SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
10/2023

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

10.05.2023.
4/2023

Par Ogres novada pašvaldības 2022.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.11/2022 “Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.04.2023.
29/2022

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

27.01.2023.
22/2022 Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā 08.09.2022.
21/2022 Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju 22.09.2022.
17/2022

Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

17.08.2022.
8/2022

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

25.04.2022.
4/2022

Grozījums Ogres novada  pašvaldības 2021. gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2021”Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

09.02.2022.
2/2022 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā 15.02.2022.
33/2021

Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai

16.12.2021.
32/2021

Kārtība, kāda Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

16.12.2021
31/2021 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 16.12.2021.
30/2021

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

16.12.2021.
15/2016 Par ēdināšanas pabalstu 26.10.2016.

 

 

34/2014

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē

Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

01.02.2015.
3/2014 Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 12.03.2014
31/2012 Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 01.01.2013.
21/2011 Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība Ogres novada maznodrošinātajiem studentiem 26.10.2011.
13/2010 Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 05.03.2010.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
3/2019

Grozījums Ogres novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”

27.03.2019.
06/2016

Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

13.04.2016.
02/2016

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

09.03.2016.
34/2014

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

01.02.2015.
13/2014

Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

01.04.2014.