Par Ogres novada pašvaldības budžetu 2013. gadam

Ogres novads izveidots 2009. gadā un tā administratīvajā teritorijā ietilpst Ogres pilsēta, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagasts.

Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējuši 38 354 iedzīvotāji: vecumā no 0 līdz 6 gadiem – 2463; vecumā no 7 līdz 18 gadiem – 4257; darbspējas vecumā - 23895; virs darbspējas vecuma – 7739.

Salīdzinot ar 2012. gadu, iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 387, t.sk. 83 vecumā no 0 līdz 6 gadiem, 48 vecumā no 7 līdz 18 gadiem; 417 darbspējas vecumā; savukārt iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma palielinājies par 161.

Ikgadējā budžeta plāna sastādīšana ir darbietilpīgs un atbildīgs process, tāpēc novada pašvaldības vadība un Finanšu – ekonomikas nodaļa, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu, savlaicīgi uzsāka budžeta projekta izstrādi, iesaistot šajā darbā novada pašvaldības struktūrvienību, pagastu pārvalžu, iestāžu un aģentūru vadītājus un speciālistus. Paldies tiem deputātiem, kuri piedalījās budžeta projekta sagatavošanā!

Ņemot vērā pieejamos finanšu resursus, 2013. gada budžeta izdevumu plāns ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi un kvalitatīvus pakalpojumus novada iedzīvotājiem kārtējā gada ietvaros, kā arī, piesaistot kredītresursus, nodrošinātu ilgtermiņa attīstību novada teritorijā.

Budžets ir sastādīts saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2013. gadam”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, kā arī LR Finanšu ministrijas metodiskajiem norādījumiem un kontrolskaitļiem.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Ogres novada pašvaldības budžeta struktūra nav mainījusies, budžets ir konsolidēts, t.i., tajā iekļauti arī visu novada pašvaldības aģentūru budžeti.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā ir plānoti Ls 27 973 915 apmērā. Salīdzinot ar 2012. gadu, kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 10 %.

Kopā ar kredītresursiem (Valsts kases kredīts) Ls 4 309 568 un budžeta atlikumu uz 2013. gada 1. janvāri Ls 5 309 840 pieejamo finanšu resursu apjoms ir Ls 37 593 323.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis) un nenodokļu (valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, pašvaldības īpašuma noma) ieņēmumi, transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem, budžeta iestāžu ieņēmumi (ārvalstu finanšu palīdzība, maksas pakalpojumi u.c.)

Nodokļu ieņēmumi veido pašvaldības ieņēmumu nozīmīgāko daļu. To īpatsvars kopējos ieņēmumos ir 47.8 %. 2013. gadā kopējais nodokļu ieņēmumu apjoms Ls 13 384 276 samazinās par 3.1% pret 2012.gada izpildi, bet pret 2012.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 3.1 % lielāki.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir galvenais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots, un 2013. gadā šajos ieņēmumos tiek plānoti Ls 12 122 870 (Ls 380 234 jeb 3,0 % mazāk nekā 2012. gadā), kas nodokļu ieņēmumu kopapjomā ir 90.6%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu noteicošie faktori galvenokārt ir: pašvaldības teritorijā deklarēto un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits; darba samaksa; ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs; minimālā darba alga valstī. No 2013. gada 1. janvāra par 1% samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, un tagad tie ir 24 procenti. Neapliekamais minimums, atvieglojumu apmērs un minimālā darba alga arī šogad nemainās, bet ar 1. jūliju paredzēts palielināt atvieglojumu apmēru par apgādājamiem. Nemainīgs palicis valstī noteiktas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums: pašvaldības saņems 80% un valsts budžets - 20% no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2013. gadā plānoti Ls 1 221 406 apjomā – par Ls 47 656 jeb 3,8 % mazāk nekā 2012. gadā. Šo nodokli administrē pašvaldības atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” prasībām. Ogres novada pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, 2013. gadā saglabājusi līdzšinējās nodokļa likmes, tāpat ir saglabāts nodokļa pieauguma ierobežojums zemei – 25%, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliks dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība lielāka par 25m2, ja tajās nenotiek saimnieciskā darbība. Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir papildināti un paredz šī nodokļa atvieglojumus 90% apmērā personām, kuru ēkas un būves ir cietušas plūdu rezultātā. Izmaiņas likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz atvieglojumu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – daudzbērnu ģimenēm. Plānojot ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa nekustamā īpašuma ieņēmumus kārtējā budžeta gadā, visi noteiktie nodokļa likmes ierobežojumi un atvieglojumi ir ņemti vērā, attiecīgi prognozējot maksājumu apjoma samazināšanos.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti šādi: par zemi - Ls 700 826, par ēkām – Ls 288 894, par mājokli – Ls 231 686.

Azartspēļu nodokļa īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir vismazākais – 0.3 % jeb Ls 40 000.

Nenodokļu ieņēmumi 2013. gada budžetā plānoti Ls 91 727 apmērā (2012. gada izpilde – Ls 347 430), šo ieņēmumu īpatsvars budžetā ir tikai 0.3%. Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts nodevas, pašvaldību nodevas, naudas sodi, soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas.

Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 619 850, to lielāko daļu veido pašvaldības aģentūras “Mālkalne” ieņēmumi.

Pašvaldību budžeta transferti 2013.gada budžetā veido tikai 1,5% jeb Ls 429 000.

Valsts budžeta transferti ir finansējums, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta, un 2013. gadā plānots saņemt Ls 4 449 062, kas ir par Ls 3 081 658 mazāk nekā 2012. gada izpilde (tas tāpēc, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim gada sākumā ieplānotas tikai astoņiem mēnešiem, kā arī ir mazāk plānotas investīcijas projektu realizācijai). Kopējā pašvaldības budžeta struktūrā šo ieņēmumu īpatsvars ir 15.9%, tos veido dotācijas: profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim – Ls 285 675; 1. un 2. klases skolēnu ēdināšanai – Ls 94 464; bērnunamam “Laubere” un pansionātam “Madliena” – Ls 18 000; mērķdotācija vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu, 5-6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, Suntažu internātpamatskolas darbības nodrošināšanai un pašvaldību mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas iemaksām – Ls 2 434 864; mērķdotācija dabas parka "Ogres zilie kalni" tūrisma infrastruktūras attīstībai – Ls 50 000; bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību bibliotēkās – Ls 4 440, kā arī līdzfinansējums projektiem Ls 616 918. Diemžēl 2013. gadā vairs netiek piešķirts līdzfinansējums GIM un dzīvokļa pabalsta atmaksai.

Pašvaldību budžetu transferti veido nelielu daļu ieņēmumos – 1.5% jeb Ls 429 000, pieaugums salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2012. gadā ir niecīgs. Šos ieņēmumus veido citu pašvaldību maksājumi par novada pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumiem, bērnunama „Laubere” pakalpojumiem, šajos ieņēmumos ietilpst arī Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējums pašvaldību aģentūrai “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”.

Budžeta iestāžu ieņēmumu īpatsvars 2013. gada budžetā ir 34.4%, tosveido ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par pašvaldības iestāžu telpu nomas, kancelejas u.c. pakalpojumiem. Kopējie ieņēmumi šajā sadaļā plānoti Ls 9 619 850 apmērā, t.sk. Ls 8 168 149 pašvaldības aģentūras “Mālkalne” ieņēmumi no maksājumiem par dzīvokļu apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.

Izdevumi

Ogres novada pašvaldības konsolidētajā budžetā 2013. gadā pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti Ls 34 496 486 apmērā, kas ir par Ls 601 038 jeb 1.8 % vairāk nekā 2012. gadā.

Visi pamatbudžeta izdevumi ir iedalīti 9 funkcionālajās kategorijās, lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 27.6 %, tad seko izglītība – 26.0 %, vides aizsardzība – 13.6%, ekonomiskā darbība 10%, vispārējie vadības dienesti 8.9%, sociālā aizsardzība – 6.2%, atpūta, kultūra, reliģija – 5.2%, sabiedriskā kārtība un drošība – 1.2% un veselība – 1.2%.

Vispārējo valdības dienestu kategorijā izdevumiem budžetā paredzēti Ls 3 074 830 (pieaugums pret 2012. gada izpildi ir 2.5%), no tiem Ls 2 092 547 ieplānoti pārvaldes izdevumiem, kas ir par Ls 98 695 jeb 4.9 % vairāk nekā 2012. gadā. Pieaugums saistīts ar izdevumiem pašvaldības vēlēšanu organizēšanai, kā arī ar izmaiņām štatu struktūrā. Darba algas pašvaldības administrācijas darbiniekiem netiek palielinātas. Tāpat kā visu iestāžu darbiniekiem arī pārvaldei tiek plānota 50% piemaksa ejot atvaļinājumā un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei.

Pašvaldības budžeta parāda maksājumiem ieplānoti Ls 414 583, šie izdevumi saistīti ar jau esošo un jaunu kredītsaistību uzņemšanos, lai nodrošinātu procentu maksājumus par kredītiem.

Ls 290 000 paredzēti izdevumiem savstarpējos norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm, par Ogres novada bērniem, kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes. Arī šā gada budžetā ieplānots finansējums izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – Ls 277 700, lai varētu segt iepirkuma rezultātā radušos sadārdzinājumu vai kādos citos neparedzētos gadījumos, piemēram, papildu finansējumam sociālo pabalstu palielināšanai.

2013. gada budžetā vairs netiek paredzēti līdzekļi nodošanai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (pēc vērtētajiem ieņēmumiem Ogres novads kopš 2011. gada ir to pašvaldību skaitā, kuras finanšu izlīdzināšanas fondā nemaksā un arī no šī fonda nesaņem maksājumus) 2013. gadā Ogres novada pašvaldībai ir tikai 98% no finanšu nepieciešamības.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 2013. gada budžetā paredzēti Ls 428 585, par Ls 21 881 jeb 5.4% vairāk nekā iepriekš. Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai iedalīti Ls 412 301, savukārt video novērošanai pilsētā Ls 4265 un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai trijos pagastos – Ls 12 019.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai ieplānots finansējums Ls 3 450 444 apmērā, kas ir par Ls 244 232 jeb 7.6% vairāk nekā 2012. gadā. Lielākais finansējuma apjoms – Ls 2 960 536 – paredzēts satiksmes infrastruktūras uzlabošanai, tai skaitā Ls 960 000 Tīnūžu – Brīvības ielas rekonstrukcijas 2. kārtai, Ls 1 140 000 Brīvības ielas rekonstrukcijai. Ceļu, ielu un laukumu uzturēšanai no pamatbudžeta paredzēti Ls 300 009. Ceļu rekonstrukcija paredzēta Čakstes prospekta 1.kārtai un Parka ielai - kopējā summa Ls 132 683. Uzņēmējdarbības veicināšanai plānotais finansējums ir Ls 12 950, projektu pieteikumu un attīstības stratēģijas izstrādei Ls 9 050, kā arī nelielā apjomā paredzēts finansējums lauksaimniecībai un mežsaimniecībai pagastos.

Ogres un Madlienas būvvaldes darbības nodrošināšanai budžetā atvēlēts finansējums Ls 200 432 apmērā, savukārt pašvaldību aģentūrai “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” - Ls 253 792 apmērā, tai skaitā Ogres Zilo kalnu apgaismotas slēpošanas trases projekta realizācijai Ls 167 807.

Vides aizsardzībai budžetā iedalīti Ls 4 695 643, par 22.4% jeb Ls 857 966 vairāk nekā 2012. gadā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums atkritumu apsaimniekošanai - Ls 1 214 400, t.sk. Ls 376 840 ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai, teritoriju labiekārtošanai, Ls 740 307 projekta “Sadzīves atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācija” realizēšanai Ogresgala pagastā, Ls 22 879 projekta RECO Baltic tech 21 ieviešanai, Ls 59 321 Kohēzijas fonda projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Ogres novada izgāztuves “Pinkas” rekultivācija” realizēšanai Krapes pagastā, Ls 15 053 pludmales labiekārtošanai pie Plaužu ezera Madlienas pagastā.

Notekūdeņu apsaimniekošanai budžetā paredzēts par Ls 1 719 810 lielāks finansējums nekā 2012. gadā - Ls 2 232 514, t.sk. Ls 2 206 864 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. Palielinājums saistīts ar Kohēzijas fonda 3. kārtas realizāciju, kas paredz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. Lietus notekūdeņu kanalizācijai ieplānoti Ls 25 650.

Vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai izdevumu īpatsvars ir 26,6 % no vides aizsardzībai paredzētā finansējuma jeb Ls 1 248 729, t.sk. Ls 1 212 513, kas, turpinot pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, ieplānoti divu Ogres pilsētas bērnudārzu – „Saulīte” un „Cīrulītis” ēku siltināšanai.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānotais finansējuma apjoms konsolidētajā pašvaldības budžetā arī 2013. gadā ir vislielākais – Ls 9 517 501 (par Ls 511 839 mazāks nekā iepriekšējā gada izpilde), tā nozīmīgāko daļu – Ls 7 973 033 – veido pašvaldības aģentūras „Mālkalne” izdevumi siltumapgādē, mājokļu apsaimniekošanā un komunālajā saimniecībā.

Mājokļu apsaimniekošanai pilsētā un pagastos budžetā ieplānoti Ls 3 494 207, siltumapgādei – Ls 4 946 140, ūdensapgādei Ls 180 256, ielu apgaismošanai Ls 247 507, ūdenssaimniecības attīstības projektiem pagastos (Laubere, Madliena, Meņģele) – Ls 212 441, kapu saimniecībai Ls 162 006, t.sk Ls 114 000 jauno Ogres kapu teritorijas izbūvei.

Novada pašvaldība turpina atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu projektus. Tā kā Nīderlandes KNHM fonds savu darbību Latvijā ir pārtraucis, tad turpmāk plānots pašvaldības rīkoto konkursu “Veidojam vidi ap mums” attiecināt uz visu novadu. 2013. gadā šim projektu konkursam budžetā ieplānoti Ls 30 000.

Projektu izstrādāšanai novada teritorijas attīstībai paredzēti Ls 60 220, šajos izdevumos Ls 20 888 paredzēti saistībā ar Ogres kapu jaunās teritorijas attīstību.

Katru gadu pašvaldība veic uzmērīšanu un īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā, attiecīgi paredzot šiem darbiem finansējumu, 2013. gadā šim nolūkam paredzēts izlietot Ls 31 100.

Veselībai 2013. gadāšā gada budžetāiedalīti Ls 399 173, t.sk. Ls 240 314 no pašvaldības aģentūras “Dziednīca” budžeta, kā arī Ls 129 850 novada pašvaldības finansējums peldbaseina izmantošanai, veselības veicināšanas pasākumiem, tajā esošo budžetiestāžu uzturēšanai un p/a “Dziednīca” ēkas Meža pr. 9, Ogrē, apsaimniekošanai. Izdevumos veselības aprūpes atbalstam ietilpst arī Ls 29 009 ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai Ogresgala, Suntažu, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastā. Taurupes pagastā paredzēti Ls 8500 ambulances remontam un Lauberes pagasta pārvaldē ārsta prakses izveidošanai Ls 19 456.

Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu kategorijā paredzēto izdevumu apjoms ir Ls 1 797 987, kas ir par 4.5 % lielāks nekā 2012. gada izpilde.

Pašvaldība turpina atbalstīt sporta pasākumu rīkošanu. 2013. gadā šim mērķim budžetā paredzēti Ls 45 358. Savukārt finansējums komandu un individuālu sacensību dalībnieku atbalstam ir Ls 106 950.

Kultūrai ieplānotā finansējuma apjoms ir Ls 1 561 893, kas ir par 4.5 % lielāks pret izpildi 2012. gadā: bibliotēku darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 336 296, Latvijas Gaidu un skautu muzejam – Ls 3 628, Ogres Vēstures un mākslas muzejam – Ls 94 229, kultūras un tautas namiem kopā ar pašvaldības finansējumu pašvaldības aģentūrai “Ogres novada kultūras centrs” Ls 1 005 433.

Kultūras pasākumu organizēšanai šogad iedalīti Ls 62 328 – par Ls 9 525 mazāk nekā pagājušajā gadā, arī finansējums pilsētas dekorēšanai svētkos šogad ir iedalīts par Ls 3 502 mazāks – Ls 12 850. 2013. gadā pašvaldības budžetā ir ieplānoti arī izdevumi novada koru un deju kolektīvu dalībai Dziesmu un deju svētkos – Ls 38 750. Kā katru gadu, arī šogad neliels finansējums – 300 – ir ieplānots pensionēto pedagogu pasākuma organizēšanai.

Informatīvo pakalpojumu nodrošināšanai Ogres televīzijā no pašvaldības budžeta finansējums paredzēts iepriekšējā gada apmērā - Ls 31 499, savukārt pašvaldības informatīvajiem izdevumiem plānots izlietot Ls 52 287 – arī atbilstoši 2012. gada izpildes apjomam. 

Izglītībai paredzētais finansējuma apjoms ir Ls 8 978 727 – par 6.6% mazāk nekā izpilde iepriekšējā gadā, samazinājums saistīts ar to, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, tāpat kā iepriekšējos gadus, budžetā plānotas tikai 8 mēnešiem, nevis visam gadam.

Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai finansējums plānots 2 631 198 apmērā, kas ir par 5.5% vairāk nekā iepriekš. Pašvaldība arī šogad kompensē izdevumus (Ls 50 mēnesī) vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes.

Vispārējās pamata un vidējai izglītībai plānotais izdevumu apjoms ir Ls 4 504 782, kas ir par 13.5% mazāks nekā 2012. gadā. 2013.gadā Ogres Valsts ģimnāzijā paredzēts izbūvēt stadiona garderobes. Šim mērķim budžetā paredzēti Ls 100 000.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai paredzēts finansējums Ls 1221 006 apmērā, kas faktiski ir iepriekšējā gada līmenī.

2013. gadā ir paredzēts Ogres novadā nodrošināt bezmaksas skolnieku pārvadājumus sabiedriskā transporta maršrutos.

Izglītības un sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai ieplānoti Ls 201 022, tai skaitā ēkas Brīvības ielā 44 fasādes rekonstrukcijai Ls 62 000.

Izglītības jomā šogad praktiski nav apjomīgu projektu. Turpinās Comenius projekts Ogres Valsts ģimnāzijā, finansējums Ls 2 952. Budžeta izdevumos paredzēts finansējums Šveices projekta un sociālās drošības tīkla projekta ietvaros iegādāto skolēnu autobusu uzturēšanai– Ls 65 779.

Novada pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības projektā Ls 237 000 ieplānoti Jaunogres vidusskolas sākumskolas ēkas (bij. bērnudārzs „Kamoliņš”) remontam, kā arī ugunsaizsardzības sistēmas izveidei Ls 27 233.

Sociālajai aizsardzībai plānotā finansējuma apjoms ir Ls 2 153 596, kas par 21.7% pārsniedz pagājušā gada izdevumus.

Bāriņtiesu darbības nodrošināšanai ieplānoti Ls 102 046 – pieaugums 15.2%, finansējums atbalstam bezdarba gadījumā - Ls 111 626, par 29.7 vairāk nekā 2012. gadā.

Sociālajam dienesta finansējums piešķirts Ls 473 027, kas ir par 15.5% vairāk nekā iepriekšējā periodā.Par 28.4% lielāks finansējuma apjoms iedalīts pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm, un tas ir Ls 892 437.

Arī 2013. gadā pašvaldība turpina pagājušajā gadā ieviesto vienreizējo pabalstu Ls 50 apmērā vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu.

Bērnunama “Laubere” darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 174 061, kas ir par 22.7% vairāk nekā 2012. gadā, bet pansionāta “Madliena” finansējums ir par 9.2% lielāks nekā pagājušajā gadam, un tas ir - Ls 333 354.

Arī šogad novada pašvaldības budžetā paredzēts finansējums nevalstisko organizāciju atbalstam, arī šogad: divām pensionāru biedrībām piešķirts finansējums – Ls 1000 (Ogres pensionāru biedrībai Ls 800 un Ogres novada pensionāru biedrībai Ls 200), invalīdu biedrībai – Ls 7 965 (t.sk. Ziemassvētku dāvanām invalīdiem Ls 2 350), neredzīgo biedrībai – Ls 400 ( t. sk. Ziemassvētku dāvanām Ls 100), politiski represēto klubam – Ls 9 410, Latvijas nacionālo karavīru biedrībai – Ls 300, sabiedriskajām organizācijām Madlienas pagastā – Ls 984, Ogres novada Sarkanajam krustam – Ls 200, Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejai – Ls 1 090.

Kredītresursi

Novada pašvaldība turpina norēķināties ar kredītiestādēm par aizdevumiem investīciju projektu realizēšanai novadā, šim mērķim budžetā ik gadu paredzot nepieciešamo finansējuma apjomu. 2013. gadā kredītu atmaksai budžetā ieplānoti Ls 1 528 423. Jāatzīmē, ka līdz šim Ogres novada pašvaldība ir spējusi savlaicīgi un pilnā apjomā norēķināties ar kredītiestādēm.

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi un pārējais speciālais budžets (ziedojumi, dāvinājumi).

Dabas resursu nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls 41 100, ko paredzēts izlietot dendroloģiskā parka “Lazdukalni” labiekārtošanai Ls 2 000, zivju resursu atjaunošanai un aizsardzībai Ls 1 500, ūdens analīžu veikšanai peldvietās Ls 500, grāvju tīrīšanai un caurteku sakārtošanai Ls 37 116 (lietus kanalizācijas kolektora ierīkošana Zvaniņu ielā, lietus kanalizācijas izbūve Skolas ielas 16 pagalmā, grāvju ierīkošana Birzgales un Rožu ielā un ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana pie Ogresgala pamatskolas stadiona).

Autoceļu (ielu) fondam piešķirtais valsts budžeta finansējums Ls 333 082 paredzēts konkrētam mērķim - pašvaldības autoceļu un ielu periodiskai uzturēšanai, diemžēl šis finansējuma apjoms ir nepietiekams, lai varētu nodrošināt šo darbu izpildi atbilstoši normatīvu prasībām.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumos plānoti Ls 9 500, visi saņemtie ziedojumi un dāvinājumi tiek izlietoti norādītajiem mērķiem.

*****

Ogres novada pašvaldības budžets 2013. gadam ir izstrādāts, rūpīgi sabalansējot ieņēmumu un izdevumu daļu. Lai gan budžeta kopapjoms ik gadu samazinās, bet valdības uzlikto pienākumu un līdz ar to arī izdevumu apjoms pieaug, mūsu novada pašvaldība līdz šim kopumā ir spējusi veiksmīgi nodrošināt visu funkciju un pienākumu izpildi, garantēt līdzfinansējumu attīstības projektu realizēšanai, sniegt sociālo palīdzību iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, īstenot atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem. Pateicoties atbildīgai budžeta plānošanai un tā izpildes kontrolei, pašvaldība ir spējusi atbalstīt individuālos sportistus un komandas, amatiermākslas kolektīvus novada kultūras iestādēs, saglabāt visas izglītības iestādes, nodrošinot pamatizglītības apguves iespējas pēc iespējas tuvāk bērna dzīves vietai.

Ogres novada pašvaldība apzinās, ka gan iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī, gan valsts nodokļu politikas un cietu iemeslu dēļ garantēto ieņēmumu apjoms pašvaldībām turpināsies samazināties. Šādā situācijā, nenoliedzami, būtiski ir ne tikai pieņemt sabalansētu, līdzsvarotu budžetu, bet ne mazāk svarīgi ir arī pastāvīgi un strikti kontrolēt ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi. Šāda pieeja nepieciešama, domājot gan par ikdienas darbu īstenošanu, gan kaut nedaudz tālāk par šodienu raugoties un gādājot par novada attīstību un izaugsmi.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs