Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2023. gada 30. novembra lēmumu “Par Ogres novada teritorijas plānojuma un tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ogres novada teritorijas plānojuma un septiņu tematisko plānojumu izstrāde:

  1. transporta infrastruktūras attīstības un mobilitātes tematiskais plānojums;
  2. mājokļu attīstības tematiskais plānojums;
  3. plūdu riska un meliorācijas sistēmas attīstības tematiskais plānojums;
  4. ūdenssaimniecības attīstības tematiskais plānojums;
  5. dabas un apstādījumu teritoriju, ūdens teritoriju un krastmalu, ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma tematiskais plānojums;
  6. pilsētu un ciemu publiskās ārtelpas vizuālās identitātes tematiskais plānojums;
  7. uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums.

Atbilstoši izstrādes plānam teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt divu gadu laikā.

Ar minēto Pašvaldības domes lēmumu un dokumentu izstrādes darba uzdevumu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Ogres novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra lēmums “Par Ogres novada teritorijas plānojuma un tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu”

1.pielikums – darba uzdevums Ogres novada teritorijas plānojuma izstrādei

2.pielikums – darba uzdevums Transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādei

3.pielikums – darba uzdevums Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādei

4.pielikums – darba uzdevums Plūdu riska un meliorācijas sistēmas attīstības tematiskā plānojuma izstrādei

5.pielikums – darba uzdevums Ūdenssaimniecības attīstības tematiskā plānojuma izstrādei

6.pielikums – darba uzdevums Dabas un apstādījumu teritoriju, ūdens teritoriju un krastmalu, ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma tematiskā plānojuma izstrādei

7.pielikums – darba uzdevums Pilsētu un ciemu publiskās ārtelpas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma izstrādei

8.pielikums – darba uzdevums Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādei