Iznomājamo zemesgabalu saraksts Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā 

 

 

Zemes vienības adrese/ nosaukums

 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamās zemes vienības daļas (zemesgabali)

 

 

 

Grafiskais pielikums

 

 

Iznomājamā zemesgabala lietošanas mērķis

 

 

Maksimālais nomas termiņš

 

 platība

 

 

numurs shēmā

Individuālais augļu dārzs

7433  002  0611

560 m2

87 (rezervēts)

Sakņu (ģimenes) dārzs

6 gadi

             

 

 

Dravnieku iela 9A, Lielvārde

 

 

7413 002 0903

 

300 m2

2

 

 

Sakņu (ģimenes) dārzs

 

 

 

 

150 m2

3

180 m2

6

180 m2

7

Atpūtu iela Lielvārde

7433 002 0648

 518 m2

226

Sakņu (ģimenes) dārzs

6 gadi

Rembates iela 3, Lielvārde

7413 002 0939

400 m2

14

Sakņu (ģimenes)  dārzs

6 gadi

 

“Atpūtas”, Lielvārdes pagasts

 

 

7433 002 0989

 

 

490 m2

104

 

 

 

Personiskā palīgsaimniecība

 

 

6 gadi

 500 m2

105

500 m2

57A

Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

https://www.ogresnovads.lv/lv/nekustamais-ipasums

https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi

 

Plašāka informācija pieejama Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi, numuru un lietošanas mērķi.