Sociālā palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Sociālo palīdzību mājsaimniecībai vai atsevišķai personai sniedz, pamatojoties uz mājsaimniecības kopējo materiālo resursu (ienākumu un īpašuma) izvērtēšanu, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Trūcīgas mājsaimniecības statuss

Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz 343,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss

Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tā dzīvesvietu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un tās vidējo ienākumu slieksnis mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 480,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 336,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecību var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” un  Latvijas Republikas Ministru kabineta  2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 

Ogres novada pašvaldībā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.35/2021 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” tiek izmaksāti šādi sociālās palīdzības pabalsti:

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts paredzēts minimālo ikdienas izdevumu apmaksai. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 137 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Mājokļa pabalsts

Pabalsts paredzēts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, ja mājoklis atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem, saskaņā ar MK 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu". Pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts paredzēts dažādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu (t.sk., medikamentu, pacienta iemaksu, konsultāciju un ārstēšanas izdevumus, zobārsta, protezēšanas speciālista, zobu higiēnista, redzes korekcijas līdzekļu (briļļu), tehnisko palīglīdzekļu, speciālās pārtikas iegādes) segšanai. Pabalstu piešķir personām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem. Pabalsta apmērs ir līdz 150 euro personai kalendārajā gadā, ņemot vērā faktiskos izdevumus. Pabalstu pieprasa ne biežāk kā trīs reizes kalendārajā gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms sešiem mēnešiem.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Ēdināšanas pabalsts

Pabalsts paredzēts izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšanas pakalpojuma apmaksai izglītojamiem, kuri apgūst vispārējo pirmsskolas, pamata vai vidējās izglītības programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē.

Vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādē.

 • Pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamais atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem:
  •  izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;
  •  izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  • izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, t.sk., visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā un dzīvo vienā mājsaimniecībā;
  • izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;
  • izglītojamais mācās izglītības iestādē, kurā kārtējā gada 31.maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā.

Izglītojamajiem, kuri atbilst minētajiem kritērijiem, bet izglītības programmu apgūst izglītības iestādē ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30,00 eiro mēnesī.

Pabalstu piešķir, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts, pašvaldība vai cita novada pašvaldība citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pabalsts tiek piešķirti saskaņā ar 26.08.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstu” Nr.16/2021

Vienreizējs pabalsts mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu

Pabalsts paredzēts kā materiāls atbalsts jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, ja Pabalsts tiek pieprasīts ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas un situācija atbilst visiem kritērijiem:

 • bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
 • vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā Pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai. Nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot;
 • bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.  

Pabalsta apmērs par pirmo ģimenē jaundzimušo bērnu – 100 euro, par otro - 200 euro, par trešo un katru nākamo jaundzimušo - 300 euro.

Pabalsts tiek piešķirti saskaņā ar 11.11.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu” Nr.25/2021

Vienreizējs pabalsts aizbildnim

Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura ar Ogres novada bāriņtiesas lēmumu ir iecelta par aizbildni bērnam un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām uzsāk pildīt aizbildņa pienākumus, un kurš nodrošina bērna ikdienas aprūpi un audzināšanu.

Pabalsta apmērs ir 500 euro par katru aizbildnībā nodoto bērnu.

Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar 11.11.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem” Nr.26/2021

Pabalsts aizgādnim

Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kuru Ogres novada bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība.

Pabalsta apmērs par katru aizgādnībā esošu personu ir 30 euro (mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo institūcijā/ gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā).

Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar 11.11.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem” Nr.26/2021

Apbedīšanas pabalsts

Pabalsts paredzēts minimālo apbedīšanas izdevumu segšanai personas nāves gadījumā, ja tās pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu.

Pabalstu piešķir faktisko izdevumu apjomā, bet ne vairāk kā 500 euro.

Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par apbedīšanas pabalstu” Nr.34/2021

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalsts paredzēts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei. Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuru bērns (i) mācās Ogres novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē 1.-12. klasei. Pabalsta apmērs ir 50 euro bērnam kalendārajā gadā.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Pabalsts inkontinences preču iegādei

Pabalsts paredzēts medicīnas un higiēnas (autiņbiksīšu, paladziņu, katetru u.c.) preču iegādes izdevumu segšanai. Ja inkontinences preču iegāde daļēji tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem, tad pabalstu piešķir par faktiskajiem izdevumiem. Pabalstu piešķir personām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem. Pabalsta apmērs ir līdz 100 euro personai kalendārajā gadā, ņemot vērā faktiskos izdevumus. Pabalstu pieprasa ne biežāk kā trīs reizes kalendārajā gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms sešiem mēnešiem.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalstu piešķir pamatojoties uz sociālā darba speciālista izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, kas balstīts uz mājsaimniecības sociālās situācijas un individuālo vajadzību izvērtējumu, un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas mērķiem, kuru sasniegšanai ir nepieciešama materiālā palīdzība. Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, izņemot gadījumus, ja pabalsts nepieciešams dokumentu iegūšanai vai sakārtošanai, kas var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos vai to neesamība ir šķērslis trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšanai. Pabalsta apmērs ir līdz 250 euro mājsaimniecībai kalendārajā gadā, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem, ņemot vērā faktiskos izdevumus.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai

Pabalsts paredzēts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai. Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un, ja mājoklis (par kuru radies parāds) atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir Pabalsta pieprasītāja deklarētā un faktiskā dzīvesvieta. Pabalstu piešķir konkrētām iedzīvotāju kategorijām, ja parāds izveidojies iepriekš neparedzētu izdevumu vai citu objektīvu apstākļu dēļ, pamatojoties uz sadarbības līgumu par parāda segšanu. Pabalsta apmērs ir līdz 50 euro mēnesī mājsaimniecībai.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Vienreizējs pabalsts personai bez deklarētas dzīvesvietas

Pabalsts paredzēts personai, kura uzturas Pašvaldības administratīvajā teritorijā un objektīvu apstākļu dēļ tai nav deklarētas dzīvesvietas, un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Pabalstu aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu un personas ienākumiem, piemērojot garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķina formulu.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma

Pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu minimuma (gultas, skapja, galda, krēsla, ledusskapja, veļas mazgājamā mašīnas) iegādei patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām. Pabalsta apmērs ir līdz 500 euro, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem.

Ja personas dzīvesvieta ir deklarēta ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, tad pirms personas ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, tai bija jābūt deklarētai Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

 • Vienreizēja pabalsta pastāvīgas dzīves uzsākšanu apmērs ir 218 euro, bet personai ar invaliditāti - 327 euro. Pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa.
 • Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro. Pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa.
 • Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs ir 159 euro, bet personai ar invaliditāti 213 euro. Pabalstu piešķir, ja bārenis pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē,  studē augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.
 • Mājokļa pabalsta apmērs tiek noteikts, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumos, ņemot vērā faktiskos bāreņa izdevumus par mājokli.

Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar 11.11.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” Nr.27/2021

Pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti

Pabalsts paredzēts bērnam  nodrošinātajiem medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī medicīnas ierīču, tehnisko palīglīdzekļu iegādei un to apkopei, remontam, lai uzlabot viņa sociālo funkcionēšanu. Pabalstu piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus.

Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus attaisnojošajiem, u.c. dokumentiem. Pabalsta apmērs ir līdz 500 euro bērnam kalendārajā gadā, ņemot vērā faktiskos izdevumus. Pabalstu pieprasa ne biežāk kā reizi mēnesī no izdevumu rašanās brīža par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms sešiem mēnešiem.

Ja preču iegāde daļēji tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem, tad pabalstu izmaksā par faktiski radušies izdevumiem.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 16.12.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.35/2021

Pabalsti audžuģimenei

Tiesības saņemt pabalstus ir audžuģimenei, kurā ar Ogres novada bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un kura ar Ogres novada Sociālo dienestu noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

 • Ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam -  līdz bērna divu gadu vecuma sasniegšanai - 258 euro; no diviem gadiem līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 215 euro; no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro.
 • Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam  - 450 euro kalendārajā gadā.
 • Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, atbilstoši valstī noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, proporcionāli dienu skaitam, kurā veikti audžuģimenes pienākumi.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 11.11.2021. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību audžuģimenei” Nr.28/2021

Lai pieprasītu pabalstu Ogres novada Sociālajam dienestam jāiesniedz iesniegums u.c. konkrētam pabalsta veidam nepieciešamie dokumenti:

 • klātienē – Sociālajā dienestā vai jebkurā no tā attālinātajām klientu apkalpošanas vietām, atbilstoši savai dzīvesvietai;
 • elektroniski – nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;
 • nosūtot Iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu Upes prospekts 16, Ogre, Ogres novads, LV-5001;
 • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi ogressd@ogresnovads.lv.