Ogres novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pilsētu un pagastu pārvaldes: Birzgales pagasta pārvalde, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde, Jumpravas pagasta pārvalde, Krapes pagasta pārvalde, Ķeguma pilsētas pārvalde,  Ķeipenes pagasta pārvalde, Lauberes pagasta pārvalde, Lēdmanes pagasta pārvalde, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde, Madlienas pagasta pārvalde, Mazozolu pagasta pārvalde, Meņģeles pagasta pārvalde, Ogresgala pagasta pārvalde, Rembates pagasta pārvalde, Suntažu pagasta pārvalde, Taurupes pagasta pārvalde, Tomes pagasta pārvalde.

Pagastu pārvaldes ir novada pašvaldības iestādes un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem, savas darbības teritorijā nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” 69.1 pantā, 69.2 pantā un 15. panta pirmās daļas 1. - 2., 4. – 6., 8., 10., 18., 22. punktos un domes apstiprinātajā pagasta pārvaldes nolikumā noteikto pienākumu izpildi, kā arī organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti pārvaldes struktūrvienībās. Pagastu pārvaldes savstarpēji sadarbojas, lai efektīvi realizētu uzdotās funkcijas.

Pagastu pārvaldes vada domes iecelts pagasta pārvaldes vadītājs, kuram saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu ir tiesības:

  • pagasta pārvaldes vārdā izdot pilnvaras;
  • apstiprinātā budžeta ietvaros pagasta pārvaldes vārdā slēgt darba un saimnieciskos līgumus;
  • pagasta pārvaldes vārdā parakstīt naudas maksājumu un citus juridiskos, t.sk. bankas, dokumentus;
  • bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt pagasta pārvaldi tiesā;
  • veidot komisijas un darba grupas pārvaldes funkciju izpildei;
  • saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu savas darbības teritorijā izskatīt pieteikumus publisku pasākumu rīkošanai un pašvaldības vārdā pieņemt šī likuma 7. panta 3. daļā minētos lēmumus;
  • savas darbības teritorijā pašvaldības vārdā lemt par pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu, kā arī pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos (dzīvnieku sacensību, tirgu, izsoļu, izstāžu un citu) saskaņošanu;
  • pašvaldības vārdā savas darbības teritorijā izskatīt saskaņā ar likumu “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” saņemtos pieteikumus un pašvaldības vārdā pieņemt likumā minētos lēmumus;
  • izskatīt iesniegumus un izsniegt tirdzniecības atļaujas savas darbības teritorijā atbilstoši pašvaldības kompetencei.