Paskaidrojums par Ogres novada pašvaldības budžetu 2012. gadam

Ogres novadu veido Ogres pilsēta, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagasts.

Ogres novada administratīvajā teritorijā reģistrēti 38 741 (-203) iedzīvotāji, t. sk. 2 546 (+2) vecumā no 0 līdz 6 gadiem, 4 305 (-171) vecumā no 7 līdz 18 gadiem; 24 312 (-90) darbspējas vecumā; 7 578 (+56) virs darbspējas vecuma (iekavās – salīdzinājums ar iedzīvotājus skaitu attiecīgajā vecuma grupā uz 2011. gada 1. janvāri). 

Budžeta atbildīga plānošana ir nozīmīga valstī, pašvaldībā, iestādē, uzņēmumā, ikvienā mājsaimniecībā un ģimenē, jo, veidojot sabalansētu ieņēmumu un izdevumu plānu noteiktam laika periodam, tiek nodrošināta ne tikai konkrētu funkciju, pasākumu un darbu veikšana šajā konkrētajā periodā, bet arī rada bāzi stabilitātei un attīstībai.

Rūpīgi sagatavots budžets ir standarts par vēlamiem nākamās darbības rezultātiem, uz kuriem turpmāk ir jāorientējas. Sastādot budžetu 2012. gadam, ir ievērotas Ogres novada attīstības programmā noteiktās ilgtermiņa prioritātes un rīcības plāns šo prioritāšu sasniegšanai, attiecīgi paredzot nepieciešamo finanšu resursu apjomu.

Sakarā ar ekonomisko krīzi valstī finansējuma apjoms pašvaldībām, to skaitā Ogres novadam, ik gadu, arī 2012. gadā, būtiski samazinās, tai pat laikā pašvaldībām noteikto funkciju un uzdevumu apjoms nemazinās. Pašvaldības, plānojot budžetu, arvien lielāku finansējumu ir spiestas paredzēt trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju sociālajiem pabalstiem.

Galvenais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Ja 2011. gadā valsts garantēja ieņēmumus no plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 96% apmērā, tad 2012. gadā 98% apmērā.   

Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2011. gadam”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, kā arī LR Finanšu ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

Ogres novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, tajā ir iekļauti arī visu novada pašvaldības aģentūru budžeti.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2012. gadā plānoti Ls 27 179 954 apmērā, kas ir par Ls 2 923 628 jeb 9,7 % mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā, taču tas saistīts ar mērķdotāciju piešķiršanas kārtību - 2012. gada budžetā paredzētas astoņiem mēnešiem.

Kopā ar kredītresursiem Ls 6 976 081 un budžeta atlikumu uz 2012. gada 1. janvāri Ls 6 014 590 pieejamo finanšu resursu apjoms ir Ls 40 170 625.

Apmēram trešo daļu budžeta atlikuma veido avansā ieskaitītie projektu līdzekļi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido:

  • nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis;
  • nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi;
  • transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem;
  • budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi

Lielākais ieņēmumu īpatsvars 2012. gada konsolidētajā budžetā ir nodokļu ieņēmumiem – 47,8% jeb Ls 12 983 009. Nodokļu ieņēmumi kopumā samazinās par 2.7 % jeb Ls 358 624, bet pret 2011. gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 7.2% lielāki.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir galvenais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots, un 2012. gadā šie ieņēmumi tiek plānoti Ls 11 709 936 apmērā (90.2% nodokļu ieņēmumu kopapjomā) – par Ls 322 531 jeb 2.7 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.   

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā deklarēto un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga.

Neapliekamais minimums, atvieglojumu apmērs un minimālā darba alga šogad nemainās, taču 2012. gada valsts budžetā noteiktas šādas IIN sadalījuma proporcijas: pašvaldības saņems 80% un valsts budžets - 20%. Tādēļ iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 11 709 936 lati, kas ir par 322 531 latu jeb 2,7 % mazāk nekā 2011. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumu plānotais apjoms 2012. gadā ir Ls 1 238 073 - par Ls 34 000 jeb 2.7 % mazāk nekā 2011. gadā. Plānojot NĪN ieņēmumus, ir ņemts vērā iespējamais samazinājums sakarā ar saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā” noteiktajiem atvieglojumiem.

