Apstiprinātie detālplānojumi
eku maketi

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Daugmales iela 5, Ciemupes ciems, Ogresgala pag., Ogres nov.” (protokols Nr.12, 17.§,) ir apstiprināts minētais detālplānojums.

Ar lēmumu un detālplānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldē Ogrē, Brīvības ielā 33, pašvaldības darba laikā.

Pievienotie dokumenti: