Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
DP_12082022

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18/2022 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2007.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.103 “Detālplānojums zemes gabaliem Aroniju ielā 16, kad. Nr.7480-004-0458, Ābeļu ielā 1A, kad. Nr.7480-004-0181, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu” apstiprināšanu” pieņemti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18/2022 ““Par Ogres novada pašvaldības domes 2007.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.103 “Detālplānojums zemes gabaliem Aroniju ielā 16, kad. Nr.7480-004-0458, Ābeļu ielā 1A, kad. Nr.7480-004-0181, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi), atceļot ar Pašvaldības 2007.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.103 “Detālplānojums zemes gabaliem Aroniju ielā 16, kad. Nr.7480-004-0458, Ābeļu ielā 1A, kad. Nr.7480-004-0181, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināto detālplānojumu zemes vienībai Aroniju ielā 16 un Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov. (turpmāk – Detālplānojums)

Saistošie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 5. augustā.

Detālplānojums atcelts, pamatojoties uz īpašnieka – SIA “Dito” – iesniegumu.

Minētais Pašvaldības domes lēmums pieejams Valsts ģeotelpiskās informācijas portālā.

DATNES

1.

2.

3.