Kontakti

ritina22 [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Krastmalas iela 4, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres novads LV – 5033

Biedrība dibināta 2013. gada 6. martā.

Biedrības mērķi ir:

 • celt sievietes pašapziņu, atbalstīt un stiprināt  sabiedrisko aktivitāti, sekmēt Birzgales pagasta attīstību, uzlabot iedzīvotāju labklājību un veicināt iedzīvotāju interesi izglītoties;
 • veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību politikā, saimnieciskajā, sociālajā dzīvē, atbalstīt sabiedrības integrācijas procesus un iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sabiedrības mazaizsargāto grupu stāvokli;
 • veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes, piedalīties vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšanā, sakopšanā, labiekārtošanā un saglabāšanā;
 • piesaistīt papildus finansējumu dažādu projektu realizēšanā atbilstoši biedrības darbības mērķiem;
 •  atbalstīt labdarību, organizējot akcijas un pasākumus;
 • veidot sadarbību ar Ķeguma novada pašvaldību, dažādām valsts pārvaldes institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām;
 • veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā vai elektroniski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

 • biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
 • biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
 • biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
 • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.’

Par nozīmīgu ieguldījumu Biedrības mērķu īstenošanā Biedrības valde pēc biedru vai savas iniciatīvas var piešķirt Goda biedra statusu.

 • Goda biedriem ir visas Statūtos noteiktās biedru tiesības un pienākumi.
 • Goda biedriem ir tiesības piedalīties Biedrības valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

Valdes priekšsēdētāja - Rita Reinsone - Tālr.: 26608595

Vades locekle - Inta Pastare - Tālr.: 22001806

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008206272

AS Swedbank, HABALV22, konts: LV35HABA055136226268