Izsoles Ogre Ziņas, jaunumi
Ģeokarte, Ceriņu 12, Ogre

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko nomas tiesību izsoli Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 12, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr.7401 003 0412 sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0412 daļas 30 m2 iznomāšanai (turpmāk – Nomas objekts).

Nomas objekta izmantošanas mērķis – publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu izvietošanai un uzturēšanai.

Nodrošināmais pieslēgumpunktu skaits Nomas objektā – 2 vietas.

Nomas objektā izvietojamo elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu skaits – 1 uzlādes iekārta.

Pretendenta nomas tiesību termiņš – 10 gadi.

Nomas objekta izsoles nosacītā nomas maksa 20,00 EUR (divdesmit euro) par kvadrātmetru gadā (1,67 EUR par 1m2 mēnesī) jeb 600 EUR (seši simti euro) gadā par Nomas Objektu (50,00 EUR mēnesī par Nomas objektu). Papildus nomas maksai, nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis – 1,00 EUR (viens euro) bez PVN

Nodrošinājuma maksa – 50,00 EUR.

Izsole sākas 11.06.2024. plkst.13.00, noslēdzas  01.07.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.06.2024. plkst.13.00 līdz 21.06.2024. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr.LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - Izsoles nodrošinājuma maksa par auto elektrouzlādes vietu izveidi Ceriņu ielā 12, Ogrē.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Informācija par Nomas objektu – Ogres novada pašvaldības energopārvaldnieks Arvīds Akmanis, tālr.29283446.

Informācija par izsoles norisi – tālr.+371 65068789.

Foto