SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
6/2023 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 06.04.2023.
5/2023 Ogres novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi  
10/2022

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr.21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 2.punktā minētajiem objektiem 2022.gadā

08.03.2022.
9/2022 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 12 “Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” un Ķeguma novada pašvaldības 2016. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 25/2016 “Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” atzīšanu par spēku zaudējušiem 07.05.2022.
36/2021 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Ogres novadā 16.12.2021.
21/2021 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā 1.01.2022
22/2021 Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ogres novadā 14.10.2021
4/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 1.06.2021
11/2018 Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 27.09.2018.
4/2018 Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 01.01.2019.
9/2017 Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību Ogres novadā 23.08.2017.
4/2016

Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novadā

09.03.2016.
16/2015 Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 23.03.2016.
35/2014

Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam

23.12.2014.
29/2014

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā

31.10.2014.
16/2014 Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 07.06.2014.
50/2013 Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā 01.01.2014.
49/2013 Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā 01.01.2014.
13/2012 Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību 05.07.2012.
29/2011 Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā 08.02.2012.
8/2011 Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā 13.07.2011.
23/2010 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā 18.08.2010.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2020    
22/2020 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem" 07.11.2020.
14/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013
“Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”
21.10.2020.
18/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/2013 "Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 23.09.2020.
13/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2011 "Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zimju izvietošanas kārtību Ogres novadā" 23.09.2020.
12/2020 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 "Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" 23.09.2020.
5/2020

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”

20.05.2020.
  2019    
19/2019 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" 15.01.2020.
  2014    
22/2014 Grozījumi 2013. gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 "Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā" 06.08.2014.
10/2014 Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” 25.04.2014
  2013    
55/2013 Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” 01.01.2014.
51/2013 Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā” 01.01.2014.
3/2013 Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem Ogres novada pašvaldībā” 27.02.2013.
  2012    
39/2012 Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā Īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” 16.01.2013.
35/2012 Grozījumi 27.09.2012. saistošajos noteikumos nr.27/2012 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ogres novadā" 21.12.2012.
3/2012 Grozījumi 21.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā" 25.02.2012.