpravas, Lēdmanes pagastu.

Atbildīgā par izdevumu Anita Saka.

Tirāža 4530 eksemplāri.

Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

Informatīvā izdevuma "Lielvārdes Novada ziņas" arhīvs