Detālplānojumi
Titulbilde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov.” atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai  Bulstrumu ielā 14, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 1074, un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., Bulstrumu ielā 14, un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 0423 (turpmāk – Zemes vienības).

  • Detālplānojuma izstrādes mērķis –  sadalīt Zemes vienības savrupmāju apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženierapgādes nodrošināšanai.
  • Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Zemes vienību īpašnieks.

Minētais Pašvaldības domes lēmums, detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Pievienotie dokumenti: