Paskaidrojums par 2011. gada budžetu

Kopš 2009. gada 1. jūlija Ogres novadu veido Ogres pilsēta un Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagasts.

Novada administratīvajā teritorijā reģistrēti 38944 iedzīvotāji, t. sk. 2544 vecumā no 0 līdz 6 gadiem, 4476 vecumā no 7 līdz 18 gadiem; 24402 darbspējas vecumā; 7522 virs darbspējas vecuma.

Pašvaldības budžeta mērķis ir, pamatojoties uz prognozējamajiem ieņēmumiem, noteikt nepieciešamo finansējuma apjomu ar likumu noteikto pašvaldības funkciju, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

Sastādot budžetu kārtējam gadam, izdevumi ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām tika sabalansēti ar pašvaldības budžeta reālajām iespējām.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, finansējuma apjoms pašvaldībai ir būtiski samazinājies. Līdz pašreizējā novada izveidei Ogres novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, pēc novada izveidošanas arī turpināja maksājumus, bet ar 2011. gadu šie maksājumi pašvaldībai vairs nav jāveic.

Sakarā ar nelabvēlīgo ekonomisko stāvokli valstī un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā izsludinātiem grozījumiem ir samazinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 1 065 139. 2011. gadā valsts garantē ieņēmumus no plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa tikai 96% apmērā, bet tas ir galvenais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots, līdz ar to pašvaldībai ir jārezervē līdzekļi šī nodokļa neizpildes gadījumam.

Novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, tajā ir iekļauti visu novada pašvaldības aģentūru budžeti.

Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2011. gadam”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, kā arī LR Finanšu ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

Tā kā Ogres pilsētai un Ogresgala pagastam kopš 2003. gada ir vienots budžets un izveidotā sistēma turpina darboties arī pēc novada paplašināšanas, budžeta plānā atsevišķi netiek izdalīti Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta budžeti.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2011. gadā plānoti Ls 27 979 491 apmērā, kas ir par Ls 4 107 322 jeb 12.8 % mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā.

Kopā ar kredītresursiem Ls 5 835 500 un iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls 7 612 508 pieejamie finanšu resursi plānoti Ls 41 427 499 apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem; budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Ogres novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. 2011. gadā tie plānoti Ls 12 107 018 apmērā (43.3 % kopējā budžeta apjoma), kas ir par 7.9 % jeb Ls 1 042 553 mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) veido pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko daļu, tā īpatsvars ir 39.2%.IIN galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. Sakarā ar izmaiņām nodokļu likmēs izmaiņas skārušas IIN, līdz ar to iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi samazināsies. Novada pašvaldības budžeta ieņēmumos IIN plānots Ls 10 824 625 apmērā, kas ir par 1 065 139 latiem jeb 9 % mazāk nekā 2010. gadā. Šogad valsts šī nodokļa izpildi garantē 96% apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība. Šī nodokļa īpatsvars pašvaldības 2011. gada budžeta ir 4 % , plānotais ieņēmumu apjoms - Ls 1 108 013, kas ir par Ls 53 209 jeb 5 % vairāk nekā pagājušajā gadā. Ir divu veidu nekustamā īpašuma nodoklis – par zemi un ēkām (tas ietver: ēkas, inženierbūves un mājokļus). Nekustamā īpašuma nodokli par zemi plānots iekasēt Ls 659 614 apmērā (pieaugums pret 2010. gadu 8.3 %) un nekustamā īpašuma nodokli par ēkām Ls 448 399 (0.6 % vairāk nekā 2010. gadā).       Jāpiebilst, ka ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa varētu pārsniegt plānotos, jo mājokļa nodoklis prognozē ir ar 2010.gada likmi, bet likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” izsludinātie grozījumi paredz likmes mājokļiem 2011. gadā palielināt divas reizes.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti pagājušā gada apjomā, t.i., Ls 40 000.

Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars novada pašvaldības budžetā ir neliels – 0.3 %. Šogad šajos ieņēmumos plānoti Ls 87 681 (Ls 158 677 mazāk nekā 2010. gadā), t.sk. procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem Ls 9 086, pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts nodevas Ls 2 870, pašvaldību nodevas Ls 9 085, naudas sodi Ls 17 390, soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem Ls 19 050, pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 9 680, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un realizācijas Ls 20 520.

Transfertu ieņēmumi  

Valsts budžeta transferti ir ieņēmumi no valsts budžeta un pašvaldības ieņēmumu struktūrā tie veido ievērojamu kopējā budžeta daļu. 2011. gadā prognozētais ieņēmumu apjoms ir Ls 5 997 574 (īpatsvars budžetā 21.4 %) un tos veido valsts budžeta dotācija Ls 355 750 (profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, 1. klases skolnieku ēdināšanai, dotācija bērnunamam “Laubere” un pansionātam “Madliena”), valsts budžeta mērķdotācija Ls 2 624 457 (vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu, 5-6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim; Suntažu internātpamatskolas darbības nodrošināšanai; līdzfinansējums - GIM un dzīvokļa pabalsta atmaksai), Ls 2 987 323 – Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējuma daļa projektu realizācijai Ogres novadā. Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2010. gada budžeta ieņēmumiem šajā ieņēmumu daļā, samazinājums ir 35.8 % jeb Ls 3 349 335, t.sk. Ls 1 117 177 mērķdotācija pedagogu algām, jo šī gada budžetā tās plānotas 8 mēnešiem.

Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms ir Ls 372 000 (šo ieņēmumu īpatsvars budžetā ir 1.3%), un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem un Ikšķiles novada domes līdzfinansējums pašvaldību aģentūrai “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”.

Budžeta iestāžu ieņēmumos plānoti Ls 9 415 218. Šos ieņēmumus veido maksas pakalpojumi un citi iestāžu ieņēmumi, un tas ir otrais lielākais ieņēmumu veids novada pašvaldības konsolidētajā budžetā – tā īpatsvars ir 33.7%. Lielākā šo ieņēmumu daļa – Ls 7 998 840 jeb 85 % – veidojas no pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksas pakalpojumiem, t.sk. maksājumiem par dzīvokļu apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem. Pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” ieņēmumi plānoti Ls 78 624 apmērā, savukārt pašvaldības aģentūras “Dziednīca” ieņēmumi – Ls 117 406. Pagastos budžeta iestāžu ieņēmumus veido pārsvarā maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, lielākais apjoms ir Madlienā – Ls 495 689, Suntažos ieņēmumos plānoti Ls 178 514, Lauberē – Ls 161 383. Vienīgais pagasts, kurā netiek plānoti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, ir Krape.

Izdevumi

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns sastādīts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. Izdevumi plānoti Ls 36 337 026 apmērā, kas ir par 10.2 % jeb Ls 3 349 752 lielāki nekā pagājušajā gadā. Palielinājums ir saistīts tikai ar 2011. gadā realizējamiem investīciju projektiem, kuru līdzfinansējumam un priekšfinansējumam piesaistīti kredītresursi.

Tāpat kā līdz šim, arī 2011. gadā lielākais izdevumu īpatsvars konsolidētajā budžetā ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 33.2% jeb Ls 12 069 318. Otrā lielākā izdevumu daļa kā parasti plānota izglītībai – 23 % jeb Ls 8 344 773. Izdevumu sadaļā “Vides aizsardzība” plānoti Ls 5 419 905, šo izdevumu īpatsvars budžetā ir 14.9%, savukārt funkcionālajā kategorijā “Vispārējie valdības dienesti” izdevumiem plānoti 8.7 % kopējā izdevumu apjoma, kas attiecīgi ir Ls 3 145 259, tai skaitā izpildvarai paredzētais finansējums 1 786 442 apmērā.

Ekonomiskajai darbībai paredzētais finansējums ir Ls 2 658 352, t.i., 7.3% no plānoto izdevumu kopapjoma, sociālajai aizsardzībai - Ls 2 330 059 (6.4%), sabiedriskajai kārtībai un drošībai – Ls 371 502 (1,0%),

Vispārējiem valdības dienestiem paredzētais finansējums Ls 3 145 259 ir par 27% lielāks nekā 2011. gadā, palielinājums saistīts ar plānoto rezerves fondu, kurš pamatā nepieciešams, lai nodrošinātu iespējamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpildi. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām (pārvaldei) šogad plānots par 2% mazāks finansējums nekā pagājušajā gadā. Pašvaldību budžetu parāda darījumiem (kredīta procentu atmaksa) paredzēti Ls 491 602 – par 39% vai Ls 136 737 vairāk nekā 2010. gadā. Aizņēmumi nepieciešami ES projektu realizēšanai. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm Ls 272 000, kas ir par 4 % mazāk nekā iepriekšējā periodā. Arī šogad pašvaldības budžetā ir ieplānoti izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds), lai varētu nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi arī gadījumā, ja rodas budžeta ieņēmumu neizpilde no nodokļu maksājumiem, un šī summa ir Ls 595 185.

Līdz šim Ogres novada pašvaldība katru gadu ievērojamu summu (piemēram, 2009. gadā – Ls 1 419 128, 2010. gadā – Ls Ls 24 451 ieskaitīja Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, šogad šāds maksājums nav jāveic, jo Ogres novads pēc vērtētajiem ieņēmumiem ir to pašvaldību skaitā, kuras ne maksā, ne arī saņem finansējumu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai plānotais izdevumu apjoms ir Ls 371 502 (par 2% mazāks nekā iepriekš), Ls 361 085 iedalīti pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, Ls 8 617 – apsardzes nodrošināšanai pašvaldības iestādēs Madlienas un Taurupes pagastā, savukārt video novērošanas sistēmas pilnveidošanai Ogrē šā gada budžetā paredzēts neliels finansējums – Ls 1 800.

Ekonomiskās darbības izdevumu daļā plānotais finansējums ir Ls 2 658 352, kas ir divas reizes jeb par Ls 1 451 686 lielāks nekā pagājušajā gadā. Lielākais šo izdevumu apjoms – Ls 2 087 828 – ir finansējums ceļu būvniecībai un rekonstrukcijai, tai skaitā ERAF projektu realizēšanai: Ls 50 348 Akas ielas rekonstrukcijai Ķeipenē, Ls 226 403 Mednieku ielas rekonstrukcijai Ogrē, Ls 510 800 Tīnūžu-Brīvības ielas rekonstrukcijai Ogrē, Ls 500 000 Brīvības ielas rekonstrukcijai posmā no Kranciema ielas krustojuma līdz Ogres pilsētas robežai, Ls 78 447 Rīgas ielas rekonstrukcijai (veloceliņa izbūve pie Ogres pilsētas robežas Ikšķiles virzienā). Projektu pieteikumu izstrādei ieplānoti Ls 3 000.

Salīdzinājumā ar 2010. gada izdevumiem, ievērojami palielinājies finansējums PA “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”. Kā zināms, pagājušā gada oktobrī, reorganizējot līdzšinējo Ogres novada pašvaldības aģentūru “Tūrisma informācijas centrs”, tika izveidota Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, kuras darbību, kā arī tūrisma infrastruktūras attīstību Ogres Zilajos kalnos finansē Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības, katra šim mēŗķim piešķirot Ls 100 000. Tūrismam šā gada budžetā plānotais izdevumu apjoms ir Ls 194 274.

