Detālplānojumi
Titulbilde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov.” atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940110380 (turpmāk – Zemes vienība). 

  • Detālplānojuma izstrādes mērķis – sadalīt Zemes vienību savrupmāju apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženierapgādes nodrošināšanai.
  • Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Zemes vienības īpašnieks.

Minētais Pašvaldības domes lēmums, detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Pievienotie dokumenti: