Birzgales pagasts Izsoles Ziņas, jaunumi
Tiek rīkota mutiska izsole par nekustamā īpašuma “Jaunā muiža 2”, Birzgales pag., Ogres nov. nomas tiesībām

Paziņojums par nomas tiesību mutisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Jaunā muiža 2”, Birzgales pag., Ogres nov., ar kadastra numuru 7444 001 0153 un platību 4,7 ha lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, EUR 62,34 (sešdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi) gadā par hektāru.

Lai piedalītos mutiskajā izsolē, pretendentam līdz 2023. gada 2. februāra plkst. 13.00 jāreģistrējas izsolei, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, jānosūta pa pastu uz adresi: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001, vai elektroniski parakstītu jāsūta uz: ogredome@ogresnovads.lv.

Mutiskā izsole notiks 2023. gada 3. februārī plkst. 11.00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Mazajā zālē.

Informācija par objektu par tālr. +371 65034212 vai +371 27337815.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt +371 65068789.

Situācijas plāns