Vides aizsardzības izdevumiem paredzēti Ls 5 419 905, kas ir par Ls 1 771 921 jeb 48.6% vairāk nekā 2010. gadā, un šajos izdevumos ietilpst Ls 461 968 atkritumu apsaimniekošanai, t.sk. Ls 400 420 ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai, teritoriju labiekārtošanai; Ls 44 998 sadzīves atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācijas projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai; Ls 16 550 dalībai projektā RECO Baltich tech 21. Ls 4 957 937 paredzēti notekūdeņu apsaimniekošanai, ieskaitot Ls 3 736 270 Kohēzijas projekta 2. etapa realizāciju.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā paredzēts par 14.9% jeb Ls 1 563 636 lielāks finansējums nekā pagājušajā gadā, un tas ir Ls 12 069 318. Šajos izdevumos iekļautas arī investīcijas projektu realizēšanai, t.sk. Ls 727 789 energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību ēkās, turpinot jau iesākto projektu, kurā divos objektos – Ogres kultūras centrā un Ogresgala tautas namā – darbi ir pabeigti, bet Ogres ģimnāzijā tie tikai sāksies. Šogad ir piesaistītas investīcijas Ls 1 053 071 energoefektivitātes paaugstināšanai vēl 4 pašvaldības ēkās – PA “Dziednīca”, Jaunogres vidusskola, Ogres basketbola skola un pašvaldības administrācijas ēka. Maksājumiem par iegādātajiem dienesta dzīvokļiem pedagogiem Ogrē šā gada budžetā ieplānoti Ls 181 773.

Novada teritorijas attīstībai un projektēšanai plānots finansējums Ls 66 668 apmērā, izdevumi paredzēti novada teritorijas plāna izstrādei, jaunās Ogres kapu teritorijas, kā arī citu teritoriju projektēšanai, projektu ekspertīzei, projektu skiču un tehnisko projektu izstrādei.

Ūdensapgādei paredzētais finansējums ir Ls 835 080, tajā ietilpst arī līdzekļi Ls 518 862 PA “Mālkalne” realizētajam Kohēzijas fonda 2. kārtas projektam.

Finansējums Ls 1 558 675 paredzēts ERAF atbalstīto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizēšanai Ogrē, Ogresgala, Suntažu, Lauberes, Ķeipenes, Madlienas, Mazozolu un Meņģeles pagastā. 

Ielu apgaismošanai paredzētais budžeta finansējums ir Ls 171 789 – par 18.9% mazāk nekā 2011. gadā.

Mājokļu apsaimniekošanai izdevumos ieplānoti Ls 2 942 292, kas faktiski ir pagājušā gada izdevumu apjomā, siltumapgādei – Ls 4 352 681, kas ir par 17% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Šajā izdevumu kategorijā ietilpst arī izdevumi kapu saimniecībai – Ls 25 260. Turpinās Nīderlandes KNHM projektu konkurss piecos novada pagastos, finansējums ir Ls 7 028, un novada pašvaldības rīkotais konkurss “Veidojam vidi ap mums”, kura norises nodrošināšanai pilsētā un četros pagastos ieplānoti Ls 22 440. Novada iedzīvotāji ļoti aktīvi piedalās šajos konkursos.

Novada pašvaldība vairāku ar infrastruktūras uzturēšanu saistītu funkciju izpildi ir deleģējusi pašvaldības aģentūrai “Mālkalne”, attiecīgi piešķirot finansējumu. Šā gada budžetā šim nolūkam ieplānoti Ls 2 847 524, tai skaitā Ls 296 682 pilsētas teritorijas sanitārajai apkopei, Ls 2 926 autobusu pieturu, soliņu remontam, Ls 2 839 koku izzāģēšanai, Ls 9 883 līdzfinansējums dzīvojamo māju siltināšanai, Ls 30 263 pilsētas apzaļumošanai, Ls 12 955 Kohēzijas projekta vadībai, Ls 6 000 TEP izstrādei “Lašupes” (ūdensvads, kanalizācija), Ls 2 365 726 līdzfinansējums Kohēzijas projekta 2. etapa realizēšanai, Ls 25 222 lietus ūdens kanalizācijas ekspluatācijai un remontam, Ls 32 509 dzīvnieku patversmes uzturēšanai, Ls 17 945 iedzīvotāju reģistra funkciju nodrošināšanai, Ls 3 000 komunālo pakalpojumu izdevumiem tukšajos dzīvokļos, Ls 2 721 pārvietojamo tualešu uzturēšanai, Ls 11 820 pašvaldības dzīvokļu remontam, Ls 19 469 sociālo māju pārņemto funkciju realizēšanai, Ls 7 564 remonta darbiem sociālajās mājās Indrānu ielā 9, 14 un 17.