No trīs NĪN veidiem lielākais ieņēmumu apjoms – Ls 691 401 (2011. gadā iekasēti Ls 694 826) - plānots no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi.

Azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jeb Ls 35 000 (2011. gadā iekasēti Ls 37 093).

Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars novada pašvaldības budžetā ir neliels – tikai 0.3% jeb Ls 93 421 (Ls 269 117 mazāk nekā 2011. gadā). Samazinājums pret pagājuša gada izpildi saistīts ar to, ka gada sākumā nav iespējams precīzi prognozēt pārējos nenodokļu ieņēmumus un tie gada laikā var arī netik iekasēti, tāpēc, plānojot budžeta ieņēmumus, ir ievērots piesardzības princips.

Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem Ls 4 530, pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts nodevas Ls 3 220, pašvaldību nodevas Ls 11 235, naudas sodi Ls 15 900, soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem Ls 26 800, pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 19 736, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un realizācijas Ls 12 000.

Transfertu ieņēmumi

Valsts budžeta transferti ir finansējums, kas pašvaldības budžetā tiek saņemts no valsts budžeta, un šogad plānotais finansējuma apjoms ir Ls 4 651 402 – par Ls 2 563 312 mazāk nekā 2011. gadā, pašvaldības budžetā veidojot Ls 17.1% no ieņēmumu kopapjoma. Valsts budžeta transfertos ietilpst: dotācija profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim – Ls 275 252, 1. klases skolnieku ēdināšanai – Ls 51 538, dotācija bērnunamam “Laubere” un pansionātam “Madliena” – Ls 18 000; mērķdotācija vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu, 5-6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, Suntažu internātpamatskolas darbības nodrošināšanai – Ls 2 285 157; līdzfinansējums - GIM un dzīvokļa pabalsta atmaksai – Ls 138 084 un līdzfinansējums dažādiem projektiem Ls 1 883 371. Šis finansējuma avots ir nosacīti mazāks, jo mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim paredzētas astoņiem mēnešiem.

Pašvaldību budžetu transferti 2012. gada budžetā ir tikai 1.4% jeb Ls 393 642 (par Ls 22 834 vairāk nekā pagājušajā gadā). Šos ieņēmumus veido citu pašvaldību maksājumi – savstarpējie norēķini par novada pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumiem (Ls 277 000) , bērnunama „Laubere” pakalpojumiem (Ls 18 000), kā arī Ikšķiles novada domes līdzfinansējums pašvaldību aģentūrai “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” (Ls 98 642).

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2012. gadā plānoti Ls 9 058 480 apmērā, kas ir par Ls 244 591 vairāk, salīdzinot ar ieņēmumiem 2011. gadā. Šo ieņēmumu lielāko daļu – 84,1% - veido p/a „Mālkalne” ieņēmumi no maksājumiem par dzīvokļu apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī citu iestāžu un aģentūru maksas pakalpojumiem (piemēram, izglītības pakalpojumi, telpu noma un c.). Konsolidētajā budžetā šo ieņēmumu īpatsvars ir 33.3 %.

Izdevumi

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” prasībām.

Budžeta prioritātes ir: turpināt uzsākto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu un uzsākt jaunus projektus novada infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai; saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un sniegtos pakalpojumus; nodrošināt sociālo palīdzību maznodrošinātajai sabiedrības daļai.

2012. gadā budžeta izdevumi plānoti Ls 36 873 456 apmērā, kas ir par Ls 3 198 873 jeb 9.5 % vairāk nekā 2011. gadā. Palielinājums ir saistīts tikai ar 2012. gadā realizējamajiem investīciju projektiem, kuru līdzfinansējumam un priekšfinansējumam pašvaldība piesaista kredītresursus.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai  arī 2012. gada konsolidētajā budžetā paredzēts lielākais izdevumu apjoms – Ls 11 109 150, un šo izdevumu īpatsvars ir 30,1%. Salīdzinot ar 2011. gadu, šogad paredzētais finansējums ir par 14,3% jeb Ls 1 328 277 lielāks.

