SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2024      
15/2024 Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Ogres novadā 30.04.2024.  
2023      
26/2023

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

21.12.2023.
6/2023 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 06.04.2023.
5/2023 Ogres novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi 26.10.2023.
2022      
27/2022 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 31.12.2022
10/2022

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr.21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 2.punktā minētajiem objektiem 2022.gadā

08.03.2022.

(zaudējis spēku) 

9/2022 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 12 “Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” un Ķeguma novada pašvaldības 2016. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 25/2016 “Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” atzīšanu par spēku zaudējušiem 07.05.2022.
36/2021 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Ogres novadā 16.12.2021.
21/2021 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā 1.01.2022
22/2021 Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ogres novadā 14.10.2021
4/2018 Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 01.01.2019.
4/2016

Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novadā

09.03.2016.
16/2015 Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 23.03.2016.
35/2014

Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam

23.12.2014.
50/2013 Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā 01.01.2014.
49/2013 Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā 01.01.2014.
29/2011 Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā 08.02.2012.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2023    
13/2023 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 12.09.2023.
  2021    
4/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 1.06.2021
  2020    
22/2020 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem" 07.11.2020.
14/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013
“Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”
21.10.2020.
18/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/2013 "Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 23.09.2020.
13/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2011 "Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zimju izvietošanas kārtību Ogres novadā" 23.09.2020.
5/2020

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”

20.05.2020.
  2019    
19/2019 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" 15.01.2020.
  2014    
22/2014 Grozījumi 2013. gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 "Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā" 06.08.2014.
  2013    
51/2013 Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā” 01.01.2014.