Datums 20. janvāris, 2022
Laiks9.00
Vieta Ogre

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

2022. gada 20. janvāris Plkst. 09:00    

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov.. Ziņo Jevgēnijs Duboks

3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bulstruma ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov.. Ziņo Jevgēnijs Duboks

4. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov., izstrādes pārtraukšanu un Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vēri”,  Ikšķilē, Ogres nov.” atc. Ziņo Jevgēnijs Duboks

5. Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 29.jūlija lemumā “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi”. Ziņo Jevgēnijs Duboks

6. Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādi”. Ziņo Jevgēnijs Duboks

7. Par grozījumu Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo Jevgēnijs Duboks

8. Par Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa

9. Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam. Ziņo Evija Slise

10. Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2022.gadā. Ziņo Evija Slise

11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu "Kooperators 8", "Kooperators 14", "Kooperators 26", "Kooperators 58" un "Kooperators 72", Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova

12. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 9C-38, Lielvārdē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova

13. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

14. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Valdis Ancāns

16. Par saistošo noteikumu "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību  Ogres novadā" pieņemšanu. Ziņo Laura Velzete-Skudra

17. Par saistošo noteikumu Nr.   /2022 “Par Ogres novada pašvaldības 2022.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo Silvija Velberga

Papildus iekļautie jautājumi:

1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ____/2022 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā”  pieņemšanu. Ziņo Igors Grigorjevs

2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Lastiņa

3. Par grozījumiem Ogres novada Izglītības pārvaldes amatu un mēnešalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Lastiņa

4. Par zemes gabala Daugavas ielā 17, Jumpravā, Jumpravas pagastā,  11909/12631 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo Elita Ozoliņa

Komitejas priekšsēdētājs                             Egils Helmanis

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

2022. gada 20. janvāris Plkst. 11:00

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus. Ziņo Raivis Ūzuls

2. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

3. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

Papildus iekļautie jautājumi:

1. Par Ogresgala pamatskolas direktora iecelšanu. Ziņo Antra Lastiņa

2. Par Ogres 1.vidusskolas direktora iecelšanu. Ziņo Antra Lastiņa

3. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Anitu Skosu. Ziņo Antra Lastiņa

4. Par Ogres nov. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījums Ogres nov. pašvald. 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.31/2021 “Kārtība, kādā Ogres nov. pašv. sedz pirmsskolas izgl. prog. izmaksas priv. izgl. iestādei" pieņemšanu. Ziņo Anta Andersone

Komitejas priekšsēdētājs Raivis Ūzuls

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  KULTŪRAS, JAUNATNES UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

2022. gada 20. janvāris Plkst. 11:30 

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

2. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

3. Par Ogres novada jaunatnes ideju konkursa “Jauniešu [ie]spēja” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Dace Nikolaisone

4. Par Ogres novada Jauniešu domes izveidošanu un Ogres novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Dace Nikolaisone

Komitejas priekšsēdētājs Jānis Siliņš

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

2022. gada 20. janvāris Plkst. 11:45

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par telpu ēkā Jaunogres prospektā 2, Ogrē, Ogres novadā atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo Ieva Kažoka

2. Par telpu Ķeguma  prospektā 1 Ķegumā, Ogres novadā iznomāšanu Valsts policijas vajadzībām. Ziņo Dace Soboļeva

3. Par telpu Ķeguma  prospektā 1, Ķegumā, Ogres novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS”. Ziņo Dace Soboļeva

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 7433 004 0096 Ogres novada Lielvārdes pagastā. Ziņo Elita Ozoliņa

5. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

6. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

7. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

8. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

9. Par telpas Meža prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā Biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem "Vecāki kopā". Ziņo Māra Volkova

10. Par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales funkcijas deleģēšanu SIA “MS Siltums” Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta teritorijā, Taurupes pamatskolā un Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālē. Ziņo Edgars Asars

Komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

2022. gada 20. janvāris Plkst. 12:40

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.   /2022  “Par sociālajiem pakalpojumiem” pieņemšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa

Komitejas priekšsēdētājs Dace Kļaviņa

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS SABIEDRISKO PĀRVADĀJUMU UN TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU  KOMITEJAS SĒDE

2022. gada 20. janvāris Plkst. 12:45

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības Ogres novada pašvaldības sabiedriskā transporta  komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

2. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2022 “Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

3. Par īslaicīgi atcelto reisu slēgšanu. Ziņo Dana Bārbale

Komitejas priekšsēdētājs Indulis Trapiņš