Mājokļu attīstībai pašvaldībā šī gada budžetā ieplānoti Ls 7 500 – avārijas stāvoklī esošo būvju nojaukšanai Indrānu ielā 18 un līdzfinansējuma nodrošināšanai dzīvojamo māju Parka ielā 10 un Mālkalnes pr.19, Ogrē, siltināšanai.

Ūdensapgādei paredzēti Ls 744 042. Ūdenssaimniecības projektu realizēšanai pagastos plānots finansējums Ls 2 067 539 apjomā (Ciemupē – Ls 428676, Suntažos – Ls 398 455, Lauberē – Ls 177 444, Madlienā – Ls 432 568, Meņģelē – Ls 215 025, Taurupē – Ls 413 371, Krapē – Ls 2 000).

Siltumapgādes nodrošināšanai plānoti Ls 4 159 592, kas ir par 9,6 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, un sadalījums ir šāds: p/a „Mālkalne” – Ls 3 803 221, Suntaži – Ls 117 713, Ķeipene – Ls 64 076, Madliena – Ls 174 582.

Mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir Ls 3 413 367, t.i., par 12,1% vairāk nekā iepriekš, t.sk. p/a „Mālkalne” Ls 3 207 832, Suntažiem Ls 7 572, Lauberei Ls 107 740, Ķeipenei Ls 5 450, Krapei Ls 7 495, Mazozoliem Ls 12 477 un Taurupei Ls 64 801. 

P/a “Mālkalne” tiek iedalīts Ls 686 260 liels finansējums novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai infrastruktūras uzturēšanā: Ls 332 310 - pilsētas teritorijas sanitārajai apkopei; Ls 6 000 autobusu pieturu, soliņu remontam; Ls 5 236 koku izzāģēšanai; Ls 8 852 līdzfinansējums dzīvojamo māju siltināšanai; Ls 31 863 pilsētas apzaļumošanai; Ls 12 955 Kohēzijas projekta vadībai; Ls 77 749 līdzfinansējums Kohēzijas projekta 2. posma un Ls 6 660 līdzfinansējums Kohēzijas projekta 3. posma realizēšanai;  Ls 52 706 līdzfinansējums ERAF ūdenssaimniecības projekta īstenošanai Ciemupē; Ls 35 660 lietus ūdens kanalizācijas ekspluatācijai un remontam; Ls 4 986 ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu renovācija Mārsila ielā; Ls 5 000 pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumu izbūvei Kohēzijas fonda projekta ietvaros izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,  Ls 32 407 dzīvnieku patversmes uzturēšanai; Ls 17 945 iedzīvotāju reģistra funkciju nodrošināšanai; Ls 5 000 komunālo pakalpojumu izdevumiem tukšajos pašvaldības dzīvokļos; Ls 2 718 pārvietojamo tualešu uzturēšanai; Ls 1 743 bērnu rotaļlaukumu ierīkošanai Brīvības ielas skvērā; Ls 2 500 ūdensapgādes urbuma ierīkošanai Ciemupē, Ls 2 435 – gājēju tilta apzaļumošana; Ls 11 820 pašvaldības dzīvokļu remontam, Ls 19 469 sociālo māju pārņemto funkciju realizēšanai, Ls 10 306  remonta darbiem sociālajās mājās Indrānu ielā 9, 14 un 17.

Kapu saimniecībai šogad iedalīts gandrīz sešas reizes lielāks finansējums nekā pagājušajā gadā, un tas ir Ls 118 340. Izdevumu palielinājums saistīts ar Ogres jauno kapu teritorijas izbūvi (Ls 80 000).

Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, novadā turpinās Nīderlandes KNHM projektu konkurss piecos novada pagastos (Ķeipenē, Lauberē, Madlienā, Meņģelē un Suntažos), finansējums šā gada budžetā Ls 7 028, un novada pašvaldības rīkotais konkurss “Veidojam vidi ap mums” (Ogrē, Ogresgalā, Krapē, Mazozolos un Taurupē) ar finansējumu Ls 22 440.

