SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2024      
16/2024 Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība 30.04.2024.  
1/2024

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

30.01.2024.
2023      
15/2023 Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju 22.07.2023.
10/2023

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

10.05.2023.
4/2023

Par Ogres novada pašvaldības 2022.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.11/2022 “Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.04.2023.
2022      
28/2022 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2022.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.22/2022 "Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem" 31.12.2022.
22/2022 Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā 08.09.2022.
17/2022

Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

17.08.2022.
13/2022 Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā 12.05.2022. Spēkā esošā redakcija
4/2022

Grozījums Ogres novada  pašvaldības 2021. gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2021”Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

09.02.2022.
2/2022 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā 15.02.2022.
2021      
33/2021

Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai

16.12.2021.
32/2021

Kārtība, kāda Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

16.12.2021
31/2021 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 16.12.2021.
30/2021

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

16.12.2021.
21/2011 Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība Ogres novada maznodrošinātajiem studentiem 26.10.2011.