Apstiprinātie detālplānojumi
eku maketi

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2013. gada 19. decembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kalna prospektā 2A, Ogres pilsētā, Ogres novadā, zemes vienībai ar kad. apz. 7401-001-0671” (protokols Nr.19, 57.§) ir apstiprināts minētais detālplānojums.

Detālplānojums stājies spēkā 2013. gada 29. decembrī.

Ar lēmumu un detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ogres būvvaldē, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Pievienotie dokumenti: