Iznomājamo zemesgabalu saraksts Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā

 

 

 

Zemes vienības adrese/ nosaukums

 

 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamās zemes vienības daļas (zemesgabala)

 

 

 

Grafiskais pielikums

 

 

Iznomājamā zemesgabala lietošanas mērķis

 

 

Maksimālais nomas termiņš

 

 platība

 

numurs shēmā

 

Dravnieku iela 9A, Lielvārde

 

 

7413 002 0903

300 m2

2

 

 

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

 

 

6 gadi

150 m2

3

180 m2

6

180 m2

7

 

Rembates iela 3, Lielvārde

 

7413 002 0939

500 m2

11

 

 

Sakņu (ģimenes)

dārzs

 

6 gadi

400 m2

14

500 m2

22

500 m2 34

440 m2

4

 

Meža iela 18A,

Lielvārde

 

 

7413 001 0581

 

80 m2

 

35

 

 

Sakņu (ģimenes) dārzs

 

 

6 gadi

 

“Atpūtas”, Lielvārdes pagasts

 

 

7433 002 0989

500 m2

21

 

 

 

Personiskā palīgsaimniecība

 

 

6 gadi

 

543 m2

48

500 m2

54

490 m2

104

500 m2

105

Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

https://www.ogresnovads.lv/lv/nekustamais-ipasums

https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi

 

Plašāka informācija pieejama Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē:

tālr. - +37165054862, 25784949
E-pasts - lielvarde@ogresnovads.lv
Adrese -  Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV - 5070 Lai pieteiktos zemes nomai, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi Nr. un lietošanas mērķi.