Sociālā palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Sociālo palīdzību mājsaimniecībai vai atsevišķai personai sniedz, pamatojoties uz mājsaimniecības kopējo materiālo resursu (ienākumu un īpašuma) izvērtēšanu, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Trūcīgas mājsaimniecības statuss

Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz 272,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss

Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tā dzīvesvietu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un tās vidējo ienākumu slieksnis mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz  380,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 266,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecību var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” un  Latvijas Republikas Ministru kabineta  2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 

Ogres novada pašvaldībā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.27/2017 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” tiek izmaksāti šādi sociālās palīdzības pabalsti:

 • Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
 • dzīvokļa pabalstu piešķir:
  • dzīvojamās telpas īres (apsaimniekošanas) maksas un maksas par pakalpojumiem (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai:
   1. trūcīgam ģimenēm (personām) 50% apmērā no pēdējo rēķinu kopsummas mēnesī, kamēr ir spēkā trūcīgas personas (ģimenes) statuss, nepārsniedzot saistošajos noteikumos minētās summas;
   2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) 40% apmēra no pēdējo rēķinu kopsummas mēnesī, kamēr ir spēkā maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, nepārsniedzot saistošajos noteikumos minētās summas.
  • kurināmā iegādei (200 euro gadā vienai ģimenei (personai)).
 • pabalstu dzīvokļa parāda segšanai var piešķirt dzīvokļa pabalsta saņēmējam vai sociālā dzīvokļa īrniekam, kam noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja parāds par dzīvojamo telpu izveidojies par dzīvojamo telpu, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir pabalsta pieprasītāja faktiskā dzīvesvieta. Šo pabalstu var pieprasīt līdz 3 reizēm gadā. Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī vienai ģimenei (personai), kamēr dzīvokļa pabalsta saņēmējs brīvprātīgi iesaistās darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, tas neattiecas uz personu, kas strādā algotu darbu pilnu slodzi, atrodas ilgstošā darba nespējā, kopj slimu bērnu vai bērnu ar invaliditāti, atrodas pirmsdzemdību, pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā,  un ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai personas ar invaliditāti un viņu vienīgais ienākuma avots ir valsts pensija vai viņu apgādībā ir nepilngadīgi bērni.
 • pabalstu veselības aprūpei var piešķirt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) recepšu medikamentu iegādes, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un/vai medicīnas preču smagu saslimšanu ārstēšanai iegādes izdevumu daļējai segšanai.
  1. trūcīgam ģimenēm (personām) 100 euro viena kalendārā gada laikā;
  2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) 100 euro viena kalendārā gada laikā maznodrošinātām ģimenēm un 70 euro - atsevišķi dzīvojošām maznodrošinātām personām.

Šo pabalstu var pieprasīt līdz 3 reizēm gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms 4 mēnešiem.

 • pabalstu krīzes situācijā, ja krīzes situācijas (katastrofas, stihiskas nelaimes, ugunsgrēka, plūdu vai terora akta)  dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. Pabalsta apmērs ir līdz 356 euro  viena kalendārā gada laikā vienai ģimenei (personai) un to piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, pamatojoties uz kompetentas institūcijas slēdzienu. Šo pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā mēneša laikā no krīzes situācijas iestāšanās brīža.
 • pabalstu zīdaiņu pārtikas iegādei faktisko izdevumu zīdaiņu pārtikas iegādei apmērā, bet ne vairāk par 40 euro mēnesī par vienu bērnu līdz 6 (sešu) mēnešu vecumam, ja pabalsta pieprasītāja ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
 • pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei 30 euro apmērā gadā vienam izglītojamajam, kuru piešķir vispārējās izglītības iestāžu 1.- 12.klašu audzēkņiem no ģimenēm, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;
 • pabalstu personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas, kā arī personām, kuras nosacīti pirmstermiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda 25 euro apmērā, kuru piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas personai, kuras dzīves vieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas bija deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā mēnesa laikā no atbrīvošanas dienas;
 • pabalstu personām, kurām ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, šo pabalstu piešķir personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī par 3 procedūrām nedēļā, kas proporcionāli samazinās, ja nozīmēto procedūru skaits nedēļā ir mazāks.
 • apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas apbedīšanai faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 400 euro, ja nav noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar uzlikumu. Pabalsta apmēru samazina VSAA piešķirtais pabalsts mirušās personas laulātajam.
 • pabalstu neminētiem mērķiem piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) pamatvajadzību (izņemot veselības aprūpes) nodrošināšanai. Pabalstu pieškir mērķiem, kas nav paredzēti citos pabalstu veidos un tas tiek pieškirts faktisko izdevumu apmērā, ne vairāk ka 50 euro kalendārajā gadā vienai ģimenei.

Ogres novada pašvaldībā tiek izmaksāti šādi citi sociālās palīdzības pabalsti:

 • vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu – 100 euro par pirmo ģimenē jaundzimušo bērnu, 200 euro – par otro ģimenē jaundzimušo bērnu, 300 euro – par trešo un katru nākamo ģimenē jaundzimušo bērnu. Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. ( spēkā ar 01.04.2021.)
 • pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kuru piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. MK noteikumi Nr.857 „Par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, ka arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
 • pabalsts audžuģimenei, kuru piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas bērna uzturam mēnesī (250 euro no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecumam, 300 euro – no bērna 7 gadu vecumam līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai), apģērba un mīkstā inventāra iegādei 820.05 euro gadā. MK noteikumi Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” un Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2018 „Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.
 • ēdināšanas pabalsts, ko piešķir
  1. pirmskolas izglītības iestāžu (PII) un vispārizglītojošo skolu (skolas) izglītojamiem ar invaliditāti, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli (piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas);
  2. PII un skolu izglītojamiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas);
  3. Pabalstu 50 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās, tai skaitā tiesības ir audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam izglītojamajam, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodotam izglītojamam, ja visi ģimenes locekļi ir deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo vienā mājsaimniecībā.

*Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem Ogres novada Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē, Taurupes pamatskolā, Taurupes pamatskolas Mazozolu un Meņģeles filiālēs un Ķeipenes pamatskolā, jo izglītojamo ēdināšanai minētajās izglītības iestādēs piemēro pašvaldības domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu” (protokola izraksts Nr.17, 36.§).

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2016 „Par ēdināšanas pabalstu”.

Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstus persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālā dienesta Ogres, Suntažu, Madlienas vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu un iesniedz saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.