Nr.p.k. Adrese Kadastra apzīmējums Platība Zemes vienības statuss Nomas statuss
1. “Druviņas 38” 7480 006 0536 ~ 600 m2 Pašvaldībai piekritīga zeme brīvs

 Plašāka informācija pieejama Ogres novada pašvaldībā:

Lai pieteiktos zemes nomai, Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot plānoto zemes izmantošanas mērķi.

Pievienotie faili