Paskaidrojums par 2007. gada budžetu

Jebkuras pašvaldības budžets veido tās darbības finansiālo pamatu un ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Ogres novada pašvaldības darbības pamatnosacījumus un kompetenci reglamentē LR likums “Par pašvaldībām”. Saskaņā ar šo likumu un, pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finašu vadību”, nodokļu likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kā arī ņemot vērā Ogres novada attīstības programmā izvirzītos mērķus, ir izstrādāts Ogres novada pašvaldības budžets 2007. gadam.

Novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ietilpst Ogres novada domes un pašvaldības aģentūru budžeti. Budžets iedalās pamatbudžetā un speciālajā budžetā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi Kopā ar finanšu līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada Ogres novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2007. gadā plānoti Ls 21 807 827 apmērā, kas ir par 28,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ogres novada domes budžetā (bez aģentūrām) ieņēmumi plānoti Ls 13 817 014 apmērā, pašvaldības aģentūras “Mālkalne” budžetā - Ls 6 255 106 apmērā, pašvaldības aģentūras “Dziednīca” budžetā – Ls 137 500 apmērā un pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” budžetā - Ls 97 138 apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumus veido ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksājumi, patentu maksas, valsts un pašvaldības nodevas, valsts mērķdotācijas, ienākumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u. c. veida maksājumi.

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais ieņēmumu avots, kas nosaka pašvaldības finanšu stabilitāti un rada priekšnoteikumus īstermiņa un ilgtermiņa attīstībai. Nodokļu ieņēmumu apjoms pieaug ik gadus. Šogad nodokļu ieņēmumi plānoti Ls 10 983 893 apmērā, kas ir par 36,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vislielāko ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, ko Valsts kase ieskaita pašvaldības budžetā 75% apjomā no iekasētās summas.

2007. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu īpatsvars novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā ir 50,2%, prognozētā summa - Ls 10 191 424, kas ir par 36% lielāka nekā 2006. gadā.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un par ēkām plānoti Ls 753 969 apmērā, par 49% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu apjoms pieaugs minimāli, bet ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām plānots palielināt divas reizes - tas saistīts ar nodokļa aprēķinu no ēku kadastrālās vērtības. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa šajā gadā plānoti iepriekšējā gada līmenī, prognozētā summa – Ls 36 000. Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, iekasētajiem sodiem u.c. Šie ieņēmumi plānoti Ls 57 881 apmērā, kas ir 81,1% salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2006. gadā.

Dotācijas no valsts pamatbudžeta plānotas Ls 1 789 325 apjomā, no tiem lielākā daļa – Ls 1 388 202 – ir mērķdotācija Kohēzijas fonda projekta realizēšanai. Pašvaldības budžeta ieņēmumus papildina arī no Izglītības un Kultūras ministriju budžeta saņemtais finansējums profesionālās ievirzes izglītības iestāžu - mūzikas skolas, mākslas skolas, sporta centra un basketbola skolas pedagogu algām.

Pašvaldību budžetu transferti jeb maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām, 2007. gadā ir nedaudz palielinājušies (par 20,7%) un tiek plānoti Ls 2 196 751 apjomā. Ls 2 047 172 ir no rajona padomes saņemtās valsts mērķdotācijas pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi veido otro lielāko pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu – 25,9%, prognozētais ieņēmumu apjoms ir Ls 5 255 923.

Ieņēmumus par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem Ls 4 716 688, salīdzinot ar iepriekšējo gadu plānots palielināt par 12,1%.

2007. gadā paredzēts piesaistīt kredītresursus no Valsts kases Ls 1 592 619 apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijai, kā arī “Brīvības ielas rekonstrukcijas no Pļavas līdz Tīnūžu ielai” un “Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtas” projektu realizācijai.

Izdevumi

Budžeta izdevumu sadalījums, izvērtējot iestāžu pieprasījumus, veikts tā, lai pašvaldība varētu realizēt savas autonomās funkcijas, nodrošināt visu iestāžu ritmisku darbu un attīstību. Pamatbudžeta izdevumi 2007. gadā plānoti Ls 22 707 533 apjomā.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā nododamo līdzekļu apjoms pieaug ik gadu, šogad novada pašvaldībai jāmaksā Ls 1 754 747, kas ir par 72,3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rezerves fondā jeb izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzēti Ls 222 400.

Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars – 29,1 % - 2007. gadā paredzēts izglītībai, kopējais šai nozarei plānotais finansējums ir Ls 6 610 250, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tas ir palielinājies par 28,2%. 2006./2007. mācību gadā novada vispārizglītojošajās skolās mācās 3362 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 1226 bērni, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs nodarbojas 1255 audzēkņi, 394 apmeklē nodarbības bērnu un jauniešu centrā.

Pirmsskolas izglītībai (ieskaitot 5 un 6 gadīgu bērnu obligāto apmācību) ieplānoti Ls 2 041 654, kas ir par 35,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt vispārējās izglītības nodrošināšanai paredzētais finansējums palielināts par 31,1% un ieplānots Ls 3 300 890 apmērā. Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai atvēlētais finansējums ir Ls 1216 131 – par 33,1% lielāks nekā 2006. gadā. Izglītības projektu programmu realizēšanai izglītības iestāžu izdevumos paredzēts Ls 51 575.

2007. gadā plānots pabeigt pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas remontu, lai visu ēku varētu izmantot bērnudārza vajadzībām. 2007. gada jūlijā jāpabeidz Ogres mākslas skolas renovācija, kas tiek realizēt privātās partnerībsa projekta ietvaros. Otrs lielākais izdevumu apjoms paredzēts pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nodrošināšanai. Šim mērķim ieplānoti Ls 6 410 388, finansējums apjoms salīdzinājumā ar izlietoto finansējumu 2006. gadā palielinājies par 18,1%.

Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” saimnieciskās darbības nodrošināšanai paredzēts izlietot Ls 6 179 250 un Ls 1 190 703 domes deleģēto funkciju izpildei. Deleģēto funkciju izpildei finansējums kopumā palielināts 2,5 reizes. Ir palielināti izdevumi teritorijas sanitārajai apkpopei, jo daļēji tiks finansēti lapu izvešanas darbi no privāto dzīvojamo māju pieguļošajām teritorijām. Pilsētas apzaļumošanai piešķirts divkārt lielāks finansējums nekā 2006. gadā, lai pakāpeniski pilnveidotu un uzlabotu pilsētas apstādījumus.

Pirmo reizi tiek ieplānoti līdzekļi domes līdzfinansējumam dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanai, lai motivētu dzīvokļu īpašniekus un dzīvojamo māju apsaimniekotāju kopīgi risināt pilsētā samilzušo problēmu ar automašīnu novietošanu. Šim nolūkam paredzēti Ls 20 000. Arī šogad tiek paredzēts finansējums dzīvojamu namu siltināšanas projektu realizācijai kopā ar namu apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašniekiem.

Aģentūrai “Mālkalne” piešķirtajā finansējumā šim mērķim ieplānoti Ls 16 956, bet Ls 5 000 paredzēti kā līdzfinansējums DZĪKS “Nams 123” mājas Brīvības ielā 123 siltināšanai.

2006. gada beigās pilsētā sākusies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta realizācija, pašvaldību šajā projektā pārstāv p/a “Mālkalne”, līdz ar to ir palielināts aģentūrai piešķirto līdzekļu apjoms šā projekta realizācijai, vadībai un kontrolei, piešķirot Ls 673 932, kas arī rada 2007. gada piešķirtā finansējuma lielo pieaugumu. Šā projekta realizācijai paredzēts izlietot 41,8% no piesaistītajiem kredītresursiem.

Ielu un ceļu tīkla, kā satiksmes drošības uzlabošanai 2007. gadā ieplānots piecas reizes lielāks finansējuma apjoms nekā iepriekšējā gadā – Ls 1 833 562. Iebraucamo ceļu un stāvlaukumu asfaltēšanai paredzēts izlietot Ls 71273. Turpinot pilsētas centra labiekārtošanu, šogad tiks veikta Brīvības ielas rekonstrukcijas 3. kārta – posmā no Pļavas ielas līdz Tīnūžu ielai, budžeta izdevumos šo darbu veikšanai paredzēti Ls 611 418, savukārt Akmeņu ielas izbūvei ieplānoti Ls 315 765 (šīs abas ielas paredzēts rekonstruēt no piesaistītajiem kredītresursiem) un Meža prospekta rekonstrukcijai no Tīnūžu ielas līdz Mednieku ielai – Ls 353 914.

Turpinot rekonstrukcijas darbus Skolas ielai pieguļošajā teritorijā starp pilsētas stadionu un dzelzceļu, tiks realizēta projekta 2. un 3. kārta, ierīkojot suņu pastaigas laukumu un autostāvlaukumu, ieplānoti Ls 73 325. Ir paredzēts izbūvēt ielu no Mālkalnes prospekta uz Jaunogres vidusskolu, šim mērķim ieplānots finansējums Ls 30 000 apmērā.

2006. gadā dome apstiprināja nolikumu par ielu labiekārtošanu un izbūvi, piesaistot privāto finansējumu. Domes līdzfinansējumam budžeta izdevummos ieplānoti Ls 74 185. Piesaistot investīcijas, tiks rekonstruētas ietves un izbūvēts veloceliņš Brīvības ielas posmā, projekta kopējās izmaksas ir Ls 180 205, no tiem puse ir domes līdzfinansējums, savukārt satiksmes drošības uzlabošanai bīstamajos krustojumos (Brīvības iela – Mednieku iela – Kalna prospekts; Tīnūžu iela – Mednieku iela – Mālkalnes prospekts) tiks realizēts par Ls 87 077.

2007. gadā ir paredzēts izstrādāt tehnisko projektu Meža prospekta rekonstrukcijai posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam, ierīkojot gājēju ietves un autostāvvietas, un Mednieku ielas rekonstrukcijai paosmā no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, ierīkojot gājēju ietves. Šo projektēšanas darbu finansēšanai kopā ieplānoti Ls 40 000.

Pašvaldības objektu – ēkas Ogrē, Brīvības ielā 28 rekonstrukcijai muzeja vajadzībām un ēkas Ogrē, Brīvības ielā 44 rekonstrukcijai domes vajadzībām projektēšanai paredzēti Ls 5 000.

Ielu apgaismojuma uzturēšanai un pilnveidei piešķirti Ls 236 347, ir 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Kapu saimniecības uzturēšanai un attīstībai plānots izlietot Ls 32 417, t.sk. jaunu kapu celiņu izveidošanai Ls 11 315, kapličas aukstukameras kapitālajam remontam Ls 2 500, Ciemupes kapliča jumta remontam Ls 5 000.

Ogres novada pašvaldības policijas uzdevums ir rūpēties par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novadā. Pašvaldības policijas budžets plānots Ls 260 199 apmērā un ir palielināts par 76,9% salīdzinājumā ar 2006. gada finansējumu. Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai 2007. gadā tiks palielināts policijas darbinieku skaits.

Sociālajai aizsardzībai šogad paredzētais finansējums ir Ls 917 642, kas ir par 33,0% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Pabalstiem maznodrošinātajām personām pieškirti Ls 369 600, lai segtu īres un komunālos maksājumus, ēdināšanas izmaksas, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma izmaksas u.c. veida sociālo palīdzību.

No sociālā budžeta līdzekļiem, sākot ar 2007. gada martu, tiks kompensēti zaudējumi SIA “Ogres Autobuss” par pensionāru (no 75 gadiem) pārvadāšanu pilsētas maršrutos bez maksas.

Kultūras darba nodrošināšanai 2007. gada budžetā ieplānoti Ls 985 018, kas ir par 36,6% vairāk nekā 2006. gadā. Šajā summā ietilpst Ogres centrālās bibliotēkas uzturēšanas izdevumi Ls 208 883, finansējums Gaidu un skautu muzejam Ls 6 107, pašvaldības aģentūrai “Ogres Kultūras centrs” Ls 638 222, kultūras pasākumu organizēšanai Ls 56 100, pilsētas dekorēšanai svētkos Ls 17 300. Ogres televīzijas ziņu raidījuma finansēšanai plānoti Ls 9 600, pašvaldības informatīvajiem izdevumiem – Ls 31 748 (šajā finansējumā paredzēti izdevumi arī grāmatas izdošanai un videofilams izveidošanai, gatavojoties Ogres pilsētas 80 gadu jubilejai).

Sporta pasākumu rīkošanai un komandu atbalstam plānotais finansējums Ls 16 908 apmērā.
Veselības aprūpei budžetā ieplānoti Ls 360 745, t.sk. pašvaldības aģentūrai “Dziednīca” Ls 356 352 un Ls 3 893 Ogresgala doktorāta saimnieciskajiem izdevumiem un ģimenes ārsta praksei Ogresgalā. Finansējums peldbaseina izmantošanai skolām plānots Ls 15646 apjomā. Domes centralizētā grāmatvedība apkalpo visas novada pašvaldības iestādes, konsolidē pašvaldības aģentūru budžeta izpildi. Centralizētās grāmatvedības izdevumi 2007. plānoti Ls 269 538 (par 32,7% vairāk nekā 2006. gadā). Ogres novada būvvaldei plānotais finasējums ir Ls 153 807, kas ir par 37,9% lielāks nekā iepriekšējā gadā.

Ogres novada domes izdevumi prognozēti Ls 907 715 apmērā– par 34,6% vairāk, salīdzinot ar 2006. gada izdevumiem. Ogres novada pašvaldības 2007. gada budžetā ir iekļauts finansējums kredītu atmaksai Ls 404 083, tai skaitā:

  • Valsts Kases kredīts Ls 165 080 – siltumsaimniecības sakārtošanai;
  • Valsts Kases kredīts Ls 3 000 – Ogresgala pamatskolas rekonstrukcijai;
  • “HVB” kredīts Ls 21 562 – individuālo siltummezglu uzstādīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
  • Valsts Kases kredīts Ls 24 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
  • Eiropas investīciju bankas kredīts Ls 112 941 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
  • Valsts Kases kredīts Ls 40 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
  • Valsts Kases kredīts Ls 37 500 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām.

Speciālais budžets

Speciālo budžetu veido: privatizācijas fonda, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi un pārējie ieņēmumi. Privatizācijas fonda ieņēmumi plānoti Ls 579 000 apjomā (kopā ar budžeta atlikumu uz 01.01.2007. Ls 185 151). Privatizējamie objekti: katlumāja Ogrē, Grīvas pr. 4a, katlumāja Ogresgalā. Zeme Ogrē, Zilokalnu prospektā 9, Ausekļa pr. 6a, Meža pr. 5, Grīvas pr. 11a, Salas ielā 2, Akmeņu ielā 62 a, Kalna pr. 1c, Mednieku ielā 8, Mednieku ielā 1. Izdevumi plānoti Ls 678 674 apmērā, t.sk. privatizācijas procesa tiesiskajam nodrošinājumam Ls 25 000, algām un sociālajam nodoklim Ls 18 986, Ogres kapu rekonstrukcijas 2. un 3. kārtai Ls 169 815, Akmeņu ielas rekonstrukcijas 2. kārtai Ls 315 000, Kalna prospekta rekonstrukcijai posmā no Rīgas ielas līdz Tirgoņu ielai Ls 139 873, garāžas celtniecībai Ogresgalā Ls 10 000. Autoceļu (ielu) fondā ieņēmumi 2007. gadā plānoti Ls 551 372 apmērā, par 59,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Plānotais izlietojums: autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanai Ls 296 295, t.sk. ceļu remontam Ls 211 395, kaisīšanai un tīrīšanai Ls 84 900; autoceļu (ielu) periodiskai uzturēšanai Ls 257 342, ielu seguma atjaunošanai Ls 191 342, grants ielu pieslēgumu asfaltēšanai Ls 30 000, “guļošo policistu” ierīkošanai Ls 15 000, jaunatnes ielas remontam Ls 21 000. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti Ls 47 437 (kopā ar atlikumu Ls 31 437) apmērā, izdevumi – Ls 34 716 apmērā. Šos līdzekļus paredzēts izlietot ūdens analīžu veikšanai, Urgas upes padziļināšanai, grāvju tīrīšanai un sakopšanai. Caurteku sakārtošanai, lietus notekūdeņu kanalizācijas rekonstrukcijai, apsaimniekošanas pasākumu realizācijai dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, monitoringam parauglaukumu ierīkošanai mežaudzēs vides stāvokļa kontrolei. Plānojot budžetu kārtējam finanšu gadam, ir ievērots pēctecības un perspektīvās attīstības princips. Novada budžets spēj nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi, pašvaldības iestāžu vienmērīgu darbu un attīstību. Reāli pašvaldības budžetā būtu nepieciešams daudz lielāks finanšu līdzekļu apjoms, jo pašlaik, ņemot vērā strauji augošo inflāciju valstī, budžeta ieņēmumu pieaugums, tāpat kā līdz šim, faktiski nodrošina tikai pašvaldības pamatfunkciju izpildi. Taču ir jādomā par infrasturktūras attīstību, esošās bāzes modernizēšanu, līdz ar to, racionāli un mērķtiecīgi izlietojot budžeta līdzekļus, nepārtraukti ir jāmeklē iespējas piesaistīt investīcijas. Ogres novada domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

Pievienotie dokumenti