Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Ogrē uzsāktas elektroinstalāciju pārbaudes

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2022. gada 29. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz precizētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2022. gada 1. oktobra.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums /samazinājums

Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

44,32

81,73

84,41%

Pārvades un sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

13,38

17,41

30,12%

Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh

0,40

0,40

0 %

Siltumenerģijas gala tarifs EUR/MWh

58,10

99,54

71,33%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., no plkst. 8.00 līdz 17.00., iepriekš sazinoties ar Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” valdes priekšsēdētāju Normundu Ševelu, t.29169962.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, e-pasta adrese: info@mssiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Informācija par atbalsta saņemšanas iespējām iedzīvotājiem

Informējam, ka LR Saeima š.g. 11. augustā pieņēma likuma grozījumus, paredzot veikt virkni pasākumu siltumapgādes un apkures izmaksu pieauguma daļējai segšanai mājsaimniecībām.

Terminēti atbalsta pasākumi noteikti ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Ar grozījumiem iedzīvotājiem segs daļu no energoresursu cenu pieauguma un atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem plāno par centrālo apkuri, apkurē izmantoto elektrību, dabasgāzi, koksnes granulām, briketēm, malku.

Kompensācija par centralizēto siltumapgādi

Maksa tiks samazināta 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro/MWh. Lai siltumenerģijas cena netiktu nepamatoti paaugstināta, noteikta neregulētā tarifa augšējā robeža – 300 eiro/MWh.

Tādējādi no attiecīgajā pašvaldībā apstiprinātā tarifa atņem 68 eiro par megavatstundu un iegūto starpību dala uz pusēm. Vienu pusi kompensēs valsts. Atbalstu ikmēneša rēķinā piemēros centralizētās siltumapgādes uzņēmums.

Daļēji kompensēs izmaksas par patērēto elektroenerģiju siltumapgādei

Elektroenerģijas cenas pieauguma daļēja kompensēšana no oktobra līdz nākamā gada aprīļa beigām paredzēta tām mājsaimniecībām, kas elektrību izmanto mājas apkurē. Kompensācija tiks piemērota elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet ne vairāk kā 2000 kilovatstundām. No valsts budžeta līdzekļiem tiks kompensēti 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,16 eiro par kilovatstundu.

Daļēji kompensēs arī izmaksas par patērēto dabasgāzi siltumapgādei

Nākamajā apkures sezonā daļēji kompensēs arī izmaksas par patērēto dabasgāzi siltumapgādei. No 1. jūlija līdz nākamā gada aprīļa beigām piemēros maksas samazinājumu 0,03 eiro apmērā par vienu kilovatstundu dabasgāzes patēriņam virs 221 kilovatstundas mēnesī. Atbalsta apmērs būs redzams kārtējā rēķinā, un pirmais rēķins ar atlaidi par jūliju un augustu būs šā gada septembra rēķinā.

Mājsaimniecības lietotājiem piemērojamais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums nākamajā apkures sezonā būs 50% apmērā no starpības starp Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vai pašvaldības apstiprināto tarifu un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro apmērā par megavatstundu. Tādējādi no apstiprinātā tarifa atņem 68 eiro par megavatstundu un iegūto starpību dala uz pusēm. Vienu pusi kompensēs valsts. Atbalstu mājsaimniecībām piemēros konkrētais pakalpojuma sniedzējs rēķinos, sākot ar šā gada oktobri.

Daļēji kompensēs arī izmaksas par granulu un brikešu iegādi siltumapgādei

Granulu un brikešu iegādes cena, no kuras piemēros izmaksu kompensāciju, ir 300 eiro par vienu tonnu.

Ņemot vērā, ka būtiski pieaugušas granulu un brikešu iegādes izmaksas, noteikts, ka iegādes cena, no kuras tiek piemēros izmaksu kompensāciju, ir 300 eiro par vienu tonnu. Tādējādi vienai mājsaimniecībai noteikts patēriņa atbalsta slieksnis – 10 tonnas brikešu vai granulu. Kompensāciju paredzēts piemērot briketēm un granulām, kas iegādātas no šā gada 1.maija līdz nākamā gada aprīļa beigām.

Nosaka atbalstu par malkas iegādi

Vienreizējs atbalsts 60 eiro apmērā paredzēts par malku, kas iegādāta jau no maija, bet par kuru nav maksājumu apliecinoša dokumenta. Savukārt, ja par malku, kas iegādāta pavasarī, personai ir darījuma čeks un tās iegādes cena pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru, kompensēs 50% no izmaksām virs šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru.

Kā varēs saņemt atbalstu?

Lai saņemtu atbalstu par elektroenerģijas, granulu, koksnes brikešu, malkas iegādes izmaksām, iedzīvotājiem būs jāvēršas savā pašvaldībā. Iesniegumu varēs iesniegt gan klātienē, gan arī elektroniski – aizpildot veidlapu pašvaldību e-pakalpojumu portālā. Atbalsta periods paredzēts no 1. oktobra līdz nākamā gada aprīļa beigām.

Papildu atbalsts pensiju saņēmējiem, senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušajiem

No šā gada 1. novembra līdz nākamā gada 31. maijam pensiju saņēmējiem, senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušajiem ik mēnesi izmaksās pabalstu. Pabalstu 30 eiro apmērā katru mēnesi saņems tie, kuriem pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 300 eiro mēnesī; 20 eiro, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 līdz 509 eiro. Savukārt, ja personai pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir no 510 līdz 603 eiro mēnesī, tad pabalstu katru mēnesi izmaksās 10 eiro apmērā.

Personām, kas saņem kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem pakalpojumiem, pabalstu izmaksās bez īpaša iesnieguma. Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks šā gada novembrī un to bez maksas piegādās saņēmēja dzīvesvietā vai pārskaitīs uz kontu. Pabalsta apmēru neiekļaus gada apliekamajā ienākumā un to neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ar grozījumiem dota iespēja mājokļa pabalstu saņemt plašākam iedzīvotāju lokam

Noteikts, ka no šā gada septembra līdz nākamā gada aprīļa beigām mājsaimniecībai garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 3. Tādējādi pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – 228 eiro.

Kopumā atbalsta pasākumiem būs nepieciešami 442 miljoni eiro, ko plānots segt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Par finansējumu atbalsta pasākumu turpināšanai nākamgad plānots lemt 2023. gada valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, teikts likuma projekta anotācijā. Izmaiņas Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā ir stājušās spēkā.

Saite uz Izmaiņas Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu šeit: https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums