Detālplānojumi
Stirnu iela

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 17.jūnija lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” pieņemti saistošie noteikumi Nr.7/2021 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” atcelšanu”.

Minētais lēmums un pieņemtie saistošie noteikumi pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2062).

Saistošie noteikumi stājās spēkā 2021. gada 7. jūlijā.