Izsoles Ziņas, jaunumi
Skābeņu lauks

Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam Skābeņu lauks, Birzgales pag., Ogres nov., ar kadastra apzīmējumu 7444 003 0119 un platību 13,5868 ha lauksaimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, EUR 62,34 (sešdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi) gadā par hektāru.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 5.oktobra plkst.17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 7.oktobrī plkst.10.15 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Mazajā zālē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Birzgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr, +371 65034212 vai +371 27337815