Iznomājamo zemesgabalu saraksts Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā 

 

Zemes vienības adrese/ nosaukums

 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamās zemes vienības daļas (zemesgabali)

 

 

Grafiskais pielikums

 

 

Iznomājamā zemesgabala lietošanas mērķis

 

 

Maksimālais nomas termiņš

 

platība

 

numurs shēmā

Rembates iela 3, Lielvārde

7413 002 0939

500 m2

11

Sakņu (ģimenes) dārzs

6 gadi

 

 

Dravnieku iela 9A, Lielvārde

 

 

7413 002 0903

300 m2

2

Shēma Nr.1

 

 

Sakņu (ģimenes) dārzs

 

6 gadi

150 m2

3

180 m2

6

180 m2

7

Atpūtu iela Lielvārde

7433 002 0648

518 m2

226

Shēma Nr.9

Sakņu (ģimenes) dārzs

6 gadi

​“Atpūtas”, Lielvārdes pagasts

 

 

 

7433 002 0989

 

 

 

490 m2

104

 

Shēma Nr.5

 

 

 

Personiskā palīgsaimniecība

 

 

 

6 gadi

 

500 m2 54

500 m2

57A

500 m2

20

325 m2

19

Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

https://www.ogresnovads.lv/lv/nekustamais-ipasums

https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi

 

Plašāka informācija pieejama Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi, numuru un lietošanas mērķi.