Detālplānojumi
detalplanojums2605

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 20.maija lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu izstrādes uzsākšanu” atļauta detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., (turpmāk – Nekustamais īpašums) grozījumu izstrāde.

Detālplānojuma (pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1430) grozījumi tiek izstrādāti nolūkā koriģēt transporta infrastruktūras risinājumus un parcelāciju, pamatojoties uz īpašnieka attīstības ieceres maiņu.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs – Nekustamā īpašuma īpašnieks, fiziskā persona.

Minētais Pašvaldības domes lēmums un detālplānojuma grozījumi izstrādes darba uzdevums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20540).

Pievienotie faili: