Izsoles Ziņas, jaunumi Lielvārde
Paziņojums par kafejnīcas telpu Lielvārdes kultūras namā  nomas tiesību izsoli

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko nomas tiesību atkārtotu mutisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, nedzīvojamās ēkas – Lielvārdes kultūras nams (kadastra apzīmējums 7413 002 0520 001) sastāvā ietilpstošajām kafejnīcas telpām (turpmāk – Telpas) 116,73 m2 platībā.

Telpu izmantošanas veids – kafejnīcas ierīkošana un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Nomas tiesību termiņš – pieci gadi.

Nomas objekta izsoles nosacītā nomas maksa 3,04 EUR (trīs euro un četri centi) par katru Telpu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, papildus telpu nomas maksai, maksājot Telpām piesaistītās zemes nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām.

Izsoles solis – 0,10 EUR (nulle euro un desmit centi) bez PVN par katru telpas kvadrātmetru mēnesī.

Lai piedalītos mutiskajā izsolē, pretendentam līdz 2023.gada 9.jūnija, plkst.16.00 jāiesniedz pieteikums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu, kā arī jāiemaksā drošības nauda 50 EUR un dalības maksa 20 EUR.

Pieteikumu var iesniegt personīgi Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, nosūtīt pa pastu Ogres novada pašvaldībai, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, vai elektroniski parakstītu nosūtīt uz e-pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā līdz 2023.gada 11.jūnijam Ogres novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000024455, kontā Valsts Kase, Nr.LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: Izsoles drošības maksa/dalības maksa telpu nomai par kafejnīcas telpu ēkā Parka ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā.

Izsole notiks 2023.gada 14.jūnijā plkst.11.00, Brīvības ielā 33, Ogres novada pašvaldības mazajā sēžu zālē.

Informāciju par Nomas objektu var saņem Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē, zvanot pārvaldes vadītājam, tālr.+371 65031950 vai vadītāja vietniekam +371 25784949

Par izsoles norisi zvanīt Komisijas loceklei, tālr.+371 65020910