Ielu apgaismošanai un apgaismojuma iekārtu uzturēšanai šajā izdevumu sadaļā paredzēti Ls 211 795, kas ir par 10 % mazāk nekā iepriekšējā periodā, kas saistīts ar remontdarbu finansējuma samazināšanu kā arī Ls 116 490 projekta „Ogres apgaismojuma infrastruktūra” realizēšanai,.

Novada teritorijas attīstībai un projektēšanai paredzēti Ls 75 455 – Ogres kapu jaunās teritorijas, J. Čakstes prospekta un Mālkalnes prospekta rekonstrukcijas, Ogres upes krastu teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādei Ogrē.

Pašvaldība turpina īpašumtiesību sakārtošanu, katru gadu paredzot finansējumu nepieciešamo darbu veikšanai, 2012. gadā īpašumu uzmērīšanai un īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā budžetā ieplānoti Ls 30 200.

Saimnieciskajiem darbiem Lauberes un Madlienas pagastā ieplānoti Ls 63 255.

Novada nevalstisko organizāciju projektu atbalstam šogad paredzēti Ls 6 700.

Izdevumu sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” šā gada budžetā paredzētais finansējums ir Ls 3 252 327, kas ir par Ls 107 068 lielāks nekā plānots pagājušajā gadā, bet, salīdzinot ar 2011. gada izpildi, lielāks par Ls 860 487 (izpildē nav iekļauti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem) un tā īpatsvars budžeta izdevumos ir 8.8%. Šajos izdevumos ietilpst arī izpildvaras funkciju nodrošināšanai ieplānotie Ls 1 935 239. Darba algas pašvaldības budžeta iestādēs strādājošajiem šogad netiek palielinātas. Izpildvaras funkciju nodrošināšanai paredzētajā finansējumā kapitālajam remontam paredzēti Ls 50 000 un autotransporta iegādei Ls 10 000.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šī gada budžetā ir paredzēti izdevumi neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fonds, lai varētu nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi gadījumā, ja rodas budžeta ieņēmumu neizpilde no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, kā arī, lai nodrošinātu projektu realizāciju, ja rodas sadārdzinājums, un šī summa ir Ls 538 000.

Pašvaldību budžetu parāda darījumiem (kredīta procentu atmaksa) paredzēti Ls 501 073 saskaņā ar aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem, kas ir  par 46,1 % vairāk nekā 2011. gadā. Aizņēmumi nepieciešami, lai nodrošinātu ES investīciju projektu realizēšanu.

Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm šajā izdevumu sadaļā paredzēti Ls 277 000.

Kopš 2011. gada Ogres novada pašvaldība vairs neveic maksājumus Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, jo pēc vērtētajiem ieņēmumiem ir to pašvaldību skaitā, kuras ne maksā, ne arī saņem finansējumu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Sabiedriskās kārtības un drošības funkciju realizēšanai novadā pašvaldības budžetā 2012. gadam paredzēts finansējums Ls 383 775 (īpatsvars budžeta izdevumos 1%) – par Ls 12 213 jeb 3,3% vairāk nekā pagājušajā gadā.

Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai iedalīti Ls 370 476, pārējiem sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumiem pagastos un video novērošanas sistēmas pilnveidošanai Ogrē – Ls 13 299.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānotais finansējums ir Ls 4 702 561, kas ir 12.8% kopējā izdevumu apjoma, un salīdzinājumā ar finansējumu 2011. gadā palielinājies vairāk kā trīs reizes. Ls 4 200 051, kas ir lielākais finansējuma apjoms šajā izdevumu daļā, paredzēts satiksmes infrastruktūras uzlabošanai, tai skaitā ERAF projektu realizēšanai: Ls 1 516 877 Tīnūžu – Brīvības ielas rekonstrukcijai Ogrē, Ls 1 904 856 Brīvības ielas rekonstrukcijai posmā no Kranciema ielas līdz Rūpnieku ielai, Ls 34 282 līdzfinansējums tilta renovācijai pār Lobes upi Krapē. Sakarā ar nepietiekamo valsts budžeta finansējumu ielu un ceļu uzturēšanai, pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti Ls 532 484.

