Izsoles Ziņas, jaunumi
Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību rakstiska izsole par telpu nomu ēkā ar kadastra apzīmējumu 7452 004 006 0001, “Skola”, Krape, Krapes pag., Ogres novadā

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko atkārtotu nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašuma “Skola”, Krapes pag., Ogres nov., kadastra numurs 7452 004 0060, sastāvā ietilpstošās Nedzīvojamās ēkas – skolas (kadastra apzīmējums 7452 004 0060 001) telpām pēc nepieciešamības.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visas ēkas vai kādas atsevišķas ēkas daļas nomu, izņemot sporta zāli, kas netiek iznomāta. Sporta zāli varēs izmantot mācību procesā, taču ārpus mācību laika pašvaldība to izmantos savām vajadzībām.

Uzvarētājs tiks noteikts pēc piedāvātās augstākās kopsummas, iznomājamo platību m2 reizinot ar piedāvāto cenu par 1 m2.

Telpu izmantošanas veids – alternatīvās izglītības pakalpojumu sniegšana.

Nomas tiesību termiņš ir pieci gadi, ar iespēju termiņu pagarināt.

Atkārtotās izsoles nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,80 (nulle euro, astoņdesmit centi) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 5.oktobra plkst.17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 7.oktobrī, plkst.10:00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Krapes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.  +371 65055715