Izglītība Ziņas, jaunumi
Bērns zīmē ar krītiņiem

Palielinās interešu izglītības programmu piedāvājums

Ogres novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija saskaņojusi 318 interešu izglītības programmu īstenošanu pašvaldības vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā. Šajā mācību gadā valsts mērķdotācijas finansējums tiks piešķirts par 25 programmām vairāk nekā iepriekš. Interešu izglītības programmu piedāvājums aptver visas interešu izglītības jomas – kultūrizglītību, sporta interešu izglītību, tehnisko jaunradi, vides izglītību, kā arī citas izglītojošas programmas. Šajā mācību gadā par 6 programmām palielinās kultūrizglītības programmu piedāvājums, par 16 programmām – sporta interešu izglītības programmu piedāvājums.

Interešu izglītība pieejama visā novada teritorijā

Interešu izglītības programmu īstenošana tiks nodrošināta visā novada teritorijā. Trijos vēsturiskajos novados interešu izglītības programmu skaits šajā mācību gadā ir palielinājies.

Vēsturiskajā Ķeguma novadā tiks īstenotas 2 papildu programmas, vēsturiskajā Lielvārdes novadā – 11 programmas, vēsturiskajā Ogres novadā – 15 programmas.

Būtiskais programmu skaita pieaugums bijušajā Lielvārdes novadā ir saistīts ar interešu izglītības programmu īstenošanu Valdemāra pamatskolā (iepriekš netika nodrošināts mērkdotācijas finansējums), savukārt programmu skaita pieaugums bijušajā Ogres novadā saistīts ar interešu izglītības programmu īstenošanu Krapes skolā (arī šajā skolā iepriekš netika nodrošināts mērkdotācijas finansējums) un sporta interešu izglītības programmu skaita pieaugumu Ogres novada Sporta centrā. Ikšķiles vēsturiskajā novadā interešu izglītības programmu skaits ir samazinājies par 3 programmām, jo iepriekšējā mācību gadā mērķdotācijas finansējums tika piešķirts 4 interešu izglītības programmu īstenošanai privātajā izglītības iestādē.

Skolēniem ir iespējas apgūt interešu izglītības programmas ārpus savas skolas 

Papildus vispārējās izglītības iestādēs īstenotajām interešu izglītības programmām, skolēni var izvēlēties savām vēlmēm visatbilstošākās nodarbības, kuras piedāvā pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Šajā mācību gadā: 

  • ievērojami palielinās Ogres novada Sporta centra piedāvāto interešu izglītības programmu klāsts – sporta interešu izglītības programmas tiks īstenotas Ogres, Ikšķiles un Tīnūžu sporta bāzēs, nodrošinot to pieejamību ikvienam novada skolēnam;
  • Lielvārdes Sporta centrā būtiski palielinās interešu izglītības nodarbību skaits, uzsākta vairāku jaunu sporta interešu izglītības programmu īstenošana;
  • iepriekš Ogres novada Kultūras centra telpās īstenotās ādas plastikas, stikla apgleznošanas, rotaļlietu darināšanas un ģitārspēles nodarbības turpmāk īstenos Ogres Mūzikas un mākslas skola, ādas plastikas nodarbības piedāvās arī Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola.

 Nesaskaņotās programmas iespējams īstenot citādi

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija nesaskaņoja programmu “Koriģējošā vingrošana” un “Sporto visa klase” īstenošanu no interešu izglītībai paredzētās valsts mērķdotācijas. Tā kā interešu izglītības īstenošanas mērķis ir nodrošināt skolēnu individuālās izglītības vajadzības un vēlmes, tad programma “Koriģējošā vingrošana”, kuras īstenošanas pamatuzdevums ir nepareizas stājas korekcija un deformācijas tālākas veidošanās aizkavēšana, netika atbalstīta no interešu izglītībai paredzētā finansējuma. Skola var organizēt koriģējošās vingrošanas nodarbības par skolas budžeta līdzekļiem atbilstoši katra skolēna diagnosticētajām veselības uzlabošanas vajadzībām, nodrošinot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu. Dalība Latvijas Olimpiskās komitejas projekta “Sporto visa klase” programmā īstenojama fakultatīvo nodarbību veidā, kā to paredz projekta nosacījumi.

Iespēja novada skolēniem iesaistīties RTU Bērnu un jauniešu universitātes piedāvātajās interešu izglītības programmās

Šajā mācību gadā novada skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt arī RTU Bērnu un jauniešu universitātes īstenotās interešu izglītības programmas, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta. Piedāvātās interešu izglītības programmas:

  • “Ievads inženierzinātnēs skolēniem” tiks īstenota trijās vecuma grupās: 2.–3. klašu, 4.–6. klašu un 7.–9. klašu grupā;
  • “Koka dizains” tiks īstenota divās vecuma grupās: 4.–6. klašu un 7.–9. klašu grupā;
  • “Modes un tekstila tehnoloģijas” tiks īstenota divās vecuma grupās: 4.–6.klašu un 7.–9. klašu grupā;
  • “Programmēšanas un video spēļu veidošanas pamati” tiks īstenota divās vecuma grupās: 4.–6. klašu un 7.–9. klašu grupā.

Nodarbības tiks organizētas Ogres 1. vidusskolas telpās. Pieteikšanās nodarbībām notiek elektroniski, pieteikšanās saites un nosacījumi pieejami Ogres novada mājaslapā šī gada 2. septembrī. 

Uzsākot jauno mācību gadu, aicinām ikvienu skolēnu iepazīties ar interešu izglītības programmu piedāvājumu savā izglītības iestādē un pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Aicinām izvēlēties savām interesēm atbilstošo programmu, lai lietderīgi un interesanti pavadītu brīvo laiku, apgūtu jaunas prasmes un iemaņas un attīstītu savus talantus!