Pašvaldība
Ogrē veidos vēstures rožu dārzu

2020. gada 2. martā pašvaldībā reģistrēts šī zemesgabala pašreizējās īpašnieces  iesniegums ar lūgumu pašvaldībai atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 3, Ogrē. Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma pirkuma līgums, ko pašreizējā īpašniece noslēgusi ar jauno īpašnieku. Darījums starp nekustamā īpašuma pārdevēju un pircēju var tikt uzskatīts par notikušu un lai pirkuma līgums stātos spēkā, pašvaldībai ir jāatsakās no likumā noteiktajām pirmpirkuma tiesībām.

Pirms lēmuma pieņemšanas Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atgādināja deputātiem par ieceri šajā zemesgabalā būvēt tirdzniecības un pakalpojumu kompleksu, pret kuru iebilda liela daļa Ogres iedzīvotāju: “Lemjot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pašvaldībai būtu iespēja atjaunot vēsturisko taisnīgumu tiem cilvēkiem, kas vēlējās, lai šajā teritorijā būtu zaļā zona un apstādījumi. Būtu iespēja arī īstenot Ogres Goda pilsones un ilggadējas kultūras darbinieces Rozālijas Galvanovskas, kas lielu darbu ieguldījusi Ogres kultūras dzīves attīstībā, vēlmi izveidot rožu dārzu šajā pilsētas daļā, kura ir daļa no Ogres vēsturiskās apbūves teritorijas un savulaik veidojusies kā aktīvas, radošas un komerciālas darbības vieta. Teritorijā plānots izveidot arī bērnu rotaļu laukumu. Šobrīd sāktas sarunas arī par operetes teātra izveidi bijušajā Ogres Tautas nama ēkā. Operetes teātra apmeklētāji pēc izrādes varētu apmeklēt šo parku.”

Nekustamais īpašums – zemesgabals 4444 m² platībā – Brīvības ielā 3, Ogrē, saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 21. jūnijā apstiprināto lokālplānojumu šis īpašums atrodas jauktas centra apbūves teritorijā un tā

daļa ietilpst vietējās nozīmes kultūrvēsturiskajā un dabas teritorijā, tuvumā atrodas gan padomju varas gados uzbūvētās daudzstāvu dzīvojamās mājas, gan  vairākas vēsturiskās celtnes, tostarp Ogres Tautas nams, kas pagājušā gadsimta 30 gados būvēts kā biedrību nams un vairākus gadus desmitus kalpojis kā Ogres pilsētas un rajona kultūras dzīves centrs.

Vēl ne tik senā pagātnē – 2005. un 2006. gadā – ap šo zemesgabalu izraisījās spraigas un asas diskusijas. Tās bija saistītas ar Ogres novada domes 2005. gada 7. jūlija lēmumu “Par atļauju izstrādāt detālo plānojumu zemes gabaliem Ogrē, Brīvības ielā 1B un 3A” – ar šo lēmumu dome atļāva izstrādāt detālo plānojumu, lai pamatotu SIA “Baltic Finanz Invest” iecerētā tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izvietošanas iespējamību šajos zemes gabalos, kā arī atbilstošu inženierkomunikāciju un labiekārtojuma veidošanu. Sabiedriskās apspriešanas laikā pašvaldībā tika saņemtas gan SIA “Baltic Finanz Invest” ieceri atbalstošas, gan noraidošas atsauksmes – pēdējās bija vairākumā. Iedzīvotāju vairākums vēlējās, lai tiktu saglabāti esošie koki, skvēra zaļā zona kā koplietošanas apstādījumu teritorija, kā arī lūdza nepieļaut autostāvvietu ierīkošanu dzīvojamo ēku iekšpagalmā, tuvu bērnu rotaļu laukumam. Tāpat bija iebildumi saistībā ar pilsētas centra vēsturiskās apbūves vides kvalitātes un ekoloģiskās situācijas pasliktināšanos, satiksmes intensitātes palielināšanos tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūves un darbības gadījumā.

Diemžēl pilsētas dome sabiedriskajā apspriešanā paustos iebildumus neņēma vērā, līdz ar to detālais plānojums zemesgabalos Ogrē, Brīvības ielā 1B un Brīvības ielā 3A (tagad apvienoti vienā zemesgabalā ar adresi Brīvības iela 3, Ogre) un tiem pieguļošajos Brīvības ielas un Grīvas prospekta posmos paredzēja šajā teritorijā izvietot tirdzniecības un darījumu ēkas jaunbūvi.

Dzīve ienesa korekcijas, un līdz šim detālplānojums nav īstenots. Pašreizējā Ogres novada pašvaldības domei ir citi plāni, kā šo teritoriju varētu turpmāk izmantot. Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2037. g. noteiktā vīzija paredz harmonisku, sociāli stabili un videi draudzīgu dzīves vidi cilvēkam laukos un pilsētā un viens no stratēģiskajiem  mērķiem ir nodrošināt vidi saudzējošu, augstu dzīves kvalitāti, veidojot pievilcīgu dzīves vietu, saglabājot pilsētas zaļās teritorijas un kultūrvēsturiskās vērtības, labiekārtojot rekreācijas teritorijas.

Izvērtējot nekustamā īpašuma Brīvības ielā 3, Ogrē, atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentiem, izvietojumu, platību un esošo izmantošanu, secināms, ka tas ir piemērots Ogres novada Investīciju plānā 2018. – 2020. gadam pielikumā “Projektu ideju apraksti” 4. punktā iekļautās projekta idejas “Pilsētas vēstures dārza izveide” īstenošanai. Šā projekta ideja paredz Ogres pilsētas vēsturiskajā centrā izveidot pilsētas vēstures dārzu – ainaviski un bioloģiski augstvērtīgu, pasīvajai rekreācijai piemēroto apstādījumu teritoriju, saglabājot un integrējot jau esošos ainaviski, ekoloģiski, kultūrvēsturiski vērtīgos apstādījumus.     

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, savukārt 77. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzībām. Atsavinot iepriekš minēto nekustamo  īpašumu minētā projekta īstenošanas vajadzībām, pašvaldība nodrošinās likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvas teritorijas labiekārtošanu (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana). 

Izvērtējot visus aspektus, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē  vienbalsīgi tika pieņemts lēmums izmantot nekustamā īpašuma Brīvības ielā 3, Ogrē, kas sastāv no zemes vienības 4444 m² platībā, pirmpirkuma tiesības, par 2020. gada 28. februāra nekustamā īpašuma pirkuma līgumā norādīto pirkuma cenu 22 000 eiro, lai šajā zemesgabalā izveidotu pilsētas vēstures dārzu, nodot  to publiskai lietošanai iedzīvotāju vajadzībām.

Īpašuma atsavināšanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts no Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžetā ieplānotajiem izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.