Iedzīvotāju sapulce Meņģelē 29.04.2022.

29. aprīlī Ogres novada Meņģeles pagastā iedzīvotāji tikās ar pagasta pārvaldes vadītāju, pašvaldības vadību un darbiniekiem, kā arī Ogres novada pašvaldības policijas vadību un pārstāvi no dzīvnieku patversmes “Mežavairogi”.

Sapulcē piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, viņa vietnieks Gints Sīviņš, deputāte, Ogres novada Sporta centra vadītāja Dzirkstīte Žindiga, Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks un vietnieks Artis Mundurs, dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” pārstāve Kristīne Kalniņa, kā arī Meņģeles pagasta iestāžu darbinieki – Komunālās nodaļas vadītājs Mariss Leimanis, Meņģeles Tautas nama vadītāja Ilze Jankuna, bibliotēkas vadītāja Māra Leimane, Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles vadītāja Olita Rudzīte un sociālā darbiniece Rita Vitenberga.

Meņģeliešiem ir iespēja izteikt viedokli

Sapulci vadīja biedrības “MĒS attīstībai” pārstāve Agnese Jankuna, kura atzina, ka iedzīvotājiem Meņģelē ir iespēja paust viedokli, uzdot jautājumus un saņemt atbildes, jo šādas sapulces notikušas ik pa laikam. Biedrība “MĒS attīstībai” sapulci organizējusi 2015. gadā, 2019. gadā iniciatīvu uzņēmusies biedrība “Labizjūta”, organizējot tikšanos par vietējās kopienas, koprades telpas, viedā ciema izveidi, 2021. gadā notikusi attālināta tikšanās par Ogres novada jaunās attīstības programmas stratēģiju un nu arī šogad, pēc jaunās pagasta pārvaldes vadītājas Vijas Kauliņas iniciatīvas. V. Kauliņa, kura ir Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja kopš šī gada 1.aprīļa, atzina, ka piekritusi uzņemties pagasta pārvaldes vadītājas amatu, pateicoties meņģeliešu mudinājumam un atbalstam, un aicināja meņģeliešus vērsties pie viņas vai kolēģiem, ja ir kādas problēmas vai citi jautājumi, lai kopīgi varētu tos risināt.

Iedzīvotājus interesē dažādi jautājumi

Pirms sapulces iedzīvotāji bija aicināti nosūtīt savus jautājumus, lai uz tiem sapulces laikā sniegtu atbildes, saņemti 20 jautājumi. Iedzīvotājiem interesēja tādi jautājumi kā grants ceļu atputekļošana, asenizācijas pakalpojumi, mājdzīvnieku uzraudzība, Zvanezera teritorijas un atsevišķu pagasta teritoriju kopšana, graustu novākšana, Meņģeles ģerboņa izveidošana, iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanas iespējas, transporta pakalpojumi un atlaides senioriem, autobusa maršruta izveidošana uz Koknesi, iedzīvotāju informēšana par notiekošo pagastā, ielu apgaismojuma ierīkošana, uzlabošana, pabalstu veidi, Krievskolas ēkas atjaunošanas lietderība, amatu sadalījums pagasta pārvaldē. Uz lielāko daļu no jautājumiem atbildes un skaidrojumus sniedza V.Kauliņa.

Sūdzības par mājdzīvniekiem un agresīviem jauniešiem

Tā kā iedzīvotājiem ir sūdzības par to, ka Meņģelē suņu un kaķu saimnieki nepieskata savus mājdzīvniekus, sapulces sākuma daļā par mājdzīvnieku labturības noteikumiem, dzīvnieku saimnieku atbildību informēja dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” pārstāve K. Kalniņa.

Meņģelieši ir arī satraukti par agresīvām jauniešu grupām, kas brīvdienās pagasta centrā izklaidējas - lielā ātrumā vizinās ar automašīnām, veic huligāniskas darbības, nodarot kaitējumu vietējiem iedzīvotājiem. Pašvaldības policijas priekšnieks R.Ikaunieks solīja pievērst šai problēmai pastiprinātu uzmanību. Situācijas risināšanā solīja iesaistīties arī E.Helmanis. R.Ikaunieks skaidroja, ka ir plānots izveidot pašvaldības policijas ekipāžu, kas diennakti veiks patrulēšanu Meņģeles, Madlienas, Lauberes apkārtnē, kā arī informēja, ka ar 1.maiju Ogres novada pašvaldības policijā darbu uzsākusi diennakts dežūrdaļa, kura strādā diennakts režīmā un sniedz vienotu un koordinētu palīdzību visiem Ogres novada iedzīvotājiem un tā viesiem. Tagad ir viens vienots tālruņa numurs visā Ogres novadā, uz kuru var zvanīt Ogres pašvaldības policijai visu diennakti - 65047100.

Vajadzības tiek uzklausītas un pakāpeniski īstenotas

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E.Helmanis atzina, ka novads ir kļuvis plašs – ar 16 pagastiem un 4 pilsētām, un nākas intensīvi strādāt, lai sakārtotu lielo saimniecību, īpaši tur, kur iepriekš nav bijusi tālredzīga saimniekošana, piemēram, apkure iedzīvotājiem tiek nodrošināta tikai ar gāzi, kā tas ir Lielvārdē un Ikšķilē. To risināt prasa lielus pašvaldības budžeta līdzekļus, bet nebūt nenozīmē, ka pārējiem nav jāattīstās – visas vajadzības tiek uzklausītas un pakāpeniski arī īstenotas. Darbu atvieglo tas, ja ir aktīvi vietējie iedzīvotāji, un Meņģelē tādi ir, kuriem rūp vide, kurā viņi dzīvo, kuri ir sanākuši kopā, izvērtējuši un spējuši vienoties par aktuālākajām vajadzībām, sarindojot tās prioritārā secībā. Priekšsēdētājs apstiprināja, ka tās ir iestrādātas pašvaldības plānošanas dokumentos un pakāpeniski arī tiks īstenotas. Iedzīvotāju iniciatīvas katru gadu tiek atbalstītas arī pašvaldības projektu konkursos, priekšsēdētājs aicināja meņģeliešus tajos piedalīties.

Moderna muzeja ēka – pieturvieta Meņģelē

Krievskolas projekts

Atbildot uz jautājumu, vai un kāpēc Meņģelē jāatjauno Krievskolas ēka, E.Helmanis pastāstīja par pieredzi, izvēloties uzcelt jaunu, modernu ēku Ogres Centrālajai bibliotēkai – daudzi tobrīd pauda viedokli, ka jauna ēka pavisam nav vajadzīga, grāmatas vairs neviens nelasa un tamlīdzīgi, bet tagad, kad projekts ir īstenots, daudzi jo daudzi ir pateicīgi un priecīgi par iespējām, ko tā sniedz, arī lasītāju, tostarp bērnu un jauniešu, skaits ievērojami pieaudzis. Pretinieki bijuši arī idejai Meņģelē būvēt skatu torni, bet tagad tur piestāj daudzi, kuri brauc garām vai to ietver savos maršrutos, ceļojot pa Latviju, līdzīgi arī par tilta pār Ogres upi Meņģelē būvniecību, kuru tagad aktīvās atpūtas cienītāji ietver savos maršrutos, un cilvēku plūsma pieaug. “Tāpat ir ar Krievskolu – ja izveidosim tur modernu, interaktīvu muzeju ar interesantu saturu, tā būs kā pieturvieta, kā magnēts, kas liks cilvēkiem šeit apstāties, tas popularizēs Meņģeli. Vēlamies, lai cilvēki šeit atgriežas,” Krievskolas ēkas projektu pamato E.Helmanis.

Ieceres iekļautas plānošanas dokumentos

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska paskaidroja, ka viņas pārziņā esošās nodaļas atbildība ir plānot pašvaldības attīstību un ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm un pagastu pārvaldēm izstrādāt attīstības projektus, to īstenošanai piesaistot finanšu resursus.

Biedrības “Labizjūta” pārstāve D.Eklone interesējās, kāda ir virzība 2020. gadā notiekošā meņģeliešu forumā izstrādāto ierosinājumu īstenošanai. A.Romanovska informēja, ka attīstības plānošana notiek pakāpeniski, jo visas ieceres un vajadzības nav iespējams īstenot uzreiz, meņģeliešu forumā izstrādātie ierosinājumi nekur nav pazuduši, bet nozīmīgākie ir ņemti vērā, izstrādājot Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037. gadam redakciju un Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam redakciju  (15.11.2021.-28.12.2021. periodā publiskajai apspriešanai nodotās redakcijas var apskatīt ŠEIT.) Rīcības un investīciju plāns ar konkrētām rīcībām un projektiem tiek pievienots Attīstības programmai.

A.Romanovska skaidroja, ka investīciju plānu var koriģēt ne retāk kā reizi gadā, plānojot pašvaldības nākamā gada budžetu. Minētos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus pašvaldība ir pilnveidojusi, ievērojot publiskās apspriešanas ietvaros saņemtos ierosinājumus. Pilnveidotās redakcijas maijā plānots nodot publiskajai apspriešanai. A.Romanovska aicināja meņģeliešus piedalīties tajā, kā arī atgādināja, ka iedzīvotāji paši daudz var paveikt, piedaloties pašvaldības organizētajos projektu konkursos “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” vai “R.A.D.I. – Ogres novadam”, bet ideju bankā iesniegtos priekšlikumus īstenot, piesaistot sponsorus vai principu “cilvēks cilvēkam”, kur interesenti ziedo līdzekļus konkrētai idejai.

