Zemes vienības nosaukums/adrese

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamās zemes vienības platība

Iznomājamā zemes gabala lietošanas mērķis

Individuālais augļu dārzs Nr.145, Jumpravas pag., Ogres novads

7448 002 0601

0,1378 ha

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

 

Plašāka informācija pieejama Jumpravas pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Jumpravas pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi, numuru un lietošanas mērķi.