Uzņēmējdarbības veicināšanai (Ogres mazo un vidējo uzņēmēju apvienībai, Ogres biznesa un inovāciju centram) plānotais finansējums ir Ls 13 050, projektam „Speciālistu piesaiste” – Ls 11 542, projektam „Young Acive Creative” – Ls 22 800, novadu kapacitātes projektam – Ls 17 195, starptautiskā kapacitātes projektam – Ls 12 015, attīstības programmas izstrādei – Ls 5 730, projektu pieteikumu un Ogres novada stratēģijas izstrādei – Ls 12015. Pašvaldību aģentūrai „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” piešķirts Ls 200 000 liels finansējums.

Vides aizsardzībai paredzētie izdevumi veido pēc apjoma trešo lielāko finansējumu pašvaldības budžetā - 13.8% jebLs 5 076 558. Atkritumu apsaimniekošanai ieplānoti Ls 2 247 611, t.sk. Ls 399 538 ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai un teritoriju labiekārtošanai, Ls 1 812 801 projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Ķilupe” rekultivācija” realizēšanai, Ls 22 000 projekta RECO Baltic tech 21 ieviešanai, Ls 13 272 Madlienas atklātā peldbaseina atjaunošanai un peldvietas labiekārtošanai. Notekūdeņu apsaimniekošanai budžetā paredzēti Ls 935 918.

Šogad plānots realizēt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstīto projektu energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldības ēkās (Dziednīca, basketbola skola, Jaunogres vidusskola, pašvaldības administrācijas ēka), finansējums projektā paredzēto darbu veikšanai ir Ls 1 893 029.

Veselībai pašvaldības budžetā paredzēti Ls 334 686 – par 11.2% vairāk nekā 2011. gadā. Šajos izdevumos ietilpst Ls 245 635 no pašvaldības aģentūras “Dziednīca” budžeta, kā arī Ls 74 855 novada pašvaldības finansējums, t.sk. Ls 21 609 - p/a „Dziednīca” ēkas Meža pr. 9, Ogrē, apsaimniekošanai, Ls 44 830 - peldbaseina izmantošana skolu audzēkņiem, Ls 8 072 - finansējums veselības veicināšanas pasākumiem. Veselības izdevumos ietilpst arī Ls 14 196 ambulatorās ārstniecības iestāžu darbībai Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastā, ģimenes ārsta praksei Ogresgala un Suntažu pagastā.

Izdevumu kategorijā "Atpūta, kultūra un reliģija" sadaļā 2012. gada pašvaldības budžetā paredzēti Ls 1 682 413, kas ir par 5.9 % mazāk nekā iepriekšējā periodā.

Sporta pasākumu rīkošanai atvēlētais finansējums ir Ls 42 845 un komandu vai individuālu sacensību dalībnieku atbalstam – Ls 105 450 (2011. gadā attiecīgi Ls 32 712 un  83 207).

Kultūrai plānots finansējums Ls 1 458 206, kas ir par 9.0 % mazāks pret izpildi 2011. gadā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums Ogres centrālās bibliotēkas un visu pagastu bibliotēku darbības nodrošināšanai Ls 327 035, Latvijas Gaidu un skautu muzejam – Ls 3 196, Ogres Vēstures un mākslas muzejam – Ls 89 744, pašvaldības aģentūrai “Ogres novada kultūras centrs”- Ls 648 268 un novada kultūras un tautas namiem pagastos – Ls 305 803 t.sk. Suntažos Ls 122 628, Lauberē Ls 23 168, Ķeipenē Ls 29 785, Madlienā Ls 47 776, Krapē Ls 8 224, Mazozolos Ls 27 330, Meņģelē Ls 29 331, Taurupē Ls 17 561.

