Detālplānojumi
detalplanojums_ruksi

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 19.marta lēmumu “Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu izstrādes uzsākšanu” atļauta detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rukši”, Lauberes pag., Ogres nov., “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” (turpmāk – Detālplānojums) grozījumu izstrāde.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – pamatot esošā cūku nobarošanas kompleksa pārbūvi, palielinot cūku vietu skaitu.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs – SIA “LB Energy”.

Šis lēmums un detālplānojuma materiāli pieejami Pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17061).

Pievienotie dokumenti: