Datums 11. janvāris, 2018
Laiks9.00
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē

Ogres novada pašvaldības domes

Tautsaimniecības komitejas sēde

notiek 2018.gada 11.janvārī pulksten 9.00

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

·          Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.

·          Domes sēde 18.01.2018. pulksten 9.00

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10

1.2.   Par nekustamā īpašuma “Cielavkalns”, Suntažu pag., Ogres nov., telpu nomu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10

1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15

1.4.   Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.20

 

Papildus iekļaujamie jautājumi:

1.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 22.decembra lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267”. Ziņo P.Špakovskis

  1. Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. Ziņo A.Romanovska

 

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                      J.Laizāns