Izsoles Ziņas, jaunumi
Tiek rīkota nomas tiesību mutiska izsole par elektrouzlādes stacijas (iekārta) un zemes vienības Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu

Paziņojums par nomas tiesību mutisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piederošai vienai līdzstrāvas uzlādes stacijai un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0339 Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres nov. daļas 36 m2 platībā.

Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa 102 EUR (viens simts un divi euro) mēnesī, neietverot apsaimniekošanas izdevumus, nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības nodokli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā, ieskaitot to Ogres novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000024455, kontā Valsts kasē, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, norādot – dalība līdzstrāvas uzlādes stacijas un zemes vienības nomas tiesību izsolē Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres novadā.

Pretendentam līdz 2023.gada 1.februārim, plkst.17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu jānosūta ogredome@ogresnovads.lv.

Izsole notiks 2023.gada 3.februārī, plkst.10:00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Mazajā zālē.

Informācija par Nomas objektu jautāt Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras centrs” Saimniecības nodaļas vadītājam, tālr. (+371) 26058056 un par izsoles norisi Komisijas loceklei, tālr. (+371) 65020910.