Kontakti

jumpravaspamatskola [at] lielvarde.lv

Atrašanās vieta

Ozolu iela 14, Jumprava, LV-5022

Darbinieki

Arīda Mārša Jumpravas pamatskola

Arīda Mārša

Jumpravas pamatskolas direktore
arida.marsa [at] ogresnovads.lv
Jumpravas pamatskolas ēka

Jumpravas pamatskolā no 1983. gada līdz 2018.gadam šeit varēja apgūt arī vidējo izglītību, skola nesa Jumpravas vidusskolas vārdu. Šajā laika posmā notikuši 33 vidusskolas izlaidumi.

2018.gada vasarā skola tika apvienota ar pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš” un šobrīd darbojas kā pamatskola ar četrām pirmsskolas grupām, kas nodrošina labu pēctecību, bērniem uzsākot mācības 1.klasē.

Jumpravas pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma, izglītības programmas kods: 01011111;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods: 01015511;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods: 01015611;
  • vispārējās pamatizglītības programma (1. – 9. klase), izglītības programmas kods: 21011111;
  • vispārējās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klase), izglītības programmas kods: 21015611.

2022./2023.mācību gadā skolā strādā 37 pedagogi, tajā skaitā 11 pirmsskolas pedagogi. Skolā 1.-9.klasē mācās 119 skolēni un četrās pirmsskolas grupās pirmās prasmes un zinības apgūst 76 audzēkņi. Pirmsskolas grupas atrodas atsevišķā ēkā, Skolas ielā 4, mazajiem izglītojamajiem piemērotās telpās un vidē.

Mācības pēc iespējas tiek organizētas ārpus skolas telpām: sporta nodarbības gada siltajā laikā notiek skolas sporta laukumā, pārējā laikā – lielajā, rūpīgi koptajā  sporta zālē. Skolēni un pirmsskolas audzēkņi pastāvīgi dodas ārpus izglītības iestādes telpām, lai mācību saturu apgūtu dabā un dažādas norises vērotu reālajā vidē. Mācību stundās un nodarbībās klašu telpās un pirmsskolas grupās izglītojamajiem tiek sniegta iespēja eksperimentēt un veikt dažādus laboratorijas un izpētes darbus.

Dalība Erasmu+ projektos:

No 2020.gada skola uzsākusi aktīvu dalību Erasmus+ programmā. Uzsākta dalība piecos starptautiskos projektos, kuru ietvaros skolēniem, skolas un pirmsskolas pedagogiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos uz tādām valstīm kā Turcija, Rumānija, Polija, Francija, Spānija, Ungārija, Grieķija, Itālija.

Interešu izglītība

Skolēniem ik gadu tiek nodrošinātas dažādas interešu izglītības nodarbības, ir iespēja papildināt savas zināšanas datorikas jomā, apgūt vizuāli plastiskās mākslas un kokapstrādes pamatus, dziedāt skolas 1.-4.klašu korī, kā arī skolas 2.-4.klases un 5.-9.klases ansambļos. Skolas ansambļi skolotājas Ingūna Lasmanes vadībā vairākus gadus startējuši vokālās mūzikas konkursā “Balsis” guvuši labus panākumus, nopelnīti I un II pakāpes diplomi, izvirzīti arī dalībai nākamajā konkursa kārtā.

4.klases skolēniem un citiem interesentiem katru gadu tiek piedāvāta iespēja apmeklēt Velo pulciņu, kura noslēgumā tiek kārtots eksāmens velosipēda tiesību iegūšanai, līdz ar to tiek iegūtas pirmās nozīmīgās ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.

Jumpravas pamatskola dabai tuvā un uz sadarbību vērstā vidē palīdz veidoties atvērtai, motivētai, izziņas pilnai personībai, kas pati prot mācīties.