Iznomājamo zemesgabalu saraksts Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā 

 

 

Zemes vienības adrese/ nosaukums

 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamās zemes vienības daļas (zemesgabali)

 

 

 

Grafiskais pielikums

 

 

Iznomājamā zemesgabala lietošanas mērķis

 

 

Maksimālais nomas termiņš

 

 platība

 

 

numurs shēmā

Avotu iela 21

Lielvārde

7413  001  0724

140 m2

15  Rezervēts

Sakņu (ģimenes)

dārzs

6 gadi

 

 

Dravnieku iela 9A, Lielvārde

 

 

7413 002 0903

 

300 m2

2

 

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

 

 

 

6 gadi

150 m2

3

180 m2

6

180 m2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpūtu iela

Lielvārde

74330020648

     518 m2

226

 

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

 

6 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembates iela 3, Lielvārde

 

 

7413 002 0939

400 m2

14

 

 

 

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

 

 

6 gadi

500 m2

12  Rezervēts

500 m2

17  Rezervēts

 

 

 

 

 

 

 

“Atpūtas”,

Lielvārdes pagasts

 

 

7433 002 0989

 

 

490 m2

104

 

 

 

 

Personiskā palīgsaimniecība

 

 

6 gadi

    500 m2

105

 

 

 

 

 

 

Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

https://www.ogresnovads.lv/lv/nekustamais-ipasums

https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi

 

Plašāka informācija pieejama Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi, numuru un lietošanas mērķi.