Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
Zemes vienība Līvciema ielā 54, Ikšķilē, kartē

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Līvciema ielā 54, Ikšķilē, Ogres nov.” atļauts uzsākt detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) izstrādi zemes vienībai Līvciema ielā 54, Ikšķilē, Ogres nov. (turpmāk – Zemes vienība).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – sadalīt Zemes vienību savrupmāju apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženierapgādes nodrošināšanai

Detālplānojuma izstrāde uzsākta pēc zemes vienības īpašnieces ierosinājuma.

Ar lēmumu iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.ogresnovads.lv sadaļā “Detālplānojumi” un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.