Izsoles Ziņas, jaunumi
Tiek rīkota nomas tiesību atkārtota rakstiska izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā „Autoosta” Madlienā

Paziņojums par atkārtotu nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pašvaldība”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7468 001 0341, sastāvā esošās Autoostas ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7468 001 0341 un adresi: “Autoosta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, telpu grupas kadastra apzīmējums 7468 001 0341 001 001, lietošanas veida kods un apraksts: 1241 – sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa (turpmāk – Telpas), telpas Nr.1 – 5 ar kopējo platību 58,8 m2

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,66 (nulle euro un 66 centi) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 5.oktobra plkst.17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 7.oktobrī, plkst.10.30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Mazajā zālē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Madlienas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. +371 650 71173