Detālplānojumi
Detalplanojums Parslas Ikskile

Saskaņā ar domes sēdes Nr. 3 lēmumu Nr.7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsāšanu nekustamajam īpašumam “Pārslas”, Ikšķilē, Ogres novadā”, atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Pārslas”, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra Nr. 74940120617.

  • Detālplānojuma izstrādes mērķis – Zemes vienību paredzēts sadalīt, lai attīstītu mazstāvu, savrupmāju un rindu māju apbūvi, izbūvējot transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.
  • Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Zemes vienības īpašnieks.

Minētais Pašvaldības domes lēmums, detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Pievienotie dokumenti: