Daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts).

VALSTS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus

Šobrīd pieejamie valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērnus:

1) papildatvaļinājums (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));

2) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (daudzbērnu ģimene par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 50 procentu apmērā (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta piektā daļa));

 

3) tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas (bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ (likuma „Par valsts pensijām" 11.panta ceturtā daļa.));

4) tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 eiro, par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli " 5.panta 21 daļa));

 

5) tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus - daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" , 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai  Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" , ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" , ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

4. maijā, 11. un 18. novembrī  minētais brukšanas maksas atvieglojums attiecībā uz brauciena biļetes pilnu cenu tiek noteikts 100% apmērā (Ministru kabineta 2021. gada noteikumos Nr.414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 8., 9., 11. punkts);

 

6) tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, kura apmērs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalstu saņem (par vienu bērnu – 25 eiro; par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu); par trīs bērniem – 225 eiro  (75 eiro par katru bērnu); par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu).

7) tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas; no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese (Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" 8.5.apakšpunkts);

8) tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem; no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja pakalpojumu pieprasa daudzbērnu ģimenes vecāki (Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumu Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" 5.1.6.apakšpunkts);

9) tiesības uz samazinātu valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; valsts nodevas likme tiek piemērota 0,5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības (Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 7.3 punkts);

10) tiesības uz samazinātu valsts nodevu 50 % apmērā par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra ( Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 3.3.punkts);

11) tiesības uz mājokļa atbalsta programmā paredzēto galvojumu 20 % (bet ne vairāk kā 20 000 euro) apmērā pirmā mājokļa iegādei (Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumi Nr. 443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" 6.3.punkts);

12) atbalsta programma "Balsts" ietvaros ir tiesības saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju jeb grantu mājokļa iegādei vai būvniecībai;

 

13) jaunieši no daudzbērnu ģimenēm ir tiesības pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā (Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.470 “Noteikumi par stipendijām”);

14) tiesības uz atbrīvojumu no maksas par Tieslietu ministrijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem (Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" 4.punkts);

15) tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību (detalizētāka informācija ir pieejama šeit );

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte"  vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" , ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

 

16) tāpat Kultūras ministrijas pārraudzībā esošie teātri un koncertorganizācijas, kā arī padotībā esošie muzeji nodrošina atlaides ģimenēm ar bērniem, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm.

17) tiesības saņemt "Latvijas Goda ģimenes apliecību „Goda ģimene";
Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. Detalizētaka informācija ir pieejama: http://www.godagimene.lv/

 • braukšanas maksas atvieglojumi reģionālo maršrutru sabiedriskajos transportlīdzekļos.
 • degvielas uzpildes stacijas;
 • grāmatnīcas un kancelejas preces;
 • apdrošināšanas pakalpojumi;
 • kultūras iestādes;
 • ģimenes izglītība un semināri vecākiem;
 • interešu izglītības un atpūtas centri, brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • apskates vietas un muzeji;
 • ceļošanas iespējas;
 • viesnīcas pakalpojumi un atpūtas nami;
 • tūrisma un ceļošanas inventārs;
 • skaistumam un veselībai;
 • optika;
 • aptiekas;
 • sadzīves pakalpojumi;
 • telekomunikāciju pakalpojumi;
 • auto serviss un rezerves daļas;
 • transporta pakalpojumi;
 • juridiskie pakalpojumi un tulkojumi;
 • tirdzniecība (tirdzniecības centri un veikali, būvniecības preces, apģērbi, apavi, interjers, bižutērija, pārtika);
 • ēdināšana, kafejnīcas, picērijas;
 • bērnu lietas un rotaļlietas;
 • vasaras nometnes.

Latvijas Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes karte” pieteikuma veidlapa atrodama www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kartei”.

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus

1) Atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs:

 

No mācību maksas 50% apmērā tiek atbrīvoti profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, kas sekmīgi mācās izglītības iestādē.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2012 „Mācību maksas noteikšana un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

2) Atvieglojumi PA „Namsaimnieks” struktūrvienības „Neptūns” pakalpojumiem:

Bērniem līdz 16 gadu vecumam, no ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē (pakalpojumu piešķir Ogres novada Sociālais dienests) – 1,36 EUR par vienu apmeklējuma reizi nedēļā.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8/2020
Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres komunikācijas” maksas pakalpojumu cenrādis”

3) Atvieglojumi bērnu ēdināšanas pakalpojumam pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās:

 • Pabalstu 50 procentu no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt  pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem: izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās;
 • Pabalstu 100 procentu no pašvaldības noteiktās pusdienu maksas ir tiesības saņemt   izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu, un uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem - izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās;

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.16/2021 „Par ēdināšanas pabalstu”.

4) Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pabalsta apmērs par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu tiek noteikts pirmajam bērnam 100 euro (viens simts euro), otrajam bērnam 200 euro (divi simti euro), trešajam un katram nākamajam bērnam 300 euro (trīs simti euro).

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.25/2021„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

 

SVARĪGI!!!!

Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām atbilstoši Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.35/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem”.

Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošināti arī pārtikas preču komplekti, higiēnas un saimniecības preču komplekti un individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma – pasākumu nodrošina Biedrība Latvijas Sarkanais krusts.

Nepieciešamības gadījumā ģimenēm ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas – pieteikt pakalpojumu Ogres novada Sociālajā dienestā pa tālruni +371 650 23360.