Datums 11. janvāris, 2018
Laiks9.25
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē
Ogres novada pašvaldības domes

Finanšu komitejas sēde

notiek 2018.gada 11.janvārī pulksten 9.25

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

2.      Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.  /2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 9.25

2.1.1.      Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi

2.1.2.      Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu budžetu tāmes

2.1.3.      p/a „Ogres namsaimnieks” tāme

2.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme

2.1.5.      p/a “Rosme” tāme

2.1.6.      Krapes pagasta pārvaldes tāme

2.1.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes

2.1.8.      Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes

2.1.9.      Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes

2.1.10. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme

2.1.11. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme

2.1.12. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes

2.1.13. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes

2.1.14. specbudžeta ieņēmumi un izdevumi

2.1.15. p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns

2.1.16. p/a „Rosme” darba plāns

2.1.17. p/a „Ogres namsaimnieks” darba plāns

2.1.18. 2018.gada budžeta paskaidrojuma raksts

2.1.18.1.        Aizņēmumi

2.1.18.2.        Galvojumi

2.1.19. prezentācija par 2018.gada budžetu

2.1.20. kredīti

2.1.21. Pielikumi:

2.1.21.1.        transferti pagastu pārvaldēm

2.1.21.2.        sporta pasākumu plāns

2.1.21.3.        Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"

2.1.21.4.        transferti no valsts budžeta

2.1.21.5.        mērķdotācijas izglītības iestādēm

2.1.21.6.        remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti

2.1.21.7.        ietvju remonti

2.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 7.§). Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.50

2.3.   Par Alvara Šteinberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora amata. O.Atslēdziņš pulksten 9.55

2.4.   Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.00

2.5.   Par atbalstu biedrības “MOTOSKI” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.05

Papildus iekļaujamie jautājumi:

1.      Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Akvedukts”. Ziņo A.Gapejevs

2.      Par atbalstu biedrībai “Saules avots” projekta uzsākšanai “Stāvlaukuma ierīkošana un ceļa atjaunošana Plāteres pilskalnā”. Ziņo A.Romanovska

  1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.01.2017. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 7.§).  Ziņo A.Pūga

4.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

  1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

6.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

7.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

8.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

9.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

11. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

12. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

13. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

14. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

15. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

16. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

17. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņs” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

18. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

  1. Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu. Ziņo A.Romanovska

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             E.Helmanis