Izsoles Ziņas, jaunumi
Nekustamā īpašuma “Pie Liepkalniem”, Suntažu pagastā, Ogres novadā nomas tiesību izsole

Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Pie Liepkalniem”, Suntažu pag., Ogres nov. sastāvā esošo zemes vienībai bez adreses ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0681 un platību 9.00 ha lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa par 1 hektāru gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, – EUR 62,34 (sešdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi).

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022 .gada 14. decembra plkst.17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 16. decembrī plkst.10.00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Mazajā zālē.