Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

 

Plašāka informācija pieejama Jumpravas pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Jumpravas pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi, numuru un lietošanas mērķi.