Atrašanās vieta

Mālkalnes prospekts 43, Ogre, LV-5001

Darbinieki

Aleksandrs Horuženko

Aleksandrs Horuženko

Jaunogres vidusskolas direktors
jvsk [at] ogresnovads.lv
Jaunogres vidusskola

Jaunogres vidusskola dibināta 1972.gadā un atrodas Ogrē.

Izglītības iestāde izvietota divās ēkās: centrālā ēka, kurā mācās 4.-12.klašu skolēni, atrodas Mālkalnes pr.43 un sākumskolas ēkā mācās 1.-3.klašu izglītojamie.

Jaunogres vidusskola sākumskolas ēku dala kopā ar pirmskolas izglītības iestādi „Saulīte”, kurai minētajā ēkā iekārtotas divas sagatavošanas grupas.

Jaunogres vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma V-9395 (kods 21011121);
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V- 4027 (kods 21015621);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma V-3280 (kods 31016011).

SKOLAS MISIJA

Jaunogres vidusskola – atpazīstama, dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību; ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izglītojamā izaugsmei multikulturālā vidē, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē.

VĪZIJA

Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, atbilstošu mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm, skolas vides uzlabošanu un pilnveidošanu.

Izglītot un audzināt vispusīgi attīstītu un lietpratīgu skolēnu, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

STRATĒĢIJA

Īstenot mūsdienīgu mācību procesu, kas nodrošina pamatu katra skolēna vispusīgai attīstībai, personiskai izaugsmei un tālākās izglītības ieguvei, spējai iesaistīties sabiedrības un politiskos procesos, piedalīties ekonomiskās aktivitātēs.

Skolas darba mērķis:

Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Skolas darba uzdevumi:

● veikt mācību satura apguves plānošanu atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajiem mērķiem un skolēnu vajadzībām, sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, pārejot uz mācībām valsts valodā;

● veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību mācību procesa plānošanā un organizēšanā, lai nodrošinātu mācību satura pēctecību, mazinātu sadrumstalotību, veicinātu kopsakarību izpratni un spēju pielietot iegūtās zināšanas;

● sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai profesijas apguvei.

Skolā augstā līmenī attīstīts skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs, ik gadu Jaunogres vidusskolas skolēni piedalās reģionālajās un valsts mēroga skolēnu ZPD konferencēs, iegūstot godalgotas vietas.

Skola aktīvi iesaistās novada, valsts un starptautiskā mēroga izglītības projektos:

  • Izglītības attīstības centra (IAC) projektā “SATIKT”;
  • Rīgas Vācu kultūras biedrības projektā „Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!";
  • Latvijas Kultūras ministrijas programmā „Latvijas skolas soma”;
  • IKVD /ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Mūsdienīga, sabiedrībai atvērta skola – tā ir mūsu Jaunogres vidusskola!

Iekšējas kārtības noteikumi