Arī 2011. gadā paredzēts turpināt pašvaldības īpašumtiesību sakārtošanu – īpašumu uzmērīšanai un īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā budžetā ieplānoti Ls 25 000. Ls 23 500 ieplānoti izmaksu segšanai par zemes nomu zem ceļiem, PVN samaksai un citiem ar pašvaldības funkciju veikšanu saistītiem izdevumiem. Novada nevalstisko organizāciju projektu atbalstam plānots izlietot Ls 2 000, savukārt saimnieciskajiem darbiem Ķeipenes, Madlienas un Mazozolu pagastā – Ls 69 922.

Veselībai pašvaldības budžetā paredzēti Ls 328 764, kas ir par 20% vairāk nekā 2010. gadā, un šajos izdevumos iekļauts finansējums Ls 315 988 pašvaldības aģentūras “Dziednīca” darbības nodrošināšanai, ambulatorās ārstniecības iestāžu Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastā Ls 9 476, ģimenes ārsta praksei Ogresgala un Suntažu pagastā Ls 2 700, kā arī Ls 600 Latvijas Sarkanā krusta Ogres komitejas atbalstam.

Izdevumu kategorijā "Atpūta, kultūra un reliģija" sadaļā šim gadam plānotais finansējums ir Ls 1 678 541 – par Ls 62 125 vairāk nekā pagājušajā gadā.

Sporta pasākumiem paredzēti Ls 36 841, bet komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam šogad ieplānots par 58.4% vairāk nekā 2010. gadā, un tas ir Ls 31 352.

Kultūrai paredzētais finansējums ir palielināts par 2%, izdevumos paredzot Ls 1 496 730, t.sk. Ogres centrālās bibliotēkas un visu pagastu bibliotēku darbības nodrošināšanai Ls 315 962, Latvijas Gaidu un skautu muzejam – Ls 3 718, Ogres Vēstures un mākslas muzejam – Ls 83 713, pašvaldības aģentūrai “Ogres novada kultūras centrs”- Ls 658 778 un novada kultūras un tautas namiem – Ls 288 083, kas ir par 0.8% mazāks nekā pagājušajā gadā, kultūras pasākumiem – Ls 54 093 – par 23.3 % mazāk, pilsētas dekorēšanai svētkos – Ls 6 460, samazinājums 36,1%. Kā katru gadu, arī šogad ar Ls 200 pašvaldība atbalstīs pensionēto pedagogu pasākumu. Madlienas pagasta pārvaldes kultūras projektam “Ogres novada Madlienas kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” paredzēti Ls 51 315, savukārt Ls 34 408 liels finansējums ieplānots Ogres Vēstures un mākslas muzeja tehniskā projekta korekcijām.  

Ziņu sižetiem, ko nodrošinās SIA “Ogres Televīzija”, pašvaldības budžeta izdevumos ieplānots Ls 31 000 – par 48% lielāks finansējums nekā pagājušajā gadā, jo paredzēti ziņu raidījumi arī LNT kanālā. Savukārt pašvaldības informatīvajiem izdevumiem piešķirtais finansējums Ls 28 970 apmērā ir par 23.2% mazāks nekā 2010. gadā.

Izglītībai paredzētie izdevumi, kā jau minēts iepriekš, ieplānoti 22.9% apjomā no pašvaldības budžeta izdevumu kopējā apjoma – Ls 8 335 326. Salīdzinot ar izdevumiem pagājušajā gadā, tie ir par 23% jeb Ls 2 492 880 mazāki. Samazinājums saistīts ar to, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai gada budžetā plānotas tikai 8 mēnešiem, nevis visam gadam, kā arī  ar to, ka 2011. gadā samazinājies ar izglītību saistītu projektu apjoms.

Ogres novada pašvaldības budžets finansē 10 pirmsskolas izglītības iestādes, 7 pamatskolas, 1 sanatorijas internātpamatskolu, 7 vidusskolas, 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 1 interešu izglītības iestādi.

Pirmsskolas izglītībai paredzētais finansējums ir Ls 2 098 129. Vispārējās pamata un vidējās izglītībai plānotais izdevumu apjoms ir Ls 4 240 725 – par 27% jeb Ls 1 543 690 mazāks nekā 2010. gadā. Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai paredzēti Ls 986 676, tātad par 6% jeb Ls 60 981 mazāk nekā pagājušajā gadā.

Novada izglītības iestāžu pedagogiem ir iespēja saņemt finansiālo atbalstu, iesaistoties ES finansētajos profesionālās meistarības pilnveidošanas projektos, šim nolūkam šā gada budžetā paredzēts Ls 175 294, t.sk. Ls 170 170 ESF projektā pedagogu konkurētspējas veicināšanai un Ls 5 124 – atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos.

2010. gadā tika izveidota Ogres novada izglītības un sporta pārvalde, tās darbības nodrošināšanai šā gada budžetā paredzēts finansējums Ls 116 232.

Šogad novada izglītības iestādes ir iesaistījušās dažādos ES programmu projektos. ERAF projekta “Izglītības iestāžu informatizācija”realizēšanai (lokālo datortīklu attīstība 13 Ogres novada skolās: Ogres 1.vidusskolā, Ogres ģimnāzijā, Jaunogres, Suntažu, Madlienas, Taurupes vidusskolā, Ogres, Ogresgala, Mazozolu, Krapes, Ķeipenes, Lauberes un Meņģeles pamatskolā) piešķirts Ls 160 670 liels finansējums. 

Projektā “Comenius” šogad dalību turpina Suntažu vidusskola, finansējums Ls 4 899, Ogres 1. vidusskola, finansējums Ls 5 876. Ogres 1. vidusskola piedalās arī programmas “Gruntvig” projektā, finansējums Ls 5 920.

Turpinās projekts “Skolu atbalsta personāls”, tā realizēšanai šā gada budžetā piešķirti Ls 137 576.

Lauku atbalsta dienesta finansētā Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcijas projekta realizēšanai paredzēti Ls 134 399, bet Latvijas-Šveices sadarbības programmas projektā “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” šā gada budžetā finansējums skolēnu autobusu Krapes un Mazozolu pagastā uzturēšanai ir Ls 20 308 –, kā arī Ls 171 536 Sociālā drošības tīkla projekta finansējums skolēnu autobusu iegādei Suntažu, Madlienas, Meņģeles, Ķeipenes un Taurupes pagastiem.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad pašvaldības budžeta izdevumos ir iekļauts arī finansējums Ls 1 200 Ogres Amatniecības vidusskolai, lai nodrošinātu audzēkņiem nodarbības peldbaseinā.

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums ir Ls 2 330 059 - par 14% jeb Ls 286 730 vairāk nekā 2010. gadā.

Bāriņtiesu darbības nodrošināšanai (5 bāriņtiesas – Ogrē, Madlienas, Ogresgala, Suntažu, Taurupes pagastā) piešķirti Ls 86 620, kas ir par 11% lielāks finansējums nekā iepriekšējā periodā.

Sociālās aizsardzības izdevumos iekļauts finansējums atbalstam bezdarba gadījumā, kas šajā gadā paredzēts Ls 214 820 apmērā, tādējādi sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) nodrošinot darbu cilvēkiem, kuri kā bezdarbnieki reģistrējušies NVA, bet vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Šā gada budžetā netiek plānots finansējums mājokļu atbalstam - kompensācija dzīvojamās platības iegādi personām, kuras īrē dzīvokļus denacionalizētajos namos un reģistrēti dzīvokļu palīdzības reģistrā palīdzības nodrošināšanai pirmām kārtām, jo valsts ir pārtraukusi šīs programmas līdzfinansēšanu.

Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai budžetā paredzēti Ls 419 512, kas ir par 23% lielāks finansējums nekā pagājušajā gadā. Izdevumu palielinājums saistīts ar vienota sociālā dienesta izveidi Ogres novadā un darba apjoma pieaugumu, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi iedzīvotāju sociālajā aizsardzībā.

Pabalstiem maznodrošinātajām personām ieplānots Ls 948 127 liels finansējums – par 2% mazāk nekā 2010. gadā.

Bērnunama “Laubere” darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 179 294, kas ir par 11% mazāk nekā pagājušajā gadā, savukārt pansionātam “Madliena” šogad plānots par 11% lielāks finansējums - Ls 324 751.

Arī 2011. gadā novada pašvaldības budžetā paredzēts finansējums nevalstisko organizāciju atbalstam: pensionāru biedrībai - Ls 900, invalīdu biedrībai – Ls 5 005, neredzīgo biedrībai – Ls 300, politiski represēto klubam – Ls 7 150, Latvijas nacionālo karavīru biedrībai – Ls 300, sabiedriskajām organizācijām Madlienas pagastā – Ls 984.

Šogad paredzēts realizēt ERAF projektu “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17, Ogrē, rekonstrukcija”, kura ietvaros tiks veikta sociālās dzīvojamās mājas siltināšana un rekonstrukcija, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti, kā arī nodrošinot tās atbilstību personām ar īpašām vajadzībām, šim nolūkam budžetā ieplānoti Ls 122 912.

Kredītresursi

Šogad novada pašvaldība turpina norēķināties ar kredītiestādēm par aizdevumiem projektu realizēšanai novadā.

Kredītu atmaksai 2011. gadā paredzēts izlietot Ls 827 921, norēķinoties par 40  aizdevumiem:

  • Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā kredītu atmaksai paredzētais finansējuma apjoms ir Ls 715 175 (Eiropas investīciju bankas kredīts Ls 112 940 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai; Valsts Kases kredīti: Ls 47 668 – izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai, Ls 40 000 –izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai, Ls 50 000 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām, Ls 32 180 - Brīvības ielas rekonstrukcijai no Pļavas līdz Tīnūžu ielai, Ls 16 620 - Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai, Ls 35 024 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai, Ls 39 732 – Meža prospekta rekonstrukcijai, Ls 40 104 – sporta centra stadiona rekonstrukcijai, Ls 2 359 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai, Ls 76 000 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai, Ls 3 927 – līdzfinansējuma nodrošināšanai “Tautas namu rekonstrukcijas projekts” realizācijai, Ls 8 600 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Protolab network” realizācijai, Ls 35 295 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Jaunas PII ”Riekstiņš” būvniecība Ogres novadā” realizācijai, Ls 6 055 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Satiksmes drošības uzlabojumi Ogresgalā, rekonstruējot ietvju un veloceliņa posmu” realizācijai, Ls 4 447 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam “Ogres novada satiksmes optimizācijas objektu – autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga – Daugavpils būvniecība” realizācijai, Ls 6 058 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Go cycling through Vidzeme and Southern Estonia” realizācijai, Ls 2 156 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Sociālās dzīvojamās mājas Ogrē, Indrānu ielā 14 renovācija” realizācijai, Ls 42 137 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Mednieku ielas rekonstrukcija” realizācijai, Ls 86 145 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres kultūras centrā, Ogresgala tautas namā” realizācijai, Ls 27 728 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres vidusskolu materiālās bāzes uzlabošana dabas zinību apguvei” realizācijai);
  • Suntažu pagastā – Ls 32 473 (Valsts Kases kredīti: Ls 25775 – Suntažu sanatorijas internātpamatskolas renovācijai, Ls 6698 – Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai);
  • Ķeipenes pagastā – 21 673 (Valsts kases kredīti: Ls 1 352 – ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtu iegāde un uzstādīšana Ķeipenes pagastā, Ls 1 802 – Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas apkures katla iegāde un uzstādīšana, Ls 3 655 - Ķeipenes pagasta centrālās katlumājas siltumtrase, Ls 2 052 – Ķeipenes centrālās katlumājas modernizācija, Ls 6 000 – Ķeipenes pagasta autogreidera iegāde, Ls 6 812 – projekta līdzfinansējums “Akas ielas rekonstrukcija Ķeipenes pagastā”);
  • Madlienas pagastā – Ls 37 132 ((Valsts Kases kredīti: Ls 13 084 – Madlienas centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai, Ls 5 840 – autobusa iegādei Madlienas pagastam, Ls 5 720 – ūdens kvalitātes uzlabošanai Madlienas pagastā, Ls 3 216 – Madlienas vidusskolas renovācijai, Ls 9 272 –Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotai rekonstrukcijai);
  • Mazozolu pagastā – Ls 7 828 (Valsts Kases kredīti: Ls 3000 – Mazozolu pagastam finanšu stabilitātes aizdevums, Ls 4828 – Mazozolu pagasta ūdenssaimniecības attīstības investīciju programmas līdzfinansējums);
  • Taurupes pagastā 13 640 (Valsts Kases kredīti: Ls 4 000 – Taurupes siltumapgādes rekonstrukcijas 1. kārta, Ls 2844 – Taurupes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija, Ls 4591 – projektam Taurupes energoapgādes sistēmas būvniecība; finanšu līzings Ls 2205 – automašīnas Opel Astra iegādei Taurupes pagastam).

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis, kā arī pārējais speciālais budžets, piem. Krapes pagastā ieņēmumi par ezera resursu izmantošanu, Suntažos ieņēmumi par grants karjera izstrādi. Ziedojumi un dāvinājumi tiek uzskaitīti pēc fakta, bet netiek plānoti.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2011. gadā (kopā ar budžeta atlikumu uz gada beigām) ir Ls 86 241, ko plānots izlietot meliorācijas darbiem, grāvju tīrīšanai un caurteku sakārtošanai, apsaimniekošanas pasākumu realizācijai Ogres Zilo kalnu dabas parkā, dendroloģiskā parka “Lazdukalni” labiekārtošanai, ūdens analīžu veikšanai peldvietās.

Autoceļu (ielu) fondam piešķirtais finansējuma apjoms 2011. gadā ir Ls 369 693, t.i., pagājušā gada līmenī, un tiks izlietots pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai novada teritorijā, lai gan šis finansējuma apjoms ir nepietiekams paredzētajam mērķim. Ceļu (ielu) periodiskai uzturēšanai līdzekļi speciālajā budžetā vispār nav ieplānoti.

*****

Sakarā ar ekonomisko situāciju valstī pašvaldību budžeta veidošana kļūst arvien sarežģītāka, jo, lai gan prognozēto ieņēmumu apjoms sarūk, pašvaldībām veicamo funkciju un uzdevumu skaits nesamazinās. Veidojot šā gada budžeta plānu, ir stingri ievērots piesardzības un taupības princips, lai izdotos sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem.

Reāli šī gada budžetu var nosaukt par izdzīvošanas budžetu. Tikai trijās pašvaldības iestādēs ieplānoti līdzekļi kapitālā remonta veikšanai. Pašvaldības iestādēs strādājošo algas plānotas 2010. gada līmenī, ņemot vērā minimālās algas palielinājumu no Ls 180 uz Ls 200.

Arī laikā, kad budžeta finansējuma apjoms ir ierobežots un faktiski nodrošina tikai ikdienas izdevumus esošās infrastruktūras darbībai, ir jādomā par attīstību. Ogres novada pašvaldībai līdz šim ir bijusi laba pieredze dažādu fondu investīciju piesaitē, un arī turpmāk ir neatlaidīgi jāizmanto gan Eiropas Savienības, gan citu pieejamo fondu un programmu finansējuma piesaistes iespējas novada infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, cilvēkresursu profesionālajai pilnveidei un kapacitātes paaugstināšanai.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs