Iznomājamo zemesgabalu saraksts Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā

 

 

 

Zemes vienības adrese/ nosaukums

 

 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamās zemes vienības daļas (zemesgabala)

 

 

 

Grafiskais pielikumas

 

 

Iznomājamā zemesgabala lietošanas mērķis

 

 

Maksimālais nomas termiņš

 

 platība

 

numurs shēmā

 

Avotu iela 19

 

7413 001 0725

 

300 m2

 

3

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

     

6 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

Dravnieku iela 9A, Lielvārde

 

7413 002 0903

300 m2

2

 

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

 

6 gadi

150 m2

3

180 m2

6

180 m2

7

 

 

Rembates iela 3, Lielvārde

 

 

7413 002 0939

400 m2

14

 

 

 

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

 

 

6 gadi

500 m2

22

500 m2

34

400 m2

8

500 m2

23

440 m2

4

 

“Atpūtas”,

Lielvārdes pagasts

 

 

7433 002 0989

 

 

490 m2

104

 

 

 

 

Personiskā palīgsaimniecība

 

 

6 gadi

412 m2

57

500 m2

57A

500 m2

105

 

 

Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

https://www.ogresnovads.lv/lv/nekustamais-ipasums

https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi

 

Plašāka informācija pieejama Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē:

tālr. - +37165054862, 25784949
E-pasts - lielvarde@ogresnovads.lv
Adrese -  Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV - 5070 Lai pieteiktos zemes nomai, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi Nr. un lietošanas mērķi.