Detālplānojumi
detalplanojums_02052019_0

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov.” tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Brīvības ielā 55, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74010030524 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74010030544.

Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi sadalīt minētās zemes vienības retinātas savrupmāju apbūves vajadzībām, inženierapgādes un piekļūšanas nodrošināšanai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA “ARDARENI”

Ar minēto lēmumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē, kā arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Pievienotie dokumenti: