Laikraksts "Suntažnieks"

2010. gada 30. novembrī iznāca Suntažu pagasta laikraksta “Suntažnieks” 200. numurs. Pirmais numurs “Tev, suntažniek” izdots 1994. gada 24. martā. Toreiz avīzes “galvu” zīmējis Imants Ancāns.

Avīze jau 16 gadus ir sava veida pagasta dzīves hronika – suntažnieki kopj zemi, mācās, strādā, dzied un dejo, iepazīst svešas zemes un dalās iespaidos par redzēto, bet paliek savas zemes patrioti. Interesantus un saistošus rakstus par Suntažu vēsturi veidojusi skolotāja Aina Linde.

Sākotnēji izdevuma nosaukums ”Tev, suntažniek” saīsināts 2005. gada janvārī un līdz šim tas ir “Suntažnieks”.

Nozīmīga Suntažu avīzes sastāvdaļa kopš 5. numura ir Andra Lindes fotogrāfijas, kopš 2006. gada septembra viņš veic arī maketēšanas darbu.

Avīzes redaktori

No 1994. gada līdz 1996. gadam avīzes redaktore bijusi Inese Velme. 1995. gada 20. maijā absolventu salidojumam veltīto avīzes 15. nr. “Suntažu skolai pilī – 75” veidojušas skolotājas Edīte Strīķe un Ineta Mača. 1996. gada 7. decembrī iznāca avīzes 34./ 35 nr. “Suntažu jauktajam korim – 125”, atbildīgā par izdevumu – Valda Tuča. Turpmākos piecus avīžu numurus no 1996. gada decembra līdz 1997. gada aprīlim veidojusi Elita Krūmiņliepa. No 1997. gada maija līdz 2004. gada februārim avīzes redaktores darbu veikusi Inga Žēpere, no 2004. gada marta - Benita Trasūne. Šobrīd par izdevumu atbildīga Agnese Brauna.

Avīze tiek iespiesta SIA "Tipogrāfija Ogrē" 500 eksemplāros. Iznāk vienu reizi mēnesī, mēneša pēdējā nedēļā. Informācija jāiesniedz līdz 20. datumam. Reģistrācijas apliecība Nr. 1364.

Atbildīgā par izdevumu - Agnese Brauna. Tālrunis 29346190, e - pasts: agnese_brauna@inbox.lv.