Kultūras pasākumu organizēšanai šogad iedalīti Ls 62 298, pilsētas dekorēšanai svētkos – Ls 9 460, pensionēto pedagogu pasākumam – Ls 250. Projekta „Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Līčupē” finansējums ir Ls 6 100, tautas tērpu iegādei Ķeipenes tautas nama deju kolektīvam – Ls 6 052. 

SIA „Ogres televīzija” informatīvo pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar līgumu pakalpojumu finansējums paredzēts Ls 31 125 apmērā, kas ir faktiski iepriekšējā gada līmenī. Izdevniecībai (pašvaldības informatīvie izdevumi) budžetā paredzēti Ls 44 787, palielinājums ir Ls 6 269, un tas saistīts ar jaunu informatīvo materiālu izdošanu, gatavojoties Ogres pilsētas 85. gadu jubilejai.

Izglītībai paredzētais finansējuma apjoms konsolidētajā budžetā ir otrais lielākais un veido Ls 8 200 207 jeb 22.2% izdevumu kopapjoma. Salīdzinot ar izdevumiem pagājušajā gadā, tie ir par 14.3 % jeb Ls 1 367 174 mazāki. Samazinājums saistīts ar to, ka tāpat kā iepriekšējos gados mērķdotācijas pedagogu darba samaksai budžetā plānotas tikai 8 mēnešiem, nevis visam gadam, kā tas ir 2011. gada izpildē.

Ogres novada pašvaldības budžets finansē 9 pirmsskolas izglītības iestādes, vienu sākumskolu, 3 pamatskolas, sanatorijas internātpamatskolu, 6 vidusskolas, 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 1 interešu izglītības iestādi.

Pirmsskolas izglītībai šā gada budžetā plānotais Ls 2 319 134 finansējums ir par Ls 114 054 jeb 5.2 % lielāks nekā pagājušajā gadā. Izdevumu pieaugums saistīts ar atalgojuma palielināšanu no 2012. gada 1. janvāra pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem saskaņā ar domes apstiprināto nolikumu, kā arī finansējuma piešķiršanu vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

Vispārējās pamata un vidējai izglītībai plānotais izdevumu apjoms ir Ls 3 685 029, kas ir par 25.3 % mazāks nekā 2011. gadā, savukārt interešu un profesionālās ievirzes izglītībai šogad piešķirts par 12.5 % lielāks finansējums nekā pagājušajā gadā un ir Ls 1 126 674.

Arī šogad izglītības iestādēs turpinās vairāki projekti, t.sk. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts pedagogu konkurētspējas veicināšanai, kurā finansējums ir Ls 35 020, izglītības iestāžu informatizācijas projekts ar finansējumu Ls 140 129, dalību Comenius projektā šogad turpina Ogres Valsts ģimnāzija.

Diemžēl šogad vairs neturpinās ESF projekts “Skolu atbalsta personāls”, līdz ar to, lai kaut ierobežotā apjomā saglabātu atbalsta personālu (pagarināto grupu pedagogi, psihologi), nepieciešamo finansējumu nodrošina pašvaldība.

Sociālajai aizsardzībai plānotā finansējuma īpatsvars budžeta izdevumos ir 5.8% - un iedalītais finansējuma apjoms ir Ls 2 131 779.

Šajos izdevumos ietilpst Ls 99 619 bāriņtiesu darbības nodrošināšanai (Ogres novadā darbojas 5 bāriņtiesas – Ogres, Madlienas, Ogresgala, Suntažu, Taurupes), finansējums atbalstam bezdarba gadījumā Ls 80 165, kas sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos samazinājies 2,5 reizes un vairs nenodrošina tik liela skaita bezdarbnieku iesaistīšanu darbos kā 2011. gadā.

Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai budžetā paredzēti Ls 434 263, kas ir nedaudz lielāks nekā iepriekšējā budžeta periodā.

Sociāli ekonomiskā situācija ietekmē arī uz pašvaldības budžetu. Pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav pat minimālu ienākumu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Līdz ar to finansējums pabalstiem maznodrošinātajām personām šā gada izdevumos ieplānots ievērojami lielāks – Ls 1 027 384.

2012. gadā Ogres novada pašvaldība plāno ieviest jaunu tradīciju – Ls 50 liela pabalsta piešķiršanu vecākiem sakarā ar bērniņa piedzimšanu, līdz ar to šim mērķim paredzēti budžetā Ls 15 000.

Bērnunama “Laubere” darbības nodrošināšanai tiek atvēlēti Ls 147 238 un pansionātam “Madliena” - Ls 303 911.

Ik gadus pašvaldības budžetā tiek ieplānoti līdzekļi nevalstisko organizāciju atbalstam, arī šogad : pensionāru biedrībām – Ls 900, invalīdu biedrībai – Ls 6 855, neredzīgo biedrībai – Ls 400, politiski represēto klubam – Ls 8 630, Latvijas nacionālo karavīru biedrībai – Ls 300, sabiedriskajām organizācijām Madlienas pagastā – Ls 984, Ogres novada Sarkanajam krustam – Ls 200.

Kredītresursi

Arī šogad novada pašvaldība turpina norēķināties ar kredītiestādēm par aizdevumiem investīciju projektu realizēšanai novadā. Kopskaitā 39 kredītu atmaksai 2012. gadā paredzēti Ls  940 748. Līdz šim, rūpīgi un atbildīgi plānojot budžeta izdevumus, Ogres novada pašvaldība ir spējusi sekmīgi un savlaicīgi norēķināties ar kredītiestādēm, tādējādi apliecinot sevi kā uzticamu un godprātīgu kredītņēmēju.

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālo budžetu veido ar pašvaldības pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai un kura līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem.

Pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis, pārējais speciālais budžets.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti  Ls 32 650 un, līdzīgi kā iepriekšējos gados, tos plānots izlietot grāvju tīrīšanai un caurteku sakārtošanai, apsaimniekošanas pasākumu realizācijai Ogres Zilo kalnu dabas parkā, dendroloģiskā parka “Lazdukalni” labiekārtošanai, zivju resursu atjaunošanai un aizsardzībai, ūdens analīžu veikšanai peldvietās.

Autoceļu (ielu) fondam piešķirtais valsts budžeta finansējums Ls 291 717 ir par 32.9 % mazāks nekā pagājušajā gadā un pārāk mazs, lai varētu nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu normatīviem un prasībām atbilstošu periodisko uzturēšanu. 

Ziedojumi un dāvinājumi tiek plānoti piesardzīgi. Prognozētie ieņēmumi un izdevumi, ieskaitot atlikumu uz gada sākumu, sastāda Ls 20 966, kas tiks izlietoti dāvinājumu norādītajiem mērķiem.

*****

Vērtējot budžeta sagatavošanas procesu, arī šogad nākas atkārtot pēdējo gadu atzinumu, ka sakarā ar ekonomisko situāciju valstī pašvaldību budžeta veidošana kļūst arvien sarežģītāka. Vienlaikus jāatzīst, ka ar atbildīgu, rūpīgu, skrupulozu un detalizētu visu izdevumu izvērtēšanu, tomēr ir izdevis samērā veiksmīgi sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem un pat nodrošināt zināmu rezervi attīstībai.

Piesardzības nekad nav par daudz, un budžeta plānošanā tā ir sevišķi nepieciešama, lai neradītu ilūzijas par pašvaldības budžeta bezizmēra iespējām. 

Jāatzīst, ka pagājušajā gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi bija stabili, taču sadārdzinājums visās jomās attiecīgi palielināja izdevumus un apgrūtināja plānoto darbu izpildi, tai skaitā arī investīciju projektu realizēšanu. Ar cenu kāpumu jārēķinās arī šogad.

Ogres novada pašvaldība ir apņēmības pilna konsekventi turpināt investīciju piesaisti novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai, cilvēku dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. Mums ir uzkrāta bagātīga pieredze šajā jomā, esmu pārliecināts, ka to spēsim likt lietā arī turpmāk.

Ogres novada domes priekšsēdētājs  E.Bartkevičs