Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 1.1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra Nr. 7468 001 0266, pilnveidotā redakcija.

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2019.gada 8.marta līdz 29.martam.

Sanāksme par detālplānojuma risinājumiem notiks 2019.gada 19.martā plkst. 17:00 Madlienas pagasta pārvaldes Apaļajā zālē. Šajā sanāksme piedalīsies detālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”.

Materiālu pieejamība

Ar detalplānojuma materiāliem var iepazīties:

  1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/ );
  2. Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē (http://www.ogresnovads.lv);
  3. Ogres novada pašvaldības ēkas 4.stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
  4. Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana

  1. Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās plkst. 15:00-18:00 un ceturtdienās plkst. 15.00-17.00. Konsultācijas pa tālruni +371 65046174.
  2. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš apmeklētājus pieņem Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., pirmdienās plkst. 9:00-12:00 un 13:00-18:00.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2019.gada 29.martam (pasta zīmogs) sūtami pa pastu vai iesniedzami:

  1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001.
  2. Madlienas pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

  1. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Austrumu meži””.

Pievienotie faili