Ierīkot telpas kopradei un tūrisma informācijas centram

Runājot par 2022. gada budžetā plānotajām iecerēm, A.Romanovska minēja, ka viena no tām ir Krievskolas ēkas atjaunošana. Šobrīd tiek gaidīta atbilde no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vai projekts tiks akceptēts. “Šī projekta ietvaros paredzēts ne tikai atjaunot ēku un izveidot tajā modernu Sudrabu Edžus un novadpētniecības muzeju ar interesantu saturu, bet ierīkot arī telpas, kur iedzīvotājiem pulcēties, apmainīties ar pieredzi, organizēt meistardarbnīcas, kā arī nelielu tūrisma informācijas centru, kurā interesenti var saņemt informāciju par Meņģeli un tuvējo apkārtni jeb tūrisma komplekso piedāvājumu,” projektu raksturo A.Romanovska, piebilstot, ka meņģelieši līdz ar projekta īstenošanu iegūs arī skaistu, sakoptu ēku pagasta centrā.

Dabas parka attīstība, dabas takas ierīkošana

Tāpat Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti ir sagatavojuši projektu par dabas parka Ogres ieleja kompleksu attīstību, paredzot izveidot dabas taku pie Sumuldas upes ietekas Ogres upē. Savukārt pie Ogres upes tilta Meņģelē plānots ierīkot atpūtas vietu velo un ūdens tūristiem, kas atrodas netālu no Meņģeles kapiem un kur būtu iespēja organizēt atvadu mielastu pēc bērēm, kas īpaši aktuāli kļuva pandēmijas apstākļos, kad pulcēšanās iekštelpās bija liegta.

A.Romanovska atgādināja, ka ir izstrādāts arī būvprojekts Zvanezera labiekārtošanai. Pēc iepirkuma izsludināšanas pašlaik tiek slēgts līgums ar uzņēmumu, kas veiks sagatavošanas darbus – izpļaus un no krūmiem atbrīvos ezera krastus, izveidos auto stāvlaukumu. Būvprojekts paredz pie ezera uzstādīt atkritumu urnas, soliņu, pārģērbšanās kabīnes, tualeti. Projektā paredzēts ierīkot apgaismojumu, 2 laternas, posmā no Zvanezera tilta līdz pienotavai. Šos darbus varētu veikt nākamajā gadā.

Meņģeliešiem aktuāls ir apgaismojuma jautājums, īpaši posmā no autobusu pieturvietas gar līvānu mājām uz ezera pusi. A.Romanovska minēja, ka šī gada budžetā līdzekļi tam nav paredzēti, bet, plānojot nākamā gada budžetu, aicināja Meņģeles pagasta pārvaldi paredzēt vismaz nedaudz līdzekļus šim mērķim, lai pakāpeniski apgaismojumu varētu ierīkot.

Ar pašvaldību var sazināties, izmantojot dažādus kanālus

Iedzīvotāji vaicāja par iespējām sazināties ar pašvaldību. G.Sīviņš aicināja iespēju izmantot lietotni Ogres novadnieks, kur sadaļā Ierosinājumi var uzdot jautājumus vai sniegt priekšlikumus. Lietotni iespējams ielādēt savā mobilajā tālruni lietotņu veikalā bez maksas. Tāpat G. Sīviņš aicināja speciālistiem rakstīt uz e-pastiem, zvanīt pa tālruņiem, kas norādīti pašvaldības mājaslapā ogresnovads.lv, vai arī iesniegt iesniegumus pagasta pārvaldē vai pašvaldībā, bet idejas par to, ko vajadzētu paveikt Meņģelē, iesniegt pagasta pārvaldē jau rudens pusē, kad sākas nākamā gada pašvaldības budžeta plānošana.

Ieskatu par aktuālo pagasta dzīvē sniedza un uz jautājumiem atbildēja arī pagasta iestāžu darbinieki.

Sapulcē bez jau minētajiem tika pārrunāti arī tādi jautājumi kā ātruma ierobežošana uz atsevišķiem ceļu posmiem, par ceļu stāvokli pēc mežu izvešanas, par Ogres upes tilta kopšanu un remontu, par tilta pār Zvanu ezera kopšanu un apgaismojuma ierīkošanu. Iedzīvotāji pauda pateicību par to, ka šādas sapulces tiek organizētas un ierosināja tādas organizēt regulāri – vismaz reizi gadā.

Sapulce notika tiešraidē Facebook un to var noskatīties šeit: https://www.facebook.com/1436720096/videos/977634742905356/

Iedzīvotāju sapulce Meņģelē 29.04.2022.