Detālplānojumi
Detālplanojuma teritorija

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 26.augusta sēdē pieņemto lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov.” atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra Nr. 74940121092, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940121092.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – sadalīt nekustamā īpašuma “Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra Nr. 74940121092, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74940121092 savrupmāju apbūves vajadzībām, nodrošinot piekļūšanu un inženierapgādi.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma “Vēri” īpašnieks.