Ogres Vēstures un mākslas muzejs

Ogres novada pašvaldība uzsāka muzeju, tostarp Ogres Vēstures un mākslas muzeja (OVMM), reorganizāciju saskaņā ar pagājušā gada 22. decembrī pieņemto Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par visu Ogres novada muzeju reorganizāciju, lai īstenotu Muzeju likumā noteiktās prasības, tai skaitā par akreditāciju.

Reorganizācijas gaitā OVMM darbībā konstatēti vairāki pārkāpumi, tai skaitā muzeja darbinieku patvaļīga rīcība, neievērojot ārējos un iekšējos normatīvos aktus, iekšējās kārtības noteikumus un izdotos rīkojumus. Ņemot vērā konstatēto, pašvaldība OVMM darbiniekiem ir lūgusi sniegt paskaidrojumus par konstatētajiem pārkāpumiem.

OVMM darbinieku, kuru rīcībā konstatēti pārkāpumi, nodoms pārtraukt darba tiesiskās attiecības pašvaldībai ir saprotams solis. Pašvaldībai nav pieņemams, ka darbinieki savā darbībā pārkāpj iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

Pašvaldības mērķis ir nodrošināt pašvaldības iestāžu, tai skaitā OVMM, tiesisku darbību, kas īsteno iestādei noteiktās funkcijas, nevis savas intereses.

Pašvaldība darbā OVMM pieņems darbiniekus, kuri ir kvalificēti un īsteno pašvaldības muzeja funkcijas. 

Meņģelē piemin un godina Sudrabu Edžu