Atrašanās vieta

„Skola”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV 5045

Darbinieki

Vita Ervalde

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore
vita.ervalde [at] ogresnovads.lv
K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola kā patstāvīga mācību iestāde darbojas kopš 1989. gada 1. septembra.

No 1996. gada 1. septembra skola nosaukta novadnieka komponista Kārļa Kažociņa vārdā, 12.06.1996. saskaņojot ar Kultūras ministrijas skolu centru.

1998. gadā skola paplašināta ar mākslas nodaļu, pārveidojot par mūzikas un mākslas skolu, pamatojoties uz Madlienas pagasta padomes 1997. gada 17. decembra lēmumu Nr.153. Sakarā ar mākslas nodaļas atvēršanu, ar 1998. gada 1. septembri skolas pilns nosaukums ir Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola, 01.09.1998. rīkojuma Nr. 1.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Kopš 2009. gada 1. jūlija skolas dibinātājs ir Ogres novada dome. Skolas darbību nosaka Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas Nolikums, kas apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013. gada 18. jūlijā  (protokols Nr.11;43.§), ar grozījumiem 2017. gada 18. maijā (protokols Nr.7;25.§). Skola atrodas Madlienas pagasta pārvaldes padotībā. Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Skolas adrese – „Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045.

Skolā tiek īstenotas 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas un 6 interešu izglītības programmas.

Skolu apmeklē audzēkņi no 9 apkārtējiem pagastiem- Madlienas, Lauberes, Lēdmanes, Krapes, Ķeipenes, Zaubes, Taurupes, Mazozoliem un Meņģeles.

Skola regulāri piedalās valsts un starptautiskajos konkursos, izstādēs, projektos, kopj skolas tradīcijas, veido kultūrvidi Madlienā un Ogres novadā.