Kontakti

skola [at] ogressakumskola.lv

Atrašanās vieta

Meža prospekts 14/1, Ogre, LV – 5001

Mājaslapa: www.ogressakumskola.lv

Ogres sākumskolas direktore ir Dace Bondare.

Ogres sākumskola

Ogres sākumskola izveidota 2002./2003. mācību gadā, optimizējot Ogres pilsētas skolu tīklu. Tika reorganizēta Ogres ģimnāzija: 1.- 6. klases pievienotas Ogres pamatskolai (šobrīd Ogres sākumskola).

Skolā demokrātijas principus palīdz nodrošināt: skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, 5 metodiskās komisijas un skolotāju radošās grupas.

Vadība un skolotāji

2017. gadā skolā strādā 60 pedagogi, tai skaitā 24 maģistri. 98% pedagogu ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, 2% pedagogu ir augstākā profesionālā izglītība. Ogres sākumskolā 30 klašu komplektos mācās 775 izglītojamie. Skolā skolēni var saņemt psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, logopēda nepieciešamo atbalstu, skolēniem ir nodrošināta arī kvalificēta medicīniskā aprūpe. Skolā strādā 13 tehniskie darbinieki.

Ogres sākumskolas direktore: Dace Bondare, tālr.+371 65044521, e-pasts dace.bondare@ogressakumskola.lv.
Direktores vietnieki: Ieviņa Piļka, Santa Ustinoviča, Vita Putāne, Regīna Hanzena, Jānis Itkačs, Arnis Ķierpe.

Skolas filozofija

Ogres sākumskolas filozofijas stūrakmeņi – brīvība, izvēle, atbildība. Galvenais princips cilvēka tiesību cienīšana. Ļoti būtiska ir skolēnu atbildīga mācīšanās un atbildība par mācīšanos. Tad skolēns nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu tā dalībnieku. Mācīšanās prakse, kas balstīta uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi. Skolā īpaša vērība tiek pievērsta mācīšanas un mācīšanās prasmju pilnveidei, lai skolēni būtu gatavi dzīves darbībai, kāda nepieciešama 21. gs.

Vīzija

Efektīva un atvērta mūsdienu skola, kurā mācās garīgi un fiziski attīstītas, brīvas un atbildīgas, radošas kultūras personības.

Tradīcijas skolā

Zinību diena, Sporta diena, Drošības dienas, Dzejas dienu pasākumi, Rudens pārgājieni, Skolotāju diena, Mārtiņdienas tirgus un radošās darbnīcas, Lāčplēša diena, Pasākumi Latvijas valsts dzimšanas dienā, Vecāku dienas, Ziemassvētku labdarības koncerti, Vecāku profesiju dienas, Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”, Grāmatu svētki pirmklasniekiem, Tematiskās kompozīciju izstādes, Talantu konkurss, Radošās darbnīcas un koncerts Mātes dienā, Olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktores un ekskursija, Paliec sveika sākumskola!

Skolā darbojas

Ikviens skolēns var padarīt interesantāku savu ikdienu piedaloties: korī, vokālajā ansamblī, tautisko deju un mūsdienu deju kolektīvos, skatuves runas, vizuālās mākslas, kokapstrādes, dambretes un “asini prātu” pulciņos, jaunsargu un jauno velosipēdistu programmā, radošā skoliņā, peldēšanā, volejbolā un koriģējošā vingrošanā.

Ogres sākumskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programma (11011111)
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.kl.